АНАЛІЗ ВЛАСНОЇ ДОБОВОЇ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ ЯК РЕЗУЛЬТАТ СФОРМОВАНОСТІ У СТУДЕНТІВ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ

Лілія ЛЕВКІВ

Анотація


Вступ. Аналізуючи особливості сучасної системи фізичного виховання у закладах вищої освіти, Н. Завидівська вказує, що вона повинна бути спрямована не стільки на засвоєння знань, формування вмінь і навичок, скільки на оволодіння компетентностями здоров’язбереження, що дасть змогу студентам конструювати в майбутньому власний спосіб життя [3]. У наукових дослідженнях обґрунтовано доцільність розподілу здоров’язбережувальних компетентностей, які формуються в системі фізичного виховання, на три макрорівні компетенцій: фізичні –  предметно-с пеціалізовані, природні –  медико-б іологічні та універсальні –  єдність попередніх двох груп у процесі трудової діяльності. Рекомендовано кожну одиничну компетенцію, пов’язану з певним навчальним елементом, аналізувати на двох рівнях її розвитку: емоційному рівні – с прийняття, реакція, цінність і пізнавальному – з нання, розуміння, застосування, аналіз, синтез, оцінювання [2].
Науковці зазначають, що для оцінювання добової рухової активності дорослих, і студентів зокрема, доцільно застосовувати Фремінгемську методику визначення добової рухової активності [1, 4]. На нашу думку, визначення структури та аналіз власної добової рухової активності належить до системи здоров’язбережувальних компетенцій студентів.
Мета та завдання дослідження. 1. Визначити особливості добової рухової активності студентів. 2. Вивчити готовність студентів досліджувати власну добову рухову активність.


Повний текст:

PDF

Посилання


Гакман А. Аналіз рухової активності людей похилого віку / Анна Гакман, Віктор Костюкевич // Вісник Прикарпатського університету. Серія: Фізична культура. – 2019. – В ип. 31. – С. 32–36.

Завидівська Н. Н. Особливості класифікації компетенцій здоров’язбереженя у системі фізичного виховання студентської молоді / Н. Н. Завидівська // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Ч ернігів, 2016. – В ип. 139, т. 2. – С. 63–67.

Завидівська Н. Н. Особливості структурно-л огічної схеми фізичного виховання студентів в умовах сьогодення: концепт здоров’язбережувального навчання / Н. Н. Завидівська // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. – Ч ернігів, 2019. – Вип. 3. – С. 256–261

Семенова Н. Характеристика рівня добової рухової активності студенток І–ІІ курсів медичного коледжу / Наталія Семенова, Анатолій Магльований // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2012. – Вип. 16, т. 4. – С . 136–142.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.