ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В СИСТЕМІ ОЛІМПІЙСЬКОЇ ОСВІТИ ФАХІВЦІВ ІЗ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ТА СПОРТУ

Анжеліка ЛИХОЛАЙ, Наталія БИШЕВЕЦЬ, Ольга СТЕПАНЕНКО, Олена ЯКОВЕНКО

Анотація


Інформатизація суспільства зумовлює використання інформаційно-комунікаційних технологій у всіх суспільних сферах, зокрема у сфері освіти.

Для забезпечення нової стратегії суспільного розвитку сучасні вимоги до вищої освіти базуються на знаннях, уміннях та навичках використання ІКТ. Тож масштабна структура інформаційних технологій упроваджується в закладах вищої освіти, зокрема, освітній процес студентів закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту та систему підготовки спортсменів.

Одним із важливих освітньо-в иховних компонентів молодого покоління виступає олімпійська освіта як педагогічний процес формування всебічно розвиненої, гуманістичної особистості на основі ідеалів і цінностей олімпізму та система знань про олімпійський спорт та олімпійський рух.

Для підвищення ефективності освітньо- виховного процесу та розв’язання соціально- педагогічних завдань триває пошук нових форм, засобів, методів та напрямів упровадження олімпійської освіти. Саме тому набуває популярності впровадження інформаційно- комунікаційних технологій у систему олімпійської освіти.


Ключові слова


олімпійська освіта, інформаційно- комунікаційні технології, інформаційні технології, дистанційна освіта.

Повний текст:

PDF

Посилання


Закон України «Про Національну програму інформатизації» // Відомості Верховної Ради України (ВВР). – 1998. – № 27–28. – С. 181.

Закон України «Про освіту» // Відомості Верховної Ради України. – 2017. – № 38–39. – С. 380.

Абрамов Р. В. Моделирование содержания и организации олимпийского образования младших школьников с применением информационно-к оммуникационных технологий : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры» / Р. В. Абрамов. – Сургут, 2015. – 24 с.

Баюров В. И. Информационные технологии в системе олимпийского образования студенческой молодежи : дис … канд. пед. наук: 13.00.04 / В. И. Баюров. – Москва, 2004. – 131 с.

Даниско О. Формування інформаційно- комунікаційної компетентності майбутніх учителів фізичної культури як передумови підвищення якості освіти / О. Даниско, О. Свертнєв // Витоки педагогічної майстерності. – 2017. – Вип. 19. – С. 108–115.

Драгнєв Ю. В. Використання інформаційних технологій в процесі фахової підготовки майбутнього вчителя фізичної культури як передумова професійного розвитку в умовах інформатизації вищої освіти / Ю. В. Драгнєв // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 4. – C. 65–67.

Єрмолова В. М. Теоретико-м етодичні засади інтеграції олімпійської освіти в навчально-виховний процес школярів : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт» / В. М. Єрмолова. – Київ, 2010. – 20 с.

Івчатова Т. В. Інформаційні технології у фізичному вихованні студентської молоді / Т. В. Івчатова // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 5. – C. 32–33.

Круглик И. И. Дистанционная педагогическая технология в сфере олимпийского образования студентов : автореф. дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.08 «Теория и методика профессионального образования» / И. И. Круглик. – Санкт- Петербург, 2016. – 26 с.

Лихолай А. Сучасні інформаційні технології в олімпійській освіті / А. Лихолай, В. Мазюк // Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії : матеріали I Всеукр. електрон. наук.-практ. конф. з міжнар. участю (Київ, 19 квітня 2018 р.) / під заг. ред. О. А. Шинкарук. – Київ : НУФВСУ, 2018. – С. 122–123

Радченко Л. Олімпійська освіта в навчально- виховному процесі: педагогічна цінність та соціальна значущість / Л. Радченко // Молодіжний науковий вісник. – 2014. – Вип. 14. – С. 11–14.

Столяров В. И. Инновационные направления, формы и методы физкультурно- спортивной работы с населением : монография / В. И. Столяров. – Москва : РУСАЙНС, 2017. – Ч. 3. – 294 с.

Шапсигов М. М. Особенности использования информационных технологий в области физической культуры и спорта [Электронный ресурс] / М. М. Шапсигов, Л. С. Попова, Н. Б. Нарт // Журнал Управление экономическими системами. – 2016. – Режим доступа: http://uecs.ru/uecs-86–862016/item/3921–2016–04–27–08–20–19

Сучасні інформаційно- комунікаційні технології : навч. посіб. / Швачич Г. Г., Толстой В. В., Петречук Л. М., Іващенко Ю. С., Гуляєва О. А., Соболенко О. В. – Дніпро : НМетАУ, 2017. – 230 с.

Шинкарук О. А. Основи науково-д ослідної роботи у сфері фізичної культури і спорту : навч. прогр. / О. А. Шинкарук, О. М. Лисенко, О. О. Яковенко. – Київ : Олімп. л-ра, 2017. – 38 с.

Шпак Н. О. Переваги використання інформаційно-к омунікаційних технологій в Україні / Н. О. Шпак, О. І. Венгер // Вісник Національного університету «Львівська політехніка» : зб. наук. пр. – Львів, 2012. – № 727. – С. 461–467.

Binder D. L. Teaching Olympism in schools: Olympic Education as a focus on values education: university lectures on the Olympics / L. D. Binder // Bellaterra: Centre d’Estudis Olímpics (UAB). International Chair in Olympism (IOC-UAB), 2010. – 19 p.

Hernandez R. Impact of ICT on Education: Challenges and Perspectives. Propósitos y Representaciones / R. Hernandez. – 2017. – Vol. 5, N 1. – P. 325–347.

Stanescu M. Computer use in physical education and sports teaching [Electronic resource] / M. Stanescu, M. Stoicescu, C. Ciolca // The 7th International Scientific Conference eLearning and Software for Education Bucharest. – 2011. – Access mode: https://www.researchgate.net/publication/268185238_computer_ use_in_physical_education _and_sports_teaching


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.