ТЕСТИ Й НОРМАТИВИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ І ЗДОРОВ’Я ШКОЛЯРІВ СЕРЕДНЬОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Іванна БОДНАР, Ніна КОЖУХ

Анотація


Наявну систему тестування фізичної підготовленості слід удосконалити, дібравши прості вправи, увівши обґрунтовані диференційовані нормативи для підвищення мотивованості учнів до тестування під час уроків фізичної культури. Запропоновано нову безпечну, доступну, індивідуалізовану, економічну систему тестування фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку. Вона передбачає складання 9 тестових вправ, що охоплюють основні м’язові групи і діагностують усі основні фізичні якості, та обчислення 3 індексів. Система тестів і нормативів дає змогу дотично оцінити рівень здоров’я і встановити спрямування занять для досягнення оптимального стану фізичної підготовленості соматичного здоров’я. Розроблено 12-бальну шкалу для поточного оцінювання рівня фізичної підготовленості і здоров’я учнів та 5-рівневу для експрес-контролю за рівнем фізичної підготовленості і здоров’я школярів середнього шкільного віку. 

Ключові слова


фізичне виховання, фізична культура, фізична підготовленість, здоров’я, школярі, тестування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Інтегративне фізичне виховання школярів різних медичних груп : [монографія] / Іванна Боднар. – Л. : ЛДУФК, 2014. – 316 с.

Билецкая В. В. Характеристика подходов к оценке физической подготовленности школьников / Билецкая В. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 1. – С. 9–12.

Васьков Ю. В. Проблема впровадження рухових тестів на уроках фізичної культури / Васьков Ю. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 8. – С. 9–13.

Круцевич Т. Ю. Експрес-контроль фізичної підготовленості дітей та підлітків в умовах фізкультурно-оздоровчих занять / Круцевич Т. Ю. // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2007. – № 1. – С. 64–69.

Пелешенко І. М. Оцінювання рухових здібностей учнів за допомогою комплексного тестування в загальноосвітніх навчальних закладах / Пелешенко І. М. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2010. – № 2. – С. 35–38.

Малахова Ж. В. Контроль и коррекция физического состояния студентов специальной медицинской группы в учебном процессе медицинского вуза [Электронный ресурс] / Малахова Ж. В. – Режим доступа : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/ppmb/ texts/2009_10/09mzvpmu.pdf (дата обращения: 15.10.2013).

Пальчук М. Контроль показників фізичного розвитку як основний фактор в системі управління фізичним вихованням школярів / Марія Пальчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр.. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Л., 2012. – Вип. 16, Т.2. – С. 145–149.

Тимошина И. Н. Актуализация преемственности содержания и организации адаптивного физического воспитания детей, подростков и учащейся молодежи в образовательных учреждениях : дис. … д-ра пед. наук : [спец.] 13.00.04 / Тимошина Ирина Назимовна. – Ульяновск, 2007. – 368 с.

Сажнева Е. В. Методика комплексного педагогического контроля в процессе физического воспитания младших школьников специальной медицинской группы : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 ,,Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры” / Елена Викторовна Сажнєва ; ВГАФК. – Волгоград, 2010. – 26 с.

Вржеснєвський І. І. Оцінка фізичних можливостей студентів у системі медико-педагогічного контролю у процесі фізичного виховання спеціального відділення вузу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 ,,Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення” / І. І. Вржеснєвський ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – К., 2011. – 20 с.

Чуян Е. Н. Комплексный поход к оценке функционального состояния организма студентов [Электронный ресурс] / Чуян Е. Н., Бирюкова Е. А., Раваева М. Ю // Ученые записки Таврического національного университета им. В. И. Вернадского. Серия : Биология, химия. – Симф., 2008. – Т. 21, № 1. – С. 123 139 . – Режим доступа : http://omegam.dyn.ru/media/upload/An_ integrated_approach_to_the_assessment_of_the_functional_state.pdf (дата обращения 15.10.2013).

Сергієнко Л. П. Тестування рухових здібностей школярів. / Л. П. Сергієнко. – К. : Олімпійська література, 2001. – С. 134–138.

Боднар І. Ефективність уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2014. – № 1. – С. 12–16.

Романенко В. А. Двигательные способности человека / В. А. Романенко. – Донецк : Новый мир; УКЦентр, 1999. – 336 с.

Боднар І. Р. Теоретико-методичні основи інтегративного фізичного виховання школярів І–ІІІ груп здоров’я : дис. … д-ра. наук з фіз. виховання та спорту : [спец] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Боднар І. Р. ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Л., 2014. – 37 с.

Боднар І. Ставлення учнів середнього шкільного віку до уроків фізичної культури / Іванна Боднар // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвропейського нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – С. 134–140.

Боднар І. Підвищення ефективності уроків фізичної культури зі школярами спеціальної медичної групи / Іванна Боднар // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – К., 2014. – Вип. 14 (41). – С. 26–31.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.