ХАРАКТЕРИСТИКА ОКРЕМИХ СПЕЦИФІЧНИХ КОМПОНЕНТІВ СПРИТНОСТІ

Роман ПЕТРИНА, Вікторія СОРОМОТІНА

Анотація


Спритність є комплексною фізичною якістю, розвиток якої створює умови для швидкого засвоєння різних видів рухової активності людини. Ця фізична якість потрібна в повсякденному побуті, спорті, життєдіяльності, праці. Особливо це важливо в сучасних умовах, під час зростання науково- технічного прогресу, технологізації й автоматизації багатьох сфер життя. Спритність є базою для розвитку інших фізичних якостей.

У статті розглянуто здатність диференціювати просторові та часові характеристики рухів як важливий компонент розвитку спритності. Для якісного виконання рухових завдань різної координаційної складності, що супроводжують людину в повсякденному житті, потрібно володіти специфічними навичками, що дають змогу забезпечити швидке досягнення поставленої мети.

Ми виокремили компоненти спритності, розвиток яких надає учням певні переваги у процесі навчання рухових дій. Досягти високих результатів у руховій діяльності можна лише за умови, якщо учень оволодіє здатністю оцінювати й тонко регулювати динамічні, часові і просторові параметри рухів. За результатами теоретичного аналізу, визначено та проаналізовано різновиди здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів. На нашу думку, найбільш важливим у процесі фізичного виховання є розвиток «відчуття простору» та «відчуття часу». Простір і час є універсальними, базисними категоріями в пізнанні дитиною предметного, природного й соціального середовища, успішному оволодінні нею різними видами діяльності, розвитку соціальної адаптації. Ураховуючи невелику кількість досліджень та публікацій на вказану тему, ми вважаємо, що робота у цій сфері є актуальною.

У результаті аналізу літературних джерел визначено, що сучасна теорія і методика фізичного виховання дітей молодшого шкільного віку не враховує можливості формування здатності диференціювати просторові та часові характеристики рухів для пришвидшення розвитку спритності. У цей період у дітей легко формуються рухові вміння і навички.

Тож у нашому дослідженні розглянуто важливість удосконалення «відчуття простору» та «відчуття часу» у дітей 8–10 років, як сенситивного періоду для розвитку цих видів здатності диференціювати просторові і часові характеристики рухів та спритності в цілому.


Ключові слова


просторові та часові характеристики рухів, фізичні якості, молодший шкільний вік, «відчуття простору», «відчуття часу».

Повний текст:

PDF

Посилання


Біомеханічні аспекти спритності. Специфічні якості та відчуття: лекція / розроб. О. Ю. Рибак, Л. І. Рибак // Вибрані лекції з кінезіології : метод. посіб. для студентів ЛДУФК. – Львів : [б. в.], 2009. – Ч. 1. Біомеханічні аспекти рухових якостей. – С. 90–109.

Голота Н. Особливості пізнання дитиною простору й часу в дошкільному віці / Наталія Голота // Науковий вісник МНУ імені В. О. Сухомлинського. – 2016. – № 2. – С. 38–44.

Зациорский В. М. Физические качества спортсмена (основы теории и методики воспитания) / В. М. Зациорский. – Москва : Физкультура и спорт, 1966. – 199 с.

Келлер В. С. Теоретико- методичні основи підготовки спортсменів : [навч. посіб.] / В. С. Келлер, В. М. Платонов. – Львів : Українська Спортивна Асоціація, 1993. – 269 с.

Ковальчук Н. Вплив вправ спрямованої дії на розвиток спритності підлітків / Надія Ковальчук, Нінель Мацкевич // Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення : зб. наук. пр. – 2010. – № 2. – С. 55–59.

Левандовська Л. Ю. Індивідуалізація процесу фізичного виховання школярів / Л. Ю. Левандовська // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. – № 5. – С. 38–41.

Москаленко Н. Проектування концепції інноваційних програм фізкультурно- оздоровчої роботи в загальноосвітніх навчальних закладах / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придністров’я. – 2011. – № 2. – С. 12–17.

Отравенко О. Педагогічні умови формування духовного здоров’я школярів у процесі фізичного виховання / О. Отравенко // Спортивний вісник Придністров’я. – 2015. – № 1. – С. 43–47.

Пангелова Н. Залучення старших дошкільників до цінностей здорового способу життя в процесі фізичного виховання / Наталія Пангелова // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2010. – Вип. 14, т. 2. – С. 183–187.

Соловей А. В. Особливості методики розвитку фізичних якостей школярів: лекція з навчальної дисципліни "Теорія і методика фізичного виховання" для студентів 3 курсу спеціальності 014 Середня освіта "Фізична культура" / Соловей А. В. – 2018. – 12 с.

Тер- Ованесян А. Спорт: обучение, тренировка, воспитание / А. Тер- Ованесян. – Москва : Физкультура и спорт, 1967. – 208 с.

Цілеспрямоване формування окремих компонентів структури особистості через рухову активність / Анатолій Магльований, Наталія Степанченко, Ольга Кунинець, Оксана Іваночко // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2010. – № 2. – С. 14–21.

Чорненька Г. Виховання фізичних якостей школярів 10–11 років на уроках фізичної культури / Г. В. Чорненька, І. Гичка, Х. Бурковецька // Здоровий спосіб життя : зб. наук. ст. – Львів, 2009. – Вип. 39. – С. 46–48.

Шиян О. І. Розвиток фізичних якостей учнів 5–9 класів в умовах модульної навчальної програми / Шиян О. І., Сороколіт Н. С. // Валеологія: сучасний стан, напрямки та перспективи розвитку : тези доп. ХIV Міжнар. наук.- практ. конф. (14–16 квітня 2016 р.). – Харків ; Дрогобич, 2016. – С. 263–266.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.