ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ЕЛЕМЕНТАМИ ВЕСЛУВАННЯ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ТА ФІЗИЧНОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СТУДЕНТІВ

Ірина БОНДАРЕНКО, Юрій СЕРГІЄНКО, Ольга БОЙЧЕНКО, Олег БОНДАРЕНКО

Анотація


Мета роботи – обґрунтування ефективності занять з фізичного виховання з елементами веслування та вправами на веслувальному тренажері на функціональний стан та фізичну працездатність студенток. У педагогічному дослідженні впродовж триместру брали участь 40 студенток першого курсу Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Виявлено позитивну динаміку показників функціонального стану першокурсниць. Звернено увагу на необхідність розробки модифікації 12-хвилинного тесту на веслувальному тренажері.

Ключові слова


веслування, човен, індекс Руфф’є, життєвий індекс, силовий індекс, тренажер.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бондаренко І. Г. Використання тренажеру «Concept 2» у фізичному вихованні студентів / Бондаренко І. Г., Мінц М. О., Бондаренко О. В. // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка : [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2014. – № 118. – Т. 3. – С. 36–39.

Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному вихованні студентів-екологів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Бондаренко І. Г. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Гордієнко Ю. В. Програмування спортивно-орієнтованих занять із фізичного виховання зі студентками засобами пауерліфтингу : дис. … канд. фіз виховання та спорту : 24.00.02 / Юлія Валеріївна Гордієнко. – Черкаси, 2016. – 300 с.

Григус И. М. Улучшение физической работоспособности студенток 16–17 лет / И. М. Григус // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 1. – С. 51–55.

Данилюк В. Впровадження інноваційних фізкультурно-оздоровчих технологій у систему фізичного виховання вищих навчальних закладів / Данилюк Валерій, Назарова Інна // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Житомир, 2016. – С. 25–30.

Дух Т. І. Теоретико-методична та фізична підготовка студентів із застосуванням взаємонавчання у процесі фізичного виховання : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : 24.00.02 / Дух Т. І. – Львів, 2014. – 20 с.

Кошелева Л. А. Использование модифицированного теста Купера в практике физического воспитания студентов : материалы ІІІ Междунар. науч-практ. конф., УО “Полесский государственный университет”, г. Пинск, 23–25 апреля 2009 г. : в 2 ч. редкол. : К. К. Шебеко [и др.]. – Пинск : ПолесГУ, 2009. – Ч. 2. – С. 102–103.

Кузнєцова О. Т. Оцінка рівня соматичного здоров’я студентів університету за допомогою антропометричних індексів / О. Т. Кузнєцова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2016. – Вип. 136. – С. 120–125.

Ланда Б. Х. Методика комплексной оценки физического развития / Б. Х. Ланда. – Москва : Советский спорт, 2004. – 184 с.

Мартинова Н. П. Динаміка функціональних показників організму студенток ВНЗ під впливом експериментальної методики розвитку рухових якостей на заняттях з аеробіки / Н. П. Мартинова // Вісник Чернігів. держ. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2015. – № 132. – С. 88–92.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 9.12.2015

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" : Указ Президента України чинний від 9.02.2016.

Підгайна В. Розробка програми оздоровчо-рекреаційних занять з використанням засобів веслування для дітей середнього шкільного віку / В. Підгайна // Історичні, теоретикометодичні, медико-біологічні аспекти фізичної культури і спорту : мат. наук.-практ. конф. (Чернівці, 6–7 квітня 2016 р.) / за ред. Я. Б. Зорія. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – С. 174–175.

Физическая культура и здоровье : учебник / [сост. В. В. Пономарев]. – Москва : ГОУ ВУНИЦ МЗ РФ, 2001. – 352 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.