ОСНОВНІ ПАТОГЕНЕТИЧНІ ЛАНКИ ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Ольга АНДРІЙЧУК

Анотація


Розглянуто основні теорії та погляди на патогенез дегенеративно-дистрофічних процесів у тканинах суглобів. Подано сучасні напрацювання щодо впливу факторів ризику розвитку остеоартрозу. Даними для аналізу слугували погляди вчених та динаміка наукових напрацювань щодо механізму запуску та прогресування остеоартрозу. Доведено, що патогенез дегенеративно-дистрофічний процесів має складний характер із поліетіологічними факторами запуску. Установлено, що для призупинення прогресування патологічних змін дієвим засобом можуть бути впливи на модифіковані чинники розвитку остеоартрозу.

Ключові слова


остеоартроз, патогенез, фактор ризику.

Повний текст:

PDF

Посилання


Балацька Н. І. Дефіцит та недостатність вітаміну D у населення України та їх вплив на структурно-функціональний стан кісткової тканини : автореф. дис... д-ра мед. наук : 14.01.21 / Н.І. Балацька ; Донец. нац. мед. ун-т ім. М. Горького, НДІ травматології та ортопедії. – Донецьк, 2013. – 40 c.

Бичков О. А. Особливості клініки, патогенезу та лікування гіпертонічної хворо-би, поєднаної з остеоартрозом : автореф. дис... канд. мед. наук : 14.01.02 / О. А. Бичков ; ДЗ "Луган. держ. мед. ун-т". – Луганськ, 2013. – 24 c.

Братасюк А. М. Клініко-ендоскопічні особливості ерозивно-виразкових ура-жень шлунка в осіб похилого та старечого віку із супутнім остеоартрозом та можливості їх лікування : автореф. дис. ... канд. мед. наук : 14.01.02 / А. М. Братасюк ; Нац. мед. акад. післяди¬плом. освіти ім. П. Л. Шупика. – К., 2014. – 16 с.

Гайко Г. Остеоартроз – медико-соціальна проблема та шляхи її розв’язання / Г. Гайко // Вісник ортопедії, травматології та протезування. – 2003. – № 4. – С. 5–8

Герцен Г. І. Деформівний артроз великих суглобів / Г. І. Герцен, М. П. Остапчук, А. М. Буштрук // Український медичний часопис. – 2003. – № 5. – С. 55–60.

Євсєєнко В. Г. Алгоритм хірургічного лікування хрящових ушкоджень колінного суглоба / В. Г. Євсєєнко, І. М. Зазірний, І. П. Семенів // Україна. Здоров'я нації. – 2013. – № 3. – С. 48–53.

Загальні принципи лікування артозів // Медицина світу. – 2000. – Лют. – С. 68–73.

Корж H. А. Остеоартроз – подходы к лечению / H. А. Корж, В. А. Филиппенко, Н. В. Дедух // Вісник ортопедії травматології та протезування. – 2004. – № 3. – С. 75–79.

Левон М. М. Профілактика вторинного остеоартрозу в спортсменів / М. М. Ле-вон // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – 2013. – № 1. – С. 291–294.

Летяго Г. В. Особливості функціонування вегетативної нервової системи при формуванні остеартрозу у дівчат-підлітків / Г. В. Летяго // Соврем. педиатрия. – 2013. – № 3. – С. 105–108.

Мороз А. В. Вплив артеріальної гіпертензії та ожиріння на клінічні прояви осте-оартрозу / А. В. Мороз // Буков. мед. вісн. – 2013. – 17, № 3. – С. 57–61.

Олекса А. П. Травматологія і ортопедія : підручник / А. П. Олекса. – К. : Вища шк., 1993. – 511с.

Осадченко С. М. Зміна метаболізму хрящової і кісткової тканини синовіальних су¬глобів при остеоартрозі / С. М. Осадченко // Клінічна фармакологія та фармація. – 2011. – Т. 15, № 3. – С. 13–16.

Поворознюк В. В. Глюкозамін і хондроїтин у лікування остеоартрозу: дані літера-тури та результати власних досліджень / В. В. Поворознюк // Проблеми остеології. – 2006. – № 1. – С. 3–8.

Риган М. М. Проблеми діагностики і лікування артрозу: інформаційні аспекти і висновки / М. М. Риган // Мед. інф-ка та інженерія. – 2013. – № 2. – С. 29-32.

Скляренко Є. Т. Травматологія і ортопедія : підручник / Є. Т. Скляренко. – К. : Здоров’я, 2005. – 384 с.

Сіменач Б. І. Артроз як облігатний процес – нова парадигма / Б. І. Сіменач // Укр. ревматологічний журнал. – 2009. – № 1 (35). – С. 17–22.

Сміян С. І. Оцінка ефективності лікування остеоартрозу в пацієнтів із надмір-ною масою тіла та метаболічним синдромом [Електронний ресурс] / С. І. Сміян, С. Р. Гу-сак // Внутрішня медицина. – 2008. – № 4. – Режим доступу : http://www.mif-ua.com/archive/article/5547

Яременко О Б. Раціональний підхід у виборі нестероїдних протизапальних пре-па¬ратів для лікування хворих на остеоартрозу [Електронне джерело] / О. Б. Яременко, Д. Л. Фе¬дьков. – Режим доступу: http://www.umj.com.ua/article/82269/racionalnij-pidxid-u-vibori-ne¬steroidnix-protizapalnix-preparativ-dlya-likuvannya-xvorix-na-osteoartroz

Allen K. D. Associations of Occupational Tasks with Knee and Hip Osteoarthritis: The Johnston County Osteoarthritis Project / K. D. Allen, J-C. Chen, L. F. Callahan // Rheumatol. – 2010. – № 37. – Р. 842–850.

Allen K. D. Racial Differences in Knee Osteoarthritis Pain: Potential Contribution of Oc¬cupational and Household Tasks / K. D. Allen, J.-C. Chen, L. F. Callahan // Rheumatol. – 2012. – № 39. – Р. 337–344.

Bennell K. Exercise and Osteoarthritis: Cause and Effects / K. Bennell, R. S. Hinman, T. V. Wrigley // Comprehensive Physiology. – 2011. – № 1. – Р. 1943–2008.

Rankin S. A Novel in Vitro Model to Investigate Behavior of Articular Chondrocytes in Osteoarthritis / S. Rankin [et al.] // Rheumatol. – 2010. – № 37. – Р. 426–431.

Thelin A. Osteoarthritis of the hip joint and farm work / A. Thelin, E. Vingеrd, S. Holm-berg // American Journal of Industrial Medicine. – 2004. – № 45. – P. 202–209

Vlad S. C. No Association Between Markers of Inflammation and Osteoarthritis of the Hands and Knees / S. C. Vlad, T. Neogi, P. Aliabadi // J Rheumatol. – 2011. – № 38. – Р. 1665–1670

Wang Y. Is Physical Activity a Risk Factor for Primary Knee or Hip Replacement Due to Osteoarthritis? A Prospective Cohort Study / Y. Wang, J. Anne Simpson, A. E. Wluka // Rheumatol. – 2011. – № 38. – Р. 350–357.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.