ДО ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ ФІТНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНО-ТРЕНУВАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ФУТБОЛІСТІВ

Наталія ГРИБОВСЬКА

Анотація


Вступ. Сучасний футбол висуває підвищені вимоги до функціональної підготовленості футболістів. Як свідчить аналіз літератури, фахівці зосереджуються переважно на проблематиці вдосконалення фізичної підготовленості, що пов’язана з польовими гравцями, які кількісно переважають воротарів в команді [2, 5]. Однак виконання техніко-т актичних дій значною мірою залежить від рівня фізичної підготовленості воротаря [6].
Динамічний розвиток напрямів у сфері фітнесу, продиктований світовими тенденціями, та впровадження їх у програми з фізичної підготовки спортсменів зростає щороку. Чимала кількість досліджень присвячена вивченню різних підходів до удосконалення програм фізичної підготовки футболістів із використанням фітнес-т ехнологій [3, 7].
Мета –  з’ясувати використання сучасних фітнес-т ехнологій у навчально- тренувальному процесі футболістів.


Посилання


Грибовська Н. Використання цифрових фітнес технологій кваліфікованими футболістами / Наталія Грибовська // Фітнес, харчування та активне довголіття : зб. тез доп. IІ Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (23 березня 2022 р.). – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. – С. 5.

Дулібський А. В. Моделювання тактичних дій у процесі підготовки юнацьких команд з футболу : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 / Дулібський А. В. – К иїв : Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України, 2001.

Кокарева С. М. Обґрунтування ефективності використання вправ із застосуванням тренажерного пристрою TRX (suspension professional trainer) та методики Табата для покращення фізичної підготовки футболістів / Кокарева С. М. // Вісник Запорізького національного університету. Фізичне виховання та спорт : зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2017. – В ип. 1. – С. 265–271.

Костюкевич В. Модельні показники функціональної підготовленості футболістів / Віктор Костюкевич // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичної культури і спорту. – Л ьвів, 2006. – Вип. 10, т. 2. – С . 196–203.

Перцухов А. А. Корекція спеціальної фізичної та техніко- тактичної підготовки футболістів 17–19 років при переходідо професійних команд : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 / Перцухов А. А. – Харків : ХДАФК, 2013. – 200 с.

Шамардін В. Структура техніко-т актичної підготовленості кваліфікованих воротарів у футболі / В. Шамардін, Б. Хоркавий // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 75–79.

Bangsbo J. Fitness training in football: a scientific approach / Bangsbo J. // Br J Sports Med. – 2004. – P. 191–196.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.