АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ЗАХВОРЮВАНОСТІ СТУДЕНТІВ РІЗНОПРОФІЛЬНИХ ВИШІВ ДЛЯ ПОШУКУ ШЛЯХІВ ОПТИМІЗАЦІЇ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ

Олена ЦЕРКОВНА, Людмила БАРИБІНА, Людмила ФІЛЕНКО, Владлена ПАСЬКО, Ганна ПОЛТОРАЦЬКА, Олена БАСЕНКО

Анотація


Мета: вивчити структуру та динаміку захворюваності студентів двох різнопрофільних вищих навчальних закладів (технічного та економічного). Матеріал: був вивчений рівень загальної захворюваності 47896 студентів технічного і економічного університетів за період від 2010 до 2015 року на основі матеріалів статистичного аналізу рівня захворюваності студентів, який здійснили фахівці студентської поліклініки м. Харкова. Результати: Стан здоров'я студентської молоді має тенденцію до погіршення. Виявлено високий рівень захворюваності студентів, найбільшу поширеність в обох вишах мають захворювання органів дихання та органів зору. Визначено динаміку захворювань за досліджуваний період. У технічному виші зріс відсоток захворювання органів зору, системи кровообігу, ендокринної системи; в економічному виші – органів зору, кровообігу, хвороб сечостатевої системи, інфекційних та паразитарних хвороб. Висновки: Результати досліджень підтверджують необхідність розроблення здоров'язбережних програм з урахуванням особливостей захворюваності студентів. Викладачам необхідно навчати студентів відповідального ставлення до свого здоров'я, а також формувати позитивне ставлення до занять фізичною культурою.

Ключові слова


студенти, здоров'я, рівень захворюваності, динаміка, технічний виш, економічний виш.

Повний текст:

PDF

Посилання


Акчурин Б. Г. Проблемы организации деятельности высшей школы по формированию физического здоровья студентов : дис. … канд. социол. наук / Акчурин Б. Г. – Уфа, 1996. – 132 с.

Амосов Н. М. Энциклопедия Амосова. Алгоритм здоровья / Амосов Н. М. – Москва, Донецк ; 2004. – 430 с.

Аникеєв Д. М. Рухова активність у способі життя студентської молоді : автореф.

дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту / Аникеєв Д. М. ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту. – Київ, 2012. – 20 с.

Апанасенко Г. Л. Эпидемия хронических неинфекционных заболеваний: стратегия выживания / Апанасенко Г. Л. – Saarbrukken : Lambert Acad. Publ., 2014. – 260с.

Тестування індивідуальних психологічних здібностей студентів технічного вищого навчального закладу за допомогою комп'ютерних технологій / Барибіна Л., Козіна Ж., Тихенко В., Толстобров А. // Проблемы и перспективы развития спортивних игр и единоборств в высших учебных заведениях : cб. ст. V Междунар. науч. конф. – Белгород ; Харьков, 2009. – С. 6–15.

Барыбина Л. Н. Применение алгоритма индивидуализации процесса физического воспитания студентов / Барыбина Л. Н., Коломиец Н. А., Комоцкая В. А. // Физическое воспитание студентов. – 2014. – № 6. – С. 3–7.

Інформаційне забезпечення визначення індивідуальних психологічних здібностей студентів технічного вищого навчального закладу / Барибіна Л. М., Козіна Ж. Л., Тихенко В., Толстобров А. // Педагогiка, психологiя та медико- бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2009. – № 3. – С. 14–19.

Баскевич О. В. Взаимосвязь соматотипа с соматическим здоровьем студентов / Баскевич О. В. // Физическое воспитание студентов. – 2015. – № 6. – С. 4–9.

Белых С. И. Состояние здоровья, физического воспитания и физического развития студентов в исторической ретроспективе и в личностно развивающей парадигме / Белых С. И. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 5. – С. 7–12.

Войтенко В. П. Основные закономерности процессов старения биологических систем и проблемы надежности. Надежность и старение биологических систем / Войтенко В. П. – Киев : Наук. думка, 1987. – 126 с.

Гаркуша С. В. Сучасні тенденції у стані здоров’я дітей і молоді в умовах навчання / Гаркуша С. В. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 10. – С. 7–11.

Гуменный В. С. Влияние физического воспитания на умственную работоспособность и психоэмоциональную устойчивость студентов в зависимости от специфики профессиональной деятельности / Гуменный В. С. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 1. – С. 45–47.

Дубинская О. Я. Прикладные проблемы физического воспитания студентов экономических специальностей / Дубинская О. Я., Салатенко И. А. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 5. – С. 19–23.

Козина Ж. Л. Гармоничное сочетание интеллектуального и физического развития как необходимое условие укрепления здоровья студентов и подготовки квалифицированных специалистов / Козина Ж. Л., Ашанин В. С. // Физическое воспитание студентов творческих специальностей : сб. научных трудов под ред. проф. С. С. Ермакова – Харьков : ХГАДИ (ХХПИ). – 2007. – № 1. – С. 152–156.

Колумбет А. Н. Коррекция программы физического воспитания студенток технического вуза на основе определения показателей их здоровья / Колумбет А. Н., Дудорова Л. Ю.

// Физическое воспитание студентов. – 2016. – № 6. – С. 18–25.

Король С. А. Оцінка стану соматичного здоров’я та фізичної підготовленості студентів і курсу технічних спеціальностей / Король С. А. // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № 11. – С. 23–29.

Кудрявцев М.Д., Крамида И. Е., Ермаков С. С. Влияние обучения в высшем учебном заведении на компьютерные вредные привычки студентов. Физическое воспитание студентов. – 2016. – № 5. – С. 17–23.

Леонов О. З. Основні складові системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах зарубіжних країн / Леонов О. З. // Серія 15, Теорія та методика навчання : фізична культура і спорт. Київ : НПУ ім. М. П. Драгоманова, 2005. – Вип. 1. – С. 101–108.

Лошицкая Т. И. Динамика физической подготовленности студентов технических и компьютерных специальностей вузов в современных условиях / Лошицкая Т. И. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2013. – № 1. – С. 372–380.

Ляхович А. В. Система гигиенического обучения и формирования здоровья студентов / Ляхович А. В. // Профилактика заболеваний и укрепления здоровья. – 2000. – № 1. – C. 30–34.

Макеева В. С. Социальное и индивидуальное развитие в процессе физического воспитания / Макеева В. С. // Физкультурное и валеологическое образование на рубеже XXI века : сб. науч. тр. – Тула : Изд-во Тул.гос.пед. ун-та, 2000. – С. 86–89.

Салатенко І. О. Порівняльний аналіз рівня соматичного здоров’я студенток економічних спеціальностей / Салатенко І. О. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – № 5. – С. 53–56.

Сергієнко В. М. Здоров’я та фізичний розвиток студентської молоді / Сергієнко В. М. // Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. – Луцьк : ВНУ ім. Лесі Українки, 2009. – № 2. – С. 79–82.

Филенко Л. В. Научно-методические основы организации учебно-тренировочного процесса студентов с нарушением здоровья с использованием информационных технологий / Филенко Л. В., Филенко И. Ю., Дедакова М. С. // Актуальные проблемы экологии и здоровья человека : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф. – Череповец : ФГБОУ ВПО ЧГУ, 2015. – С. 232–236.

Філенко Л. В. Комп’ютерні навчальні та контролюючі програми у фізичному вихованні та спорті / Філенко Л. В. // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт). – Київ, 2016. – Вип. 10. – С. 139–144.

Динамика изменений динамики и уровня заболеваемости студентов технического / Церковная Елена, Осипов Виктор, Филенко Людмила, Пасько Владлена // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2017. – № 2(58). – С. 102–106.

Церковна Е. В. Проблемы поиска путей оптимизации процесса физического воспитания в высших учебных заведения / Церковна Е. В. Приходько А. И., Попрошаев А. В. // Педагогіка, психологія і медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – Харьков, 2008. – № 8. – С. 154–158.

Биологический возраст и темпы старения студентов с разным уровнем двигательной активности / Церковная Е. В., Нефедова А. Л., Осипов В. Н., Миргород О. А. // Физическое воспитание студентов. – 2011. – № 1. – С. 130–132.

Шмигов П. Основні аспекти професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх фахівців з комп’ютерних технологій / Шмигов П. // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту. – 2008. – № 7. – С. 157–160.

Проблемы индивидуализации физической подготовки студенческой молодежи / Druz V. A., Iermakov S. S., Nosko M. O., Shesterova L. Ye., Novitskaya N. A. // Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. – 2017. – № 21(2). – С. 51–59. doi:10.15561/18189172.2017.0201

Kozina Zh. L. Influence of information technologies on technical fitness of students in sport-oriented physical education / Kozina Zh. L., Ol’khovyj O. M., Temchenko V. A. // Physical education of students. – 2016. – Vol. 1. – P. 21–28.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.