ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ КВАЛІФІКОВАНИХ ГАНДБОЛІСТІВ У СПОКОЇ ТА ПІСЛЯ ВИКОНАННЯ ШВИДКІСНО-СИЛОВИХ НАВАНТАЖЕНЬ

Дзвенислава БЕРГТРАУМ, Любомир ВОВКАНИЧ, Катерина ЛАТИШЕВСЬКА

Анотація


Метою наших досліджень було вивчення особливостей адаптації організму гандболістів,
зокрема серцево-­судинної системи, до навантажень швидкісно-­силового характеру. У дослідженні
взяли участь гандболісти чоловічої статі (n = 13), віком 18–21 рік, високої спортивної кваліфікації
(КМС). Використано антропометричні методи дослідження, вимірювання основних показників
серцево-­судинної системи (частота серцевих скорочень та артеріальний тиск), а також неінвазивні
(розрахункові) методи визначення показників гемодинаміки. Визначено індекс функціональних
змін за P. М. Баєвським та А. П. Берсєнєвою. Показники реєстрували у стані фізіологічного спокою
та після виконання спортсменами швидкісно-­силових навантажень. Установлено, що для гандболістів
характерні високий зріст, значна вага тіла та обвід грудної клітки (101,3±0,9). Індекс маси тіла у біль-
шості гравців (23,6±0,31 кг/м2) перебуває в межах нормативних значень. Значення індексу Бругша
(54,5±0,2%) свідчать, що обвід грудної клітки спортсменів пропорційний до зросту, хоча життєвий
індекс (58,0±0,94 мл/кг) нижчий за середній рівень. Для гандболістів характерний гіперстенічний
тип конституції. У стані фізіологічного спокою не виявлено вираженої спортивної брадикардії чи
змін артеріального тиску, проте зареєстровано адаптивне підвищення систолічного об’єму крові
(92,97 ± 3,92 мл). У цьому стані у гандболістів переважає еукінетичний тип гемодинаміки, значення
індексу функціональних змін (2,16±0,03 у. о.) вказує на стан задовільної адаптації. Після виконання
гандболістами фізичних навантажень швидкісно-­силового характеру спостерігається виражена
тахікардія та вазодилатація, які не супроводжуються значними змінами систолічного об’єму крові.
Величина індексу функціональних змін зростає до 3,5±0,06 одиниці, що можна охарактеризувати
як стан напруження механізмів адаптації. Виявлено індивідуальні особливості впливу фізичних
навантажень швидкісно-­силового характеру на організм спортсменів, що проявляються у різних
механізмах адаптації – ізотропному і хронотропному та різних типах гемодинаміки після виконання
навантажень – еукінетичному та гіперкінетичному. Виявлені індивідуальні відмінності змін показни-
ків гемодинаміки під впливом швидкісно-­силових навантажень можуть стати основою оцінювання
рівня адаптації серцево-­судинної системи спортсменів до фізичних навантажень.

Ключові слова


антропометрія, неінвазивні методи, тип гемодинаміки, індекс функціональних змін, механізми адаптації.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ачкасов Е. Е. Влияние физической нагрузки на основные параметры сердечной гемодинамики и частоту сердечных сокращений / Е. Е. Ачкасов, А. П. Ландырь // Спортивная медицина: наука и практика. – 2012. – No 2. – С. 38–46.

Баевский P. М. Оценка адаптационных возможностей организма и риск развития заболеваний / P. М. Ба- евский, А. П. Берсенева. – Москва : Медицина, 1997. – 256 с.

Дрозд И. П. Определение индивидуальной радиорезистентности человека / И. П. Дрозд, М. Ю. Гриджук, И. О. Мукалов. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 197 с.

Евдокимов Е. И. Контроль реакции сердечно-­сосудистой системы спортсменов на дозированную фи- зическую нагрузку как способ предупреждения патологических состояний / Е. И. Евдокимов, В. А. Голец // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2008. – No 6. – С. 32–41.

Зміни частоти серцевих скорочень під час виконання субмаксимального навантаження / О. П. Єлісєєва, Д. В. Камінський, Х. О. Семен [та ін.] // Фізіологічний журнал. – 2012. – Т. 58, No 3. – С. 60–72.

Карпман В. Л. Тестирование в спортивной медицине / В. Л. Карпман, З. Б. Белоцерковский, И. А. Гудков. – Москва : – Физкультура и спорт, 1988. – 207 с.

Кирьянова М. А. Методика комплексной оценки центрального и периферического кровообращения квалифицированных спортсменов с учетом специфики мышечной деятельности / М. А. Кирьянова, И. Н. Ка- линина // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – No 4(88). – С. 13–20.

Кирьянова М. А. Особенности центральной гемодинамики у спортсменов-­пловцов с учетом характера мышечной деятельности / М. А. Кирьянова, И. Н. Калинина // Лечебная физкультура и спортивная медицина. – 2011. – No 6(90). – С. 15–21.

Михалюк Є. Л. Стан центральної гемодинаміки, варіабельності серцевого ритму та фізичної працездатності у гандболістів екстра-­класу / Є. Л. Михалюк // Фізіологічний журнал. – 2009. – Т. 55, No 2. – P. 72–75.

Михалюк Є. Л. Діагностика граничних та патологічних станів при крайніх фізичних навантаженнях в олім- пійському та професіональному спорті : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня докт. мед. наук : [спец.] 14.01.24 «Лікувальна фізкультура та спортивна медицина» / Михалюк Євген Леонідович – Дніпропетровськ, 2007. – 38 с.

Олексенко І. М. Порівняльний аналіз показників центральної гемодинаміки у спортсменів-­дзюдоїстів високої кваліфікації / І. М. Олексенко // Медична інформатика та інженерія. – 2011. – No 3. – С. 63–70.

Приступа Є. Особливості змін фізіологічних показників кваліфікованих гандболістів упродовж річного макроциклу / Є. Приступа, В. Тищенко. // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2015. – No 3(21). – С. 49–56.

Приступа Є. Н. Аналіз стану вегетативного гомеостазу кваліфікованих гандболістів / Приступа Є. Н., Тищенко В. О. // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – No 12. – С. 82–86. http://dx.doi.org/10.15561/18189172.2015.1212

Сокол А. П. Функціональні особливості центрального кровообігу у спортсменів, які займаються різними видами спорту / А. П. Сокол, О. В. Усова, О. П. Гриневич // Актуальні питання біології, екології та хімії. – 2014. – Т. 8, No 2. – С. 111–122.

Тищенко В. О. Функціональний стан кваліфікованих гандболістів у підготовчому періоді річного макро- циклу / В. О. Тищенко // Слобожанський науково-­спортивний вісник. – 2013. – No 5. – С. 252–256.

2000 CDC Growth Charts for the United States: methods and development / R. J. Kuczmarski, C. L. Ogden, S. S. Guo // Vital Health Stat. – 2002. – N11. – P. 1–190.

Anthropometric and fitness profile of high-level basketball, handball and volleyball players / J. Pena, D. Moreno-­ Doutres, J. Coma [et al.] // Rev Andal Med Deporte. – 2018. – No 11(1). – P. 30–35.

Anthropometric and physical performance characteristics of professional handball players: influence of playing position / R. Schwesig, S. Hermassi, G. Fieseler [et al.] // The Journal of Sports Medicine and physical fitness. – 2017. – Vol. 57(11). – P. 1471–1478. DOI: 10.23736/S0022–4707.16.06413–6

Anthropometric characteristics and functional capacity of elite rowers and handball players / D. Karaba Jakovljević, G. Jovanović, M. Erić [et al.] // Med Pregl. – 2016. – Vol. 69. – P. 267–273.

Anthropometric, physiological and performance characteristics of elite team-handball players / A. Chaouachi, M. Brughelli, L. Gregory [et al.] // Journal of Sports Sciences. – 2009. – Vol. 27. – P. 151–157.

Caselli S. Left ventricular systolic performance is improved in elite athletes / S. Caselli, R. Di Pietro, F. Di Paolo // European Journal of Echocardiography. – 2011. – Vol. 12. – P. 514–519. doi:10.1093/ejechocard/jer071 22. Łaskia-­Mierzejewska T. Ćwicenia z antropologii / Łaskiej-­Mierzejewskiej T. // Zeszyt naukowo-­metodycny. – Warszawa, 2008. – P. 171.

Normal ranges of heart rate and respiratory rate in children from birth to 18 years of age: a systematic review of observational studies / S. Fleming, M. Thompson, R. Stevens [et al.] // Lancet. – 2011. – Vol. 377. – P. 1011–1018. doi: 10.1016/S0140–6736(10)62226-X

Prystupa E. Peculiar properties and dynamics of physiological indicators in Handball team / E. Prystupa, V. Tyshchenko. // Journal of Physical Education and Sport – 2017. – Vol. 17(1). – С. 335–341. DOI:10.7752/jpes.2017.01049

Sport-­Specific Morphology Profile: Differences in Anthropometric Characteristics among Elite Soccer and Handball Players / M. Gusic, S. Popovic, S. Molnar et al. // Sport Mont. – 2017. – Vol. 1. – P. 3–6.

Tsekhmistro L. Athlete’s cardio-­vascular system’s functional state before and after use of pharmaceutical drugs / L. Tsekhmistro, N. Ivanova. // Sport Science. – 2018. – No 2(92). – P. 63–69. DOI: http://dx.doi.org/10.15823/sm.2018.19


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.