НОРМАТИВНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ НАСЕЛЕННЯ

Олександр АЖИППО, Галина ПУТЯТІНА

Анотація


У статті розглянуто поняття «механізм розвитку», «правовий механізм». Розкрито спе-

цифіку правового регулювання оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення. Діалектика пізнання оздоровчо-рекреаційної рухової активності становить собою зв’язок теорії і практики; принципи пізнання реального світу, детермінованості явищ, взаємодії зовнішнього і внутрішнього, об'єктивного і суб'єктивного.

Метою нашого дослідження було обґрунтування нормативних аспектів розвитку оздоровчо- рекреаційної рухової активності населення. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, аналіз документів, системний аналіз, SWOT-аналіз.

Результати проведеного маркетингового дослідження та стратегічного аналізу дали змогу сформувати матрицю SWОT-аналізу, в якій зазначено стратегію розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення. Зокрема, основними стратегічними перспективами розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності є вдосконалення нормативно-правового, науково-методичного та медико-біологічного забезпечення; оптимізація управління діяльністю організацій, що надають фізкультурно-оздоровчі послуги; інноваційний розвиток ресурсного забезпечення; розроблення соціально-ринкового механізму інноваційного розвитку оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення; визначення балансу інтересів виробника фізкультурно-оздоровчих послуг, регіональної влади, населення і конкурентів.

У статті виокремлено чотири функції оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення, а саме: 1) адаптацію (забезпечує економічна підсистема суспільства, яка впливає на систему через зовнішні чинники); 2) досягнення мети (забезпечує політична підсистема суспільства); 3) інтеграцію (забезпечують правові інститути та звичаї); 4) відтворення структури (забезпечують система вірувань, мораль, інститути виховання).

Висновки. Досягнення основної мети системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення на державному та регіональному рівнях відбувається завдяки досягненню комплексу завдань. Виявлено недоліки в реалізації нормативно-правового механізму розвитку всіх елементів оздоровчо-рекреаційної рухової активності населення в Україні. З’ясовано, що механізм правового регулювання має на меті виконання чинних державних норм і нормативів, що повинно забезпечити права кожного громадянина держави на заняття оздоровчою руховою активністю, а також створення відповідних умов для розв’язання гуманітарних і соціально-економічних проблем для особи, суспільства та держави. Установлено основні стратегічні перспективи розвитку системи оздоровчо-рекреаційної рухової активності.


Ключові слова


рухова активність, структурно-функціональний менеджмент, нормативно-правовий механізм, SWOT-аналіз.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ажиппо О. Діалектичний підхід до структурно-функціонального менеджменту в системі оздоровчо- рекреаційної рухової активності населення / Ажиппо О., Путятіна Г. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – № 6(62). – С. 7–10.

Андрєєва О. Соціально-психологічні чинники, що детермінують рекреаційно-оздоровчу активність осіб різного віку / Олена Андрєєва // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 3. – С. 35–40.

Дутчак М. Теоретичний аналіз дефініції "оздоровчо-рекреаційна рухова активність" [Електронний ресурс] / Дутчак М., Баженков Є. // Спортивна наука України. – 2015. – № 5(69). – С. 56–63. – Режим доступу: http://nbuv. gov.ua/UJRN/SNU_2015_5_11

Жданова О. Форми залучення населення до рухової активності / Ольга Жданова, Любов Чеховська // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали IX Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2014. – С. 208–214.

Міністерство молоді та спорту України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://dsmsu.gov.ua/index/ua/ (дата звернення 20.01.2018)

Парсонс Т. "Функциональная теория изменения", Американская социологическая мисль / Парсонс Т. – Москва : Изд-во МГУ, 1994. – 262 с.

Приступа Є. Аналіз ринку фізкультурно-оздоровчих послуг у Львові / Приступа Є., Жданова О., Чеховська Л. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – № 6(62). – С. 79–84.

Сутула В. А. Предпосылки формирования в обществе потребности в здоровом образе жизни / Сутула В. А. // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 6. – С. 92–95.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" : указ Президента України від 9 лютого 2016 р. № 42/2016

Чеховська Л. Сучасний стан і проблеми розвитку інфраструктури масового спорту України / Л. Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 3К(84)17, т. 1. – С. 526–531.

Chekhovska L. Mass sport events in the activity of children and youth clubs in lviv to involve children into physical activity / Chekhovska L, Turka R. // Journal of Physical Education and Sport. – 2015. – Vol. 15, is. 3. – P. 538–542.

Physical activity strategy for the WHO European Region 2016–2025. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. – 27 р.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.