ТЕОРЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ ДЕФІНІЦІЇ «ОЗДОРОВЧО-РЕКРЕАЦІЙНА РУХОВА АКТИВНІСТЬ»

Мирослав ДУТЧАК, Євген БАЖЕНКОВ

Анотація


У статті обґрунтовано, що оздоровчо-рекреаційна рухова активність – це спеціально організована рухова активність належного обсягу та оптимальної інтенсивності. Форми та види рухової активності добровільно обирає та реалізовує людина під час дозвілля з метою відновлення працездатності, сприяння всебічному особистому розвиткові, зменшення ризику хронічних захворювань та дотримання здорового способу життя. А рухова активність – це свідоме переміщення тіла та (або) його частин у просторі та в часі, яке здійснюється завдяки роботі скелетних м’язів, що потребує додаткових витрат енергії, та спрямоване на досягнення визначеної мети.

Ключові слова


рухова активність, оздоровчо-рекреаційна рухова активність, система, дефініція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бальсевич В. К. Онтокинезиология человека / В. К. Бальсевич. – Москва : Теория и практика физической культуры, 2000. – 275 с.

Бальсевич В. К. Спортивный вектор физического воспитания в российской школе /

В. К. Бальсевич. – Москва : Теория и практика физ. культуры и спорта, 2006. – 112 с.

Бар‑Ор О. Здоровье детей и двигательная активность: от физиологических основ до практического применения / О. Бар-Ор, Т. Роуланд ; пер. с англ. И. Андреев. – Киев : Олимп. л-ра, 2009. – 528 с.

Бєлікова Н. О. Термінологія напряму підготовки «Здоров’я людини» : [навч. посіб.] /

Н. О. Бєлікоова, Л. П. Сущенко. – Київ : Козарі, 2009. – 182 с.

Блеер А. Н. Терминология спорта. Толковый словарь-справочник / А. Н. Блеер, Ф. П. Суслов, Д. А. Тышлер. – Москва : Академия, 2010. – 464 с.

Визитей Н. Н. Теория физической культуры: к корректировке базовых представлений. Философские очерки. – Москва : Советский спорт, 2009. – 184 с.

Господарський кодекс України [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/436–15

Джери Д. Большой толковый социологический словарь. / Д. Джери, Дж. Джери ; пер. с англ. – Москва : Вече; АСТ, 2001. – Т. 2. – 528 с.

Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М. В. Дутчак. – Київ : Олімп. літ., 2009. – 279 с.

Дутчак М. В. Парадигма оздоровчої рухової активності: теоретичне обґрунтування і практичне застосування / М. В. Дутчак // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 44–52.

Жолдак В. И. Социология менеджмента физической культуры и спорта / В. И. Жолдак,

С. Г. Сейранов. – Москва : Советский спорт, 2003. – 384 с.

Закон України «Про громадські об’єднання» [Електронний ресурс] // Режим доступу до ресурсу : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4572–17

Лапиков В. В. Основы логики теоретической науки / В. В. Лапиков. – Минск : Єкономпресс, 2006. – 464 с.

Марченко О. К. Основы физической реабилитации : учеб. для студ. вузов /

О. К. Марченко. – Киев : Олимп. лит., 2012. – 528 с.

Никулин И. Н. Сущностные характеристики и подходы к обоснованию феномена «физкультурно-рекреативная деятельность» / И. Н. Никулин // Термины и понятия в сфере физической культуры : тез. докл. Междунар. конф. (20–22 декабря 2006 года). – Санкт- Петербург, 2007. – С. 282–284.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практическое приложение : учеб. тренера высш. квалиф. : в 2-х кн. / В. Н. Платонов. – Киев : Олимп. лит., 2015. – Кн. 1. – 680 с.

Психологічна енциклопедія / автор-упоряд. О. М. Степанов. – Київ : Академвидав, 2006. – 424 с.

Ровний А. С. Фізіологія спортивної діяльності / А. С. Ровний, В. М. Ільїн, В. С. Лізагуб,

О. О. Ровна. – Харків : ХНАДУ, 2015. – 556 с.

Современный психологический словарь / сост. и общ. ред. Б. Г. Мещеряков,

В. П. Зинченко. – Москва : ПРАЙМ–ЕВРОЗНАК, 2007. – 490 с.

Столяров В. И. Философия спорта и телесности человека : монография в 2-х кн. /

В. И. Столяров. – Москва : Университетская книга, 2011. – Кн. 1. – 766 с.

Столяров В. И. Теория и методология современного физического воспитания :

состояние разработки и авторская концепция : монография / В. И. Столяров. – Киев : Олимп. лит., 2015. – 704 с.

Сучасний словник іншомовних слів: близько 20 тис. слів і словосполучень / укл. :

О. І. Скопненко, Т. В. Цимбалюк. – Київ : Довіра, 2006. – 796 с.

Сучасний тлумачний словник української мови: 50000 слів / за заг. ред. В. В. Дубічинського. – Харків : ШКОЛА, 2006. – 832 с.

Теорія і методика фізичного виховання / за ред. Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійськалітература, 2008. – Т. 1. – 391 с.

Философский словарь / авт.-сост. С. Я. Подопригора, А. С. Подопригора. – Изд. 2-е, стеор. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2013. – 562 с.

Фурманов А. Г. Оздоровительная физическая культура : учеб. для студ. вузов / А. Г. Фурманов, М. Б. Юспа. – Минск : Тесей, 2003. – 528 с.

Шиян Б. М. Наукові дослідження у фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. [для ф-тів фіз. виховання і спорту вищ. навч. закл. ІІ–ІV рівнів акредитації] / Б. М. Шиян, Г. А. Єдинак, Ю. В. Петришин. – Кам’янець-Подільський : Рута, 2012. – 280 с.

Global recommendations on physical activity for health. – Geneva : World Health Organization, 2010. – 57 p.

Kohl H. W. Foundation of Physical Activity and Public Health / H. W. Kohl, T. D. Murray. – Champaing : Human Kinetics, 2012. – 281 p.

Physical activity and health in Europe: evidence for action / [ed. by N. Cavill, S. Kahlmeier,

F. Racioppi]. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2006. – 34 p.

Physical activity strategy for the WHO Europen Region 2016–2025. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2015. – 27 p.

Steps to health. A European framework to promote physical activity for health. – Copenhagen : WHO Regional Office for Europe, 2007. – 45 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.