ІНТЕРЕС ШКОЛЯРІВ 6-Х КЛАСІВ ДО ВАРІАТИВНОЇ СКЛАДОВОЇ ЧАСТИНИ НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

Дмитро СІДЛАК

Анотація


Вступ. Чинна навчальна програма з фізичної культури укладена з урахуванням принци-
пу варіативності, і під час формування змісту календарно-тематичного планування учитель
зобов’язаний ураховувати інтереси школярів до того чи іншого варіативного модуля [2, 4,
5]. Відповідно до інструктивно-методичного листа, вивчення предмета «Фізична культура»
рекомендовано здійснювати за допомогою письмового опитування [1]. Отож перед нами по-
стала потреба в дослідженні інтересу школярів до варіативних модулів навчальної програми.
Мета – проаналізувати інтерес школярів 6-х класів до варіативних модулів навчальної
програми.
Методи: аналіз та узагальнення літературних джерел, опитування учнів за допомогою
анкетування, методи математичної статистики.
Обговорення і висновки. Таким чином, змістове наповнення предмета «Фізична куль-
тура» в СЗШ No 1 м. Мукачево має передбачати вивчення таких варіативних модулів, як
«Волейбол», «Легка атлетика», «Футбол», «Баскетбол» та «Гімнастика». Опитування учнів
засвідчило, що для впровадження нових варіативних модулів учителі фізичної культури
мають проводити додаткову рекламну роботу. Низький інтерес до деяких варіативних моду-
лів ми пов’язуємо з віковими особливостями учнів та невизначеністю у виборі майбутньої
професії.
Ключові слова: інтерес, навчальна програма, фізична культура, школярі.

Повний текст:

PDF

Посилання


Інструктивно-методичні рекомендації щодо до вивчення предмета "Фізична культура"

у 2012/2013 навчальному році // Фізичне виховання в сучасній школі. – 2012. – No 4. – С. 7–12.

Навчальна програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Фізична культура. 5–9 класи

/ Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н. С. Кравченко, С. М. Чешейко, О. М. Лакіза, Д. В. Де-

менков // Фізичне виховання в школі. – 2009. – No 4. – С. 10–15.

Сороколіт Н. Фізичне виховання школярів в умовах модульного навчання / Наталія Сороколіт

// Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. –

Львів, 2013. – Вип. 17, т. 2. – С. 208–211.

Сороколіт Н. С. Удосконалення фізичного виховання учнів 5–9 класів із застосуванням варіа-

тивних модулів навчальної програми : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.]

00.02 "Фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення" / Сороколіт Наталія Стефанівна ; Львів.

держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2015. – 20 с.

Навчальна програма з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів. 1–4 класи

[Електронний ресурс] / Т. Ю. Круцевич, С. М. Дятленко, І. Х. Турчик, Н. С. Кравченко. – Режим досту-

пу: http://fizkulturamo.at.ua/load.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.