АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗАСОБАМИ ЕЛЕКТРОННИХ БАЗ ДАНИХ

Галина ПУТЯТІНА, Людмила ФІЛЕНКО

Анотація


Вступ. Сучасний стан захворюваності серед студентської молоді потребує від викладачів застосування адаптованих методів та засобів освітньої діяльності. Зокрема С. С. Єрмаков вказує на необхідність створення педагогічних умов, спрямованих на укріплення здоров’я студентів [1]. Учені розробили стратегію та рекомендації для здорового способу життя, що в умовах глобальної пандемії є актуальним [2]. Багато авторів приділяють увагу дослідженню динаміки змін та структури захворюваності, пошуку шляхів оптимізації засобів фізичного виховання, спрямованих на поліпшення функціонального стану організму людини [4]. Важливим є застосування сучасних інформаційних технологій для аналізу показників захворюваності студентів, серед яких автори [3] виділяють електронні бази даних.
Мета дослідження – розроблення внутрішньої системи моніторингу показників захворюваності серед здобувачів вищої освіти Харківської державної академії фізичної культури.
Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, опитування студентів, програмування баз даних, математико-с татистичний аналіз.


Повний текст:

PDF

Посилання


Ермаков С. С. Педагогические условия обеспечения занятий со студентами с ослабленным здоровьем / Ермаков С. С. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей. – 2013. –№ 1. – С. 66–71.

Стратегия и рекомендации по здоровому образу жизни и двигательной активности : сб. материалов ВОЗ / Е. В. Имас, М. В. Дутчак, С. В. Трачук. – Киев : Олимп. литература, 2013. – 528 с.

Путятина Г. Н. Анализ использования мониторинга в управлении физической культурой и спортом / Путятина Г. Н., Пугачева Н. В. // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2008. – № 4. – С. 167–170.

Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних вишів для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання [Електронний ресурс] / Олена Церковна, Людмила Барибіна, Людмила Філенко [та ін.] // Спортивна наука України. – 2017. – № 2(78). – С. 47–56. – Режим доступу: http:// sportscience.ldufk.edu.ua/index.php/snu/article/view/602


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.