РОЛЬ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ ДО ЗАНЯТЬ ФІЗИЧНИМИ ВПРАВАМИ НА ЗАНЯТТЯХ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Дмитро ДЗЕНЗЕЛЮК

Анотація


Розглянуто основні аспекти проблеми формування мотиваційних орієнтацій до занять фізичним вправами студентів вищих навчальних закладів у процесі фізичного виховання. Розкрито й обґрунтовано роль впливу інтересів на формування позитивної мотивації до занять фізичними вправами. У роботі досліджуються основні фактори, які сприяють формуванню мотиваційних орієнтацій щодо занять фізичними вправами за допомогою педагогічних методів анонімного анкетування й тестування. Отримані ж дані дають підставу стверджувати, що студенти ставляться до свого здоров’я з недостатньою увагою, а відвідування заняття фізичної культури має формальний характер.

Методи дослідження: аналіз літератури, педагогічний експеримент, анкетування, тестування, математичний аналіз.


Ключові слова


мотиви, самостійна робота, студенти, здоров’я, фізичне виховання.

Повний текст:

PDF

Посилання


Водолажский Г. Г. Воспитание устойчивого интереса учащихся к занятиям физическими упражнениями / Водолажский Г. Г. // Материалы научной конф. по физическому воспи-танию детей и подростков. – М., 1986. – С. 13–15.

Перспективи реформування предмету «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України ІІІ–ІV рівнів акредитації : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. – Полтава, 2004. – 192 с.

Сичов С. Формування у школярів і студентів потреби фізичного вдосконалення / Сичов С. // Фізичне виховання в школі. – 2001. – № 4. – С. 22–26.

Ареф’єва Л. П. Формування гуманістичної позиції майбутнього вчителя фізичної культури як домінанта ціннісно-смислового розуміння педагогічного процесу/ Ареф’єва Л. П. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С. С. Єрмакова – Х. : ХДАДМ (ХХІІІ), 2008. – № 11. – С. 70–73.

Коровка О. А. Шляхи формування життєвих цінностей в умовах модернізації освіти / Коровка О. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. за ред. С.С. Єрмакова – Х. : ХДАДМ (ХХІІІ), 2008. – № 11. – С. 105–110.

Цільова комплексна програма "Фізичне виховання – здоров'я нації" від. 01.09. 1998 р. № 963а/98.

Ведмеденко Б. Ф. Виховання інтересу: теорія, експеримент, методика занять : моно¬графія / Ведмеденко Б. Ф. – К.; Чернівці, 2002. – 468 с.

Сичов С. О. Формування потреби фізичного вдосконалення у студентів вищих тех¬нічних навчальних закладів : дис…. канд. пед. наук. / Сичов С. О. – К.; 2002. – 193 с.

Виленский Г. К. Мотивационно-ценностное отношение студентов к физическому воспитанию и пути его направленного формирования / Виленский Г. К., Каповский Г. К. // Теория и практика физической культуры. – 1984. – №10. – С. 39–42.

Гнітецький Л. В. Формування потреби займатися фізичними вправами у дітей молодшого шкільного віку : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту / Гнітецький Л. В. – Луцьк, 2000. – 23 с.

Жилко Ю. С. Формирование потрібностей в физическом совершенствовании у студентов пединститутов : автореф. дис….канд. пед. наук / Жилко Ю. С. – Рига, 1988. – 24 с.

Динаміка інтересів, мотивацій та свідомого ставлення студентів до фізичного виховання / С. Костюк, П. Постовий, Л. Стайкіна [та ін. ]// Студентський фізкультурно-спо¬ртивний рух в Україні на порозі ХХІ століття: національно-історичні, соціально-економічні, оздоровчо-профілактичні аспекти відродження : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. – К., 1998. – С. 36–37.

Куланин Б. Д. Влияние специальных знаний, убеждений и потрібностей на практику самостоятельных занятий физической культурой студенческой молодёжи : автореф. дис…. канд. пед. наук. / Куланин Б. Д. – М. : 1984. – 21 с.

Свіргунець Є. М. Реалізація положень Цільової комплексної програми "Фізичне виховання – здоров’я нації" в університеті / Свіргунець Є. М., Третько В. В., Кисельов В. Д. // Вісник Технологічного університету Поділля. – 2001. – № 5. – Ч. 3. – С. 7–14.

Зайцев Г. К. Потребностно-мотивационная сфера физического воспитания студе¬нтов / Зайцев Г. К. // Теория и практика физической культуры. – 1993. – №7. – С. 21.

Петров О. П. Формирование у студентов мотивов к занятиям физкультуроно-спо¬ртивной деятельностью : автореф. дис….канд. пед. наук / Петров О. П. – Алма-Ата, 1989. – 25 с.

Лотоненко О. В. Педагогічна система формування у студентської молоді потреб в фізичній культурі : дис… д-ра. пед. наук. / Лотоненко О. В. – Краснодар, 1998. – 360 с.

Бальсевич В. К. Физическая активность человека / Бальсевич В.К., Запорожанов В. П. – К. : Здоровья, 1987. – 224 с.

Апанасенко Г. Л. Физическое развитие детей и подростков / Г. Л. Апанасенко. – К. : Здоровье, 1985. – С. 3–8.

Сухарев А. Г. Здоровье и физическое воспитание детей и подростков / А. Г. Сухарев. – М. : Медицина, 1991. – 325с.

Методы исследования индивидуального здоровья детей и подростков в процессе физического воспитания : учеб. пособие для студ. вузов физ. воспитания и спорта / Т. Ю. Кру¬цевич. – К., 1999.– 232 с.

Апанасенко Г. Л. Проблемы управления здоровьем человека/ Г. Л. Апанасенко // Наука в олимп. спорте. Спец, выпуск, 1999. – С.56–60.

Балбенко С. Ю. Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою / С. Ю. Балбенко // Фізичне виховання дітей і молоді. – К. : Здоров'я, 1982. – Вип. 9. – С. 7–9.

Петровский В. В. Особисті потреби і мотивація як один із факторів, що визначає направленість занять фізичними вправами / Петровский В. В., Круцевич Т. Ю. – Світоч, 1997. – №4. – С.22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.