ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА БАКАЛАВРІВ З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ: ДИСЦИПЛІНА «ПРАКТИКУМ З ВЕСЛУВАННЯ»

Ірина БОНДАРЕНКО, Артем ПШЕНИЧНИЙ, Геннадій КУРАСА, Олег БОНДАРЕНК

Анотація


Анотація. Мета роботи – обґрунтування ефективності впровадження дисципліни «Практикум з веслуван-
ня» у  навчальний процес підготовки бакалаврів з  фізичної культури і  спорту. Методика викладання та зміст
зазначеної вибіркової дисципліни враховує кліматичні умови, кадрове та матеріальне забезпечення університету.
З’ясовано рівень знань студентів (n=48) третього курсу ЧНУ імені Петра Могили з дисципліни «Практикум з вес­
лування». Виявлено, що, порівняно з іншими дисциплінами, у значно більшої кількості студентів рівень знань
становить «відмінно» та «добре» (68,75 %). З метою підвищення рівня професійної підготовки студентів звер-
нено увагу на необхідність розроблень відеолекцій з використанням відеофрагментів з різних видів веслування.


Ключові слова


практикум з веслування, навчальна дисципліна, модуль, оцінка, бакалавр, відеолекція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бєлікова Н. О. Сучасний погляд на перспективи модернізації вищої фізкультурної

освіти / Н. О. Бєлікова // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2013. –

Вип. 12 (39). – С. 9–14.

Бондаренко І. Г. Засоби професійно-прикладної фізичної підготовки у фізичному ви-

хованні студентів-екологів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. наук з фізичного

виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 «Фізична культура, фізичне виховання різних груп на-

селення» / І. Г. Бондаренко. – Дніпропетровськ, 2009. – 20 с.

Проблеми підготовки майбутнього вчителя з фізичного виховання за результатами

соціологічного дослідження / І. Г. Бондаренко, О. В. Бойченко, Д. О. Тюветський, О. В. Бон-

даренко // Вісник Чернігівського нац. пед. ун-ту імені Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні нау-

ки. Фізичне виховання та спорт : [зб. наук. пр.]. – Чернігів, 2017. – Вип. 147, т. 1. – С. 283–284.

Веслування академічне: навч. прогр. для дитячо-юнацьких спортивних шкіл, спеціа-

лізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерно-

сті та спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю. – Київ, 2013.

Гринченко І. Б. Підготовка фахівців фізичної культури і спорту до професійної діяль-

ності в умовах інформатизації суспільства / І. Б. Гринченко // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту.

Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2013. – No 112 (2). – С. 69–73.

Дерека Т. Тенденції розвитку фізкультурної освіти в Україні на початку XXI століття

/ Т. Дерека // Освітологія. – 2016. – No 5. – С. 28–33.

Карпюк Р. Стратегія підвищення якості вищої фізкультурної освіти / Р. Карпюк //

Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східно-

європ. нац. ун-ту ім. Лесі Українки / уклад. А. В. Цьось, С. П. Козіброцький. – Луцьк, 2015. –

No 3 (31). – С. 21–24.

Чеховська Л. Дисципліна «Фітнес-технології» у підготовці майбутніх фахівців з фіт-

несу [Електронний ресурс] / Л. Чеховська, О. Жданова, У. Шевців // Спортивна наука Украї-

ни. – 2017. – No 4 (80). – С. 49–53.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.