АНАЛІЗ ГЕОПРОСТОРОВОГО ПОШИРЕННЯ ПРИРОДНИХ ТУРИСТИЧНИХ РЕСУРСІВ ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Павло КУЧЕР, Іван ВОЛОШИН, Андрій КУХТІЙ

Анотація


Анотація. У статті представлено картосхему геопросторового поширення природних
туристичних об’єктів. Виконано туристичне районування. Проведено інвентаризацію при-
родних туристичних об’єктів.
Вступ. Важливу роль для подорожей з пізнавальною метою мають природні туристичні
об’єкти. Житомирська область є однією із областей, яка багата на природні туристичні ресурси.
Проблемами поширення природних туристичних рекреаційних ресурсів займалися Є. В. Панкова
(2003) [3] та Н. В. Фоменко (2007) [5], у роботах яких детально описано рекреаційний потенціал
області, однак відсутні картографічні матеріали геопросторового поширення таких ресурсів.
Зокрема, І. М. Волошин (2015) досліджував поширення різних типів туристичних об’єктів [1,
С. 184]. Однак картографічні матеріали геопросторового поширення природних туристичних
ресурсів відсутні в наукових публікаціях, що і формує актуальність теми дослідження.
Мета та завдання дослідження. Дослідити геопросторове поширення природних ту-
ристичних об’єктів. Скласти картосхему їх поширення. З’ясувати чинники, що зумовлюють
нерівномірне поширення природних туристичних ресурсів.
Методи дослідження: картографічний, статистичний, аналіз літературних джерел.
Обговорення і висновки. Таким чином, природні рекреаційні ресурси, унікальні форми
карстового рельєфу, водно-льодовикового та денудаційного походження можуть бути успішно
використані як освітні об’єкти для шкіл і вишів для спеціальних екскурсій пізнавального та
навчального типу [4].
Ключові слова: геопросторове поширення, природно-туристичний регіон, картосхема,
туристичні ресурси.

Повний текст:

PDF

Посилання


Волошин І. М. Туристичні ресурси України з атласом туристичних мандрівок : довід. вид. /

І. М. Волошин, Л. Ю. Матвійчук, К. В. Ненько. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 437 с.

Природно-заповідний фонд України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://pzf.land.

kiev.ua/pzf-obl-6.html

Панкова Є. В. Туристичне краєзнавство : навч. посіб. / Є. В. Панкова. – Київ : Альтерпрес,

– 352 с.

Геологія з основами геоморфології : підруч. для студ. еколог. і географ. спец. вищ. навч. закл.

/ Георгій Ілліч Рудько, Олег Максимович Адаменко [та ін.]. – Чернівці : Букрек, 2010. – 398 с.

Фоменко Н. В. Рекреаційні ресурси та курортологія / Н. В. Фоменко. – Київ : ЦНЛ, 2007. – 312 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.