ОПТИМІЗАЦІЯ РУХОВИХ РЕЖИМІВ НА ЗАНЯТТЯХ З ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ АЕРОБНОГО СПРЯМУВАННЯ У ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Наталія БОЛЯК, Андрій БОЛЯК, Світлана БІРЮЧИНСЬКА

Анотація


У статті розглянуто шляхи вдосконалення процесу фізичного виховання у вищих навчальних закладах на основі оптимізації рухових режимів. Дослідження та наукове обґрунтування оптимізації рухових режимів на заняттях з фізичного виховання аеробного спрямування вказали на необхідність застосування диференційного підходу до вибору інтенсивності наватаження залежно від показників самооцінки здоров’я та рівня фізичної підготовленості студентів.

Ключові слова


фізичне виховання студентів, здоров’я, оптимізація, диференціація, режими рухової активності, фізична підготовленість, аеробіка.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ильинич В. И. Физическая культура студента : [учебник] / В. И. Ильинич. – Москва : Гардарики, 2002. – 448 с.

Зайцева Г. А. Оздоровительная аэробика в высших учебных заведениях : метод. пособие / Г. А. Зайцева, О. А. Медведева. – Москва : Физкультура и Спорт, 2007. – 104 с.

Сидоренко О. Р. Використання оздоровчих технологій студентами спеціальної медичної групи ВНЗ в самостійній підготовці / О. Р. Сидоренко, І. О. Павленко, В. М. Азаренков // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології. – 2012. – № 8 (26). – С. 323–329.

Кібальнік О. Я. Оздоровчий фітнес. Теорія та методика викладання : навч.-метод. посіб. / О. Я. Кібальнник, О. А. Томенко. – Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2010. – 204 с.

Котов Є. Програмування самостійних занять фізичними вправами студентів вищих навчальних закладів / Є. Котов, А. Хомич, О. Касарда // Фізичне виховання спорт і культура у сучасному суспільстві. – Луцьк, 2012. – № 4 (20). – С. 294–299.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання. – Київ : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 367 с.

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичній культурі різних груп населення : навч. посіб. / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімп. л-ра, 2010. – 248 с.

Пилипей Л. П. Оптимальний руховий режим при проектуванні ППФП студентів ВУЗІВ економічного профілю / Пилипей Л. П., Остапенко В. В. // Слобожанський науково-спортивний вісник. – 2007. – № 12. – С. 28–31.

Фізичне виховання : навч. посіб. / Присяжнюк С. І., Краснов В. П., Третьяков М. О., Раєвський Р. Т., Кійко В. Й., Панченко В. Ф. – Київ, 2007. – 192 с.

Синиця С. В. Оздоровча аеробіка спортивно-педагогічне вдосконалення : навч. посіб. / С. В. Синиця, Л. Є. Шестерова. – Полтава : ПНПУ, 2011. – 236 с.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / авт. кол. : Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. [та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 447 с.

Щербина В. А. Фізична культура і біогуманітарна підготовка студентів вузів : навч. посіб. / В. А. Щербина, С. І. Операйло. – Київ, 1995. – 208 с.

Bailey R. Phisical education for learning / R. Bailey. – Continium International Publishing Group, 2010. – 259 p.

Pavlova Iu. Prognostication of health-related life quality of Ukrainian residents due to physical activity level / Iu. Pavlova, B. Vynogradskyi, I. Ripak [et al.] // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16(2), art. 65. – P. 418–423.

Futonyi S. An increased level students theoretical knowledges for building a physical fitness in the process of physical education / S. Futornyi // Молодіжний науковий вісник. – 2012. – Вип. 8. – С. 25–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.