ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЇ В ЗАГАЛЬНОЄВРОПЕЙСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ПРОСТІР

Олександр ПОПРОШАЄВ, Олег БІЛИК, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ

Анотація


На підставі аналізу чинних нормативно-правових актів визначено державний стандарт щодо організації викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України та сформульовані головні завдання роботи кафедри фізичного виховання в період реформування системи освіти України в контексті інтеграції українських вищих навчальних закладів в європейський освітній простір. Чинним базовим документом при організації навчальних занять з фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах України є наказ МОН України від 11.01.2006 р. № 4 «Про затвердження положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах». У перехідний період реформування національної системи освіти в загальноєвропейську необхідно зберегти науково-методичний та кадровий потенціал кафедр фізичного виховання, а навчальний предмет «Фізичне виховання» повинен бути обов’язковим предметом для усіх учасників навчального процесу. Введення додатка до диплому про вищу освіту, згідно з європейським зразком «Diploma Supplement» (паспорт здоров’я), може значно підвищити мотивацію студентів до регулярних занять фізичною культурою та спортом, що своєю чергою поліпшить рівень здоров’я і фізичної підготовленості студентської молоді.

Ключові слова


фізичне виховання, нормативно-правові акти, державні стандарти, реформування, інтеграція, мотивація.

Повний текст:

PDF

Посилання


Антикова В. А. Оптимізація фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Антикова В. А. // Концепція підготовки спеціалістів фізичної культури в Україні : матеріали Всеукр наук.-практ. конф. – К., 1996. – С. 209–213.

Бех І. Д. Деякі аспекти нової виховної парадигми / І. Д. Бех, О. В. Вознюк, М. В. Левківський // Педагогіка і психологія. – 2001. – № 1. – С. 5–17.

Кобза М. Т. Фізіологічний аналіз впливу занять фізичним вихованням на адаптацію до фізичних навантажень та здоров’я студентів : автореф. дис. … канд. біолог. наук / Кобза М. Т. – Сімф. : ТНУ ім. В. І. Вернадського, 2002. – 18 с.

Теория и методика физического воспитания : учеб. для высш. учеб. завед. физ. воспитания и спорта / под ред. Т. Ю. Круцевич. – К. : Олимпийская література, 2008. – 200 с.

Мунтян В. С. Болонський процес і організаційно-методичні проблеми діяльності кафедри фізичного виховання / Мунтян В. С. // Школа професійної майстерності. – 2012. – С. 36.

Мунтян В. С. Фізичне виховання у контексті положень нового закону України «Про вищу освіту» / В.С. Мунтян, В. І. Пліско // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. – 2014. – Вип. 118, т. 1. – С. 222–226.

Ничкало Н. Г. Розвиток професійної освіти і навчання в контексті європейської інтеграції / Н. Г. Ничкало // Педагогіка і психологія. – 2008. – № 1 (58). – С. 57–69.

Пилипей Л. П. Системний підхід до створення професійно- прикладної фізичної підготовки студентів ВНЗ / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Х., 2007. – № 4. – С. 119–124.

Пилипей Л. П. Теоретико–методологічне обґрунтування процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів / Л. П. Пилипей // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 2. – С. 56–60.

Нормативно-правові аспекти організації навчальної дисципліни “Фізичне виховання” у вищих навчальних закладах України / О. В. Попрошаєв, С. Г. Зінченко, Д. О. Каратаєва, С. О. Фішев // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 9. – С. 134–140

Попрошаєв О. В. Державний стандарт до викладання навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України / О. В. Попрошаєв, С. В. Зінченко, С. В. Лопко // Физическое воспитание и спорт в высших учебных заведениях : материали Х Междунар. научн. конф. – Белгород, 2014. – С. 228–232

Прапор С. С. Анализ статистических данных о состоянии студентов за последние 22 года / С. С. Прапор, Р. Д. Бабенкова // Организация и методика учебного процесса физкультурно-оздоровительной и спортивной работы : материалы VI Межд. научн.-метод. конф. – М., 2000. – № 2. – С.145–150.

Фендель Т. В. Организационно-педагогические условия компетент- ностного подхода в профессиональном становлении специалистов по физической культуре и спорта : автореф. дис. … канд. пед. наук / Фендель Татьяна Владимировна; Нац. гос. ун-т физ. культуры, спорта и здоровья им. П. Ф. Лесгафта. – СПб., 2010. – 24 с.

Халайджі С. В. Професійно-прикладна фізична підготовка студентів енергетичних спеціальностей : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту / С. В. Халайджі. – Л., 2006. – 20 с.

Фініков Т. В. Сучасна вища освіта: світові тенденції і Україна. / Т. В. Фініков – К. : Таксон, 2002. – 176 с.

Якименко Ю. І. Якість освіти – головний принцип Болонського процесу / Ю. І. Якименко // Проблеми модернізації освіти України в контексті Болонського процесу. – К. : Вид-во Європ. ун-ту, 2004. – С. 27–29.

Мунтян В. С. Дистанционное обучение в физическом воспитании / Мунтян В. С. // Strategiczne pytania њwiatowej nauki – 2014. Seria :. Pedagogiczne nauki. – Przemyњl, 2014. – Vol. 14. – S. 5–8.

Попрошаєв О. В. Аналіз нормативно-правових документів, які регулюють організацію навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах України / Попрошаєв О. В // Modern European science – 2014. Seria : Technical science. Physical culture and sport – Vol. 18. – S. 50–59.

Sandler D. Sports power / D. Sandler. – Champaign : Human Kinetics, 2005. – 244 p.

Ghosh A. K. Service Strategies for Higher Educational Institutions Based on Student Segmentation / Ghosh A. K., Javalgi R., Whipple T. W. // Journal of Marketing for Higher Education. – 2008. – Vol. 2 (17). – P. 238–255.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.