ВИВЧЕННЯ ОБСЯГІВ ЗВ’ЯЗКІВ ІЗ ГРОМАДСЬКІСТЮ – ВАЖЛИВА УМОВА ВІДВІДУВАННЯ НЕПОВНОСПРАВНИМИ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЦЕНТРІВ ТА ЇХ ІНТЕГРАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВО

Анатолій МАГЛЬОВАНИЙ, Ольга СТАСЮК, Василь ФРАНЧУК, Микола КОСТОВСЬКИЙ

Анотація


Стаття висвітлює результати вивчення обсягів планування та реалізації управлінських функцій, які забезпечують зв’язки з громадськістю Навчально-реабілітаційного центру „Джерело” м. Львова. Виявлено, що функція «зв’язки з громадськістю» має достатні обсяги в діяльності реабілітаційного центру. Установлено такі напрямки зв’язків із громадськістю: співпраця із засобами масової інформації; співпраця з іншими центрами; співпраця з сім’ями осіб з особливими потребами; співпраця з трудовими колективами, громадськими організаціями, творчими колективами, товариствами; співпраця з органами влади; організація семінарів; організація конференцій, круглих столів; організація доброчинних конкурсів, фестивалів; організація аукціонів, торгів, ярмарків, виставок, лотерей; участь у видавничій діяльності. У плануванні й реалізації діяльності реабілітаційного центру не виявлено дій облікового характеру. Всі інші види дій у діяльності центру є наявними.

Ключові слова


центри реабілітації, неповносправні, зв’язки з громадськістю.

Повний текст:

PDF

Посилання


Дутчак М. В. Спорт для всіх у світовому контексті / М. В. Дутчак. – К. : Олімпійська література, 2007.–С. 85.

Звіт про виконання науково-дослідної роботи відповідно до Зведеного плану НДР у галузі фізичної культури і спорту на 2006–2010 рр. за темою 1.3.4. : Організаційно-методичні основи розвитку в Україні Руху «Спорт для всіх»: організаційно-методичні основи розвитку руху «спорт для всіх». – Л. : ЛДУФК, 2010. −46 с.

Кириленко О. М. Залучення населення України до спортивно-оздоровчої активності: соціологічний аналіз проблеми / О. Кириленко // Парадигма здорового способу життя: духовні та фізичні компоненти : зб. наук. ст. ІІ Міжнарод. наук.-теорет. конферен. кафедри соц.-гуман. дисциплін. – К. : НУФВСУ, 2010. – С. 51 –66.

Перфільєва М. В. Соціалізація неповносправних дітей в рамках інклюзивної освіти / М. В. Перфільєва // зб. наук. пр. Кам’янець-Подільського нац. ун-т ім. І. Огієнка. – Кам’янець-Подільський, 2009. – Вип. 11. − С. 72-76.

Шляхи удосконалення фізкультурно-спортивної роботи з інвалідами в Україні / С. Ма¬твєєв, І. Когут, Л. Радченко [та ін.] // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 109–112.

Почепцов Г. Г. Паблик Рилейшнз : навч. посіб. / Г. Г. Почепцов. – К. : Знання ; КОО, 2000. – 506 с.

Слісаренко І. Ю. Паблік рілейшнз у системі комунікації та управління : навч. посіб. / І. Ю. Слісаренко. – К. : МАУП, 2001. –104 с.

Шин Марджори. Как добиться успеха в работе по связям с общественностью : по¬собие / Шин Марджори. – М. : б. и., 1995. – 55 с.

Шишкина М. А. Паблик рилейшнз в системе социального управления / М. А. Ши¬шкина. – СПб. : б. и., 1999. – 360 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.