СТАВЛЕННЯ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ДО ОСВІТНІХ НОВОВВЕДЕНЬ РЕФОРМИ «НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА»

Наталія СОРОКОЛІТ

Анотація


У статті окреслено ставлення учителів фізичної культури до запровадження освітньої
реформи «Нова українська школа» в початкових класах закладу загальної середньої освіти. Зокрема,
наведено та проаналізовано результати опитування 100 учителів фізичної культури: 16 % – педаго-
гів, що працюють до 10 років; 28 % – від 11 до 20 років; 26 % – від 21 до 30 років; 30 % – 31 рік та більше.
Мета – виявити ставлення учителів фізичної культури до запровадження освітніх реформ
на сучасному етапі. Установлено позитивне ставлення до реформування освітньої галузі. Учителі
фізичної культури підтримують освітні зміни, передбачені реформою під назвою «Нова українська
школа». Висновки. Виявлено, що найвищий відсоток підтримки в учителів фізичної культури мають
такі освітні зміни: свобода вибору (створення) навчальних програм – 82 %; забезпечення різнома-
нітних форм здобуття початкової освіти – 76 %; навчання через діяльність та ігрові методи – 72 %;
незалежна сертифікація учителів – 70 %. Середній рівень підтримки виявили учителі фізичної куль-
тури до таких освітніх реформ, як: інтегроване навчання – 56 %; зміна структури школи – 54 %; си-
стема дистанційного підвищення кваліфікації – 50 %; децентралізація школи – 48 %; 12-річний термін
навчання – 44 %; інклюзивне навчання – 34 %. Низький рівень підтримки освітніх реформ отримано
з лише вербального оцінювання навчальних досягнень учнів на уроках фізичної культури (14 %).

Ключові слова


освітні реформи, фахівці з фізичного виховання, початкова школа.

Повний текст:

PDF

Посилання


Іваній І. Компетентнісний підхід до професійної підготовки учителя фізичної культури / Ігор Іваній // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк, 2013. – No 1(21). – С. 43–47.

Національна доповідь про стан і перспективи розвитку освіти в Україні / Нац. акад. пед. наук України ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : Педагогічна думка, 2016. – 448 с.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64 с.

Про затвердження Типової освітньої програми організації і проведення підвищення кваліфікації педаго- гічних працівників закладами післядипломної педагогічної освіти : наказ МОНУ від 15.01.2018 р. No 36.

Про зміст загальної середньої освіти: науково-­аналітична доповідь / О. І. Ляшенко, С. Д. Максименко, О. М. Топузов та ін. ; за заг. ред. В. Г. Кременя. – Київ : НАПН України, 2015. – 118 с.

Про освіту : Закон України від 05.09.2017 р. No 2145-VIII.

Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для Нової української школи : наказ МОНУ від 16.08.2017 р. No 1182.

Савченко О. Я. Досвід реформування української освіти: уроки і подальший поступ / О. Я. Савченко // Шлях освіти. – 2010. – No 3. – С. 2–6.

Саган О. В. Нова українська школа як спроба реалізації нової освітньої парадигми / О. В. Саган // Підго- товка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : зб. мат. Всеукр. наук.-практ. конф. – Херсон : Борисфен-про, 2018. – С. 20–22.

Сороколіт Н. С. Становлення шкільного фізичного виховання в Україні в період незалежності / Н. С. Со- роколіт, О. В. Римар, А. В. Соловей // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2018. – No 2. – С. 135–139.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.