АНАЛІЗ ПОКАЗНИКІВ ГЕМОДИНАМІКИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ З ВИКОРИСТАННЯМ ПРОГРАМНО- АПАРАТНОГО ЗАСОБУ «РИТМ» ТА РЕОКАРДІОГРАФІЇ

Любомир ВОВКАНИЧ, Віктор СОКОЛОВСЬКИЙ, Христина МАХОВСЬКА

Анотація


Для аналізу показників гемодинаміки спортсменів, які слугують індикаторами функціональної підготовленості та адаптації до фізичних навантажень, доцільно використовувати доступні розрахункові методи. Для цього був створений програмно-а паратний засіб «Автоматизований комплекс аналізу варіабельності серцевого ритму та основних показників гемодинаміки людини» (ПАЗ «Ритм»). Метою наших досліджень було порівняння показників гемодинаміки організму людини, отриманих з використанням ПАЗ «Ритм» та методу реокардіографії. Учасниками дослідження були четверо осіб чоловічої статі віком 20–21 рік, без спортивних розрядів. Вимірювання виконували у стані спокою, після виконання фізичних навантажень різної потужності та у період відновлення. Показники гемодинаміки розраховували з використанням програмного забезпечення ПАЗ «Ритм» на основі даних частоти серцевих скорочень та артеріального тиску, а також визначали за методом грудної тетраполярної реографії за допомогою реографа ReoCom Standard. Виявлено, що систолічний об’єм крові (СОК) під впливом фізичних навантажень зростає пропорційно до збільшення їхньої потужності. Абсолютні величини СОК, отримані з використанням ПАЗ «Ритм» чи реографічного комплексу ReoCom Standard, не відрізняються більш ніж на 9 мл, ця різниця була статистично недостовірною (Р>0,05). Підвищення хвилинного об’єму крові (ХОК) під впливом фізичних навантажень становило 60–140 % за даними ПАЗ «Ритм» та 35–107 % за даними ReoCom Standard. Часова динаміка змін ХОК була аналогічна у випадку обох засобів, різниця досягала рівня статистичної достовірності (Р<0,05) лише в одному випадку. Упродовж усього періоду вимірювання не було виявлено статистично достовірної різниці між величинами периферичного опору судин, отриманих різними засобами (Р<0,05). Отримані результати вказують на те, що алгоритми розрахунку змін основних показників гемодинаміки організму людини, реалізовані у ПАЗ «Ритм», дають змогу відображати динаміку змін цих показників під впливом фізичних навантажень та у період відновлення аналогічно до апробованих реографічних методик дослідження.

Ключові слова


систолічний об’єм крові, хвилинний об’єм крові, периферичний опір судин.

Повний текст:

PDF

Посилання


Бергтраум Д. Особливості показників гемодинаміки кваліфікованих гандболістів у спокої та після виконання швидкісно- силових навантажень / Д. Бергтраум, Л. Вовканич, К. Латишевська // Спортивна наука України. – 2018. – № 6(88). – С. 3–10.

Виноградов С. Н. Функциональная взаимосвязь параметров газообмена и гемодинамики при физической нагрузке у спортсменов различной спортивной специализации / С. Н. Виноградов // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 5. – C. 21–25.

Динамика частоты сердечных сокращений и ударного объема крови у юных спортсменов в процессе занятий академической греблей / И. Х. Вахитов, Л. Р. Камалиева, Р. С. Халиуллин, Б. И. Вахитов // Казанский медицинский журнал. – 2011. – Том 92, № 2. – 167–169.

Дрозд И. П. Определение индивидуальной радиорезистентности человека / И. П. Дрозд, М. Ю. Гриджук, И. О. Мукалов. – Saarbrucken : LAP Lambert Academic Publishing, 2014. – 197 с.

Заболотских Б. И. Влияние пробы сердечно-д ыхательного синхронизма на основные параметры центральной гемодинамики / Б. И. Заболотских, Н. В. Заболотских // Кубанский научный медицинский вестник. – 2014. – № 5(147). – С 52–55.

Заболотских И. Б. Особенности неинвазивного определения ударного объема сердца расчетным способом у лиц различных возрастных групп / И. Б. Заболотских, С. В. Григорьев // Вестник интенсивной терапии. – 2002. – № 5. – С. 18–20.

Кардиодинамические основы и перспективы клинического использования реографии. Антропофизиологический аспект : монография / Г. С. Белкания, Л. Р. Диленян, Д. Г. Коньков [и др.] – Нижний Новгород : НижГМА, 2016. – 220 с.

Определение показателей центральной гемодинамики у спортсменов методом тетраполярной реографии / Орел В. [и др.] // Человек в мире спорта: новые идеи, технологии, перспективы : тез. докл. междунар. конгр. – Москва, 1998. – Т. 1. – С. 134–135.

Павлов С. Н. Изменения показателей насосной функции сердца у спортсменов-г иревиков во время выполнения соревновательного упражнения / С. Н. Павлов // Молодой ученый. – 2012. – № 2. – С. 85–88.

Спосіб визначення систолічного об’єму крові: патент на винахід 66575 Україна, МПК 7 А61В5/02 / Богдановська Н. В., Маліков М. В. Запорізький державний університет. – № 2003077045; Опубл. 17.05.2004, Бюл. № 5. – 6 с.

Практическое применение импедансной реографии в кардиологии – новые подходы / А. А. Думлер, С. Ю. Подтаев, Р. А. Степанов, П. Г. Фрик // Альманах клинической медицины. – 2016. – Т. 44, № 2. – С. 179–185.

Садова Н. И. Насосная функция сердца спортсменов высокой квалификации в различных периодах спортивной подготовки : автореф. дис. … канд. биол. наук. – Казань, 2006. – 18 c.

Селуянов В. Н. Оценка величины ударного объема крови по частоте сердечных сокращений при работе на велоэргометре / В. Н. Селуянов, В. Р. Орел // Спортивная кардиология и физиология кровообращения. – Москва : РГУФК, 2006. – С. 173–178.

Выраженность основных показателей центральной кардиогемодинамики у борцов различной квалификации / Н. Ю. Тарабрина, Е. Ю. Грабовская, В. А. Тарабрина, А. Р. Абдураманов // Ученые записки Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского. Серия: Биология. Химия. – 2018. – Том 4(70), № 1. – С. 92–103.

Халиуллин Р. С. Особенности насосной функции сердца гимнастов в соревновательном периоде и при выполнении функциональных нагрузок : автореф. дис. … канд. биол. наук. – Казань, 2012. – 22 с.

Beat-to-beat estimation of stroke volume using impedance cardiography and artificial neural network / S. M. M. Naidu, P. C. Pandey, U. R. Bagal, S. P. Hardas // Medical & Biological Engineering & Computing. – 2018. – Vol. 56, N 6. – P. 1077–1089.

Dias D. Wearable Health Devices – Vital Sign Monitoring, Systems and Technologies / D. Dias, J. P. S. Cunha // Sensors. – 2018. – Vol. 18, N 8. – P. 2414.

Dunn J. Wearables and the medical revolution / J. Dunn, R. Runge, M. Snyder // Personalized Medicine. – 2018. – Vol. 15, N 5. – P. 429–448.

Flexible, Stretchable Sensors for Wearable Health Monitoring: Sensing Mechanisms, Materials, Fabrication Strategies and Features / Y. Liu, H. Wang, W. Zhao et al. // Sensors. – 2018. – Vol. 18, N 2. – P. 645.

Studies made by simulating systole at necropsy. IV. On the relation between pulse pressure and cardiac stroke volume, leading to a clinical method of estimating cardiac output from blood pressure and age / I. Starr, T. Schnabel, S. I. Askovitz, A. Schild // Circulation. – 1954. – Vol. 9. – P. 648–663.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.