СТРУКТУРНА МОДЕЛЬ УПРАВЛІННЯ МАСОВИМ СПОРТОМ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ В КУРДИСТАНІ

Юрій МІЧУДА, Олег ВАРЕНИК, Абдулрахман Раман Нурі

Анотація


Мета дослідження зумовлена недосконалістю структури управління системою масо­

вого спорту, відсутністю механізму, що міг би дати змогу подолати міжвідомчі та інші організаційні бар'єри, які існують між різними сторонами управління. У зв'язку з цим, метою нашого дослідження став пошук шляхів оптимізації взаємодії між усіма зацікавленими сторонами. На основі організаційного аналізу та організаційного діагнозу визначено ті умови, котрі найбільше сприятимуть розвиткові масового спорту в регіоні, а згодом – і на загальнонаціональному рівні. Завдяки проведеним дослідженням та здійсненому аналізу наявних функціональних зв’язків між суб’єктами масового спорту в Курдистані побудовано та представлено модель, яка відображає структуру налагодження такої взаємодії. Механізм взаємодії в запропонованій моделі повинен визначатися закріпленими в нормативних документах цілями і функціями організацій у сфері масового спорту; напрямом і змістом інформаційних зв'язків, а також особливостями їх використання; можливостями і способами використання ресурсів організацій для вирішення проблем масового спорту.


Ключові слова


масовий спорт, управління, організаційна взаємодія, структура, модель.

Повний текст:

PDF

Посилання


Вареник О. М. Організаційна взаємодія між суб’єктами спорту для всіх на місцевому рівні : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02. "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / О. М. Вареник. – Київ, 2014. – 22 с.

Дутчак М. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обгрунтуванння і практичне застосу­вання / Мирослав Дутчак. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 44–52.

Журба М. А. Правові засади масового спорту в Україні. / М. А. Журба // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Право. – 2016. – Вип. 41(2). – С. 26–28.

Катерина У. М. Організаційно­методичні засади діяльності навчально­оздоровчих комплексів у процесі фізичного виховання студентської молоді : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / У. М. Катерина. – Київ, 2017. – 22 с.

Кравченко О. Роль стейкхолдерів для створення ефективної системи зовнішніх комунікацій організацій сфери масового спорту та спорту для всіх / О. Кравченко // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 4. – С. 107–110.

Ладика П. І. Управління в системі масового спорту / П. І. Ладика // Науковий часопис Нац. пед. ун­ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково­педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2016. – Вип. 8. – С. 47–50.

Омельченко С. О. Теоретичні та методичні основи взаємодії соціальних інститутів суспільства в формуванні здорового способу життя учнів загальноосвітніх навчальних закладів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д­ра пед. наук : [спец.] 13.00.05. "Соціальна педагогіка" / С. О. Омельченко. – Луганськ, 2008. – 46 с.

Савченко В. Управління сферою фізичної культури і спорту у науковому дискурсі в Україні [Електронний ресурс] / В. Савченко, А. Сергеєв // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – Режим доступу: http://nbuv.gov. ua/UJRN/svp_2016_1_20.

Самер К. І. Організаційно­методичні засади впровадження фітнес­технологій у фізичне виховання студент­ської молоді Палестини : дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.02.

"Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / К. І. Самер – Київ, 2016. – 20 с.

Чеховська Л. Сучасний стан і проблеми розвитку інфраструктури масового спорту України / Л. Чехов­ська // Науковий часопис Нац. пед. ун­ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково­педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2017. – Вип. 3K. – С. 526–531.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.