АКТУАЛЬНІ ТЕНДЕНЦІЇ ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНО- РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ

Т. Кононенко, Н. Полстяна

Анотація


На сучасному етапі економіка України характеризується відносною нестабільністю, що створює перешкоди на шляху до динамічного та успішного розвитку підприємств готельно-­ресторанного бізнесу. Унаслідок цього кризові тенденції розвитку, що доповнюють недо- ліки вітчизняного законодавства, мінливість зовнішнього середови- ща тощо, відобразились в усіх сферах економічного життя, зокрема у готельному і ресторанному бізнесі. Україна є однією з найперспек- тивніших територій східної Європи щодо розвитку туризму, прива- бливість якої зумовлює поєднання географічного положення і ціка- вих природних умов із надзвичайно багатим історико-­культурним потенціалом.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байлик С. И. Гостиничное хазяйство : ученик / С. И. Байлик. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Дакор, 2009. – 368 с.

Роглев Х. Й. Основи готельного менеджменту : навч. посіб. / Х. Й. Ро- глев. – Київ : Кондор, 2009. – 408 с.

Пуцентейло П. Р. Економіка і організація туристично-­готельного під- приємництва : навч. посіб. / П. Р. Пуцентейло. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344 с.

Сокол Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплек- сах : підручник / Т. Г. Сокол. – Київ : Альтерпрес, 2009. – 447 с.

Головко О. М. Організація готельного господарства : навч. посіб. / О. М. Головко. – Київ : Кондор, 2012. – 338 с.

Мальська М. П. Організація готельного обслуговування: підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. – Київ : Знання, 2011. – 366 с.

Іванова Л. Стан і особливості розвитку світового ринку готельних по- слуг / Іванова Л., Вовчанська О. // Економіко-­соціальні відносини в га- лузі фізичної культури та сфері обслуговування (м. Львів, 11–12 травня 2017 р.) : матеріали Міжнародної наук.-практ. конф. – Львів : ЛДУФК, 2017. – С. 110–112.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.