ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ УКЛАДАННЯ ТА ЗАПИСУВАННЯ СТЕНОГРАМ ШВИДКІСНИХ СПЕЦІАЛЬНИХ ВІДРІЗКІВ РАЛІЙНИМИ ЕКІПАЖАМИ НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ЇХ БАГАТОРІЧНОГО СПОРТИВНОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ

Людмила РИБАК, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Ольга КУВАЛДІНА, Володимир ГРАДУСОВ, Олег РИБАК

Анотація


Мета – з’ясувати якість укладання й записування швидкісних стенограм ралійними екіпажами на різних етапах їх багаторічного спортивного удосконалення та виявити елементи змісту укладання й форми записування стенограм, оцінки яких істотно відрізняються. Методи – фотознімання, документальний метод, класифікація, порівняння та узагальнення, методи математичної статистики. Результати – з’ясовано, що між сумарними оцінками якості стенограм екіпажів різних груп (29,19±0,88 – для етапу максимальної реалізації індивідуальних можливостей (МРІ), 26,06±1,21 – для етапу підготовки до вищих досягнень (ПВД) та 21,69±0,60 – для етапу спеціалізованої базової підготовки (СПБ) існує статистично достовірна різниця. Це стосується й підсумкових оцінок змісту укладання й форми записування стенограм екіпажами різних груп (за винятком оцінок форми записування стенограм екіпажами груп СБП та ПВД). Виявлені статистично достовірні відмінності між оцінками окремих показників форми записування стенограм екіпажів груп МРІ та ПВД порівняно з групою СБП (характеристики довгих і складних поворотів та їх зв’язок, опис поздовжнього профілю дороги, позначення місць можливих стрибків і «викидів» автомобіля, способи об’єднання поворотів у групи й у серії, команд різати (підрізати, різати глибоко) або не зрізати повороти узбіччями та вживання специфічних виразів і слів). Між оцінками елементів форми записування стенограм статистично достовірні відмінності виявлено лише при порівнянні стенограм екіпажів групи МРІ із стенограмами екіпажів групи СБП (наявність на сторінці бокових полів, закінчення кожної сторінки, яка перегортатиметься, істотною прямою ділянкою та співвідношення висоти цифр, що означають віддалі та категорії складності поворотів. Між оцінками елементів змісту укладання стенограм екіпажами груп МРІ та ПВД такі відмінності виявлено лише для згаданих вище останніх чотирьох. Між оцінками елементів форми записування стенограм екіпажами груп ПВД та СБП статистично достовірні відмінності виявлено для закінчення кожної сторінки, яка перегортатиметься, істотною прямою ділянкою, способу кодування правих та лівих поворотів, способів виділення в стенограмі важливих місць та відокремлення порцій інформації між собою. Висновки – отримані нами наукові дані в основному не суперечать результатам досліджень інших авторів. За останні п’ять років загальні оцінки стенограм як висококваліфікованих екіпажів на етапі максимальної реалізації індивідуальних можливостей, так і початкуючих екіпажів на етапі спеціалізованої базової підготовки, дещо знизилась в основному за показниками змісту укладання стенограм, в той час як форма їх записування істотно покращилась. З’ясовано, що оцінка якості укладання й записування ралійних стенограм об’єктивно залежить від етапу багаторічного спортивного вдосконалення ралійних екіпажів. Уперше виявлено відстаючі показники якості укладання й записування ралійних стенограм екіпажами середньої та високої кваліфікації порівняно з висококваліфікованими екіпажами та розроблено рекомендації стосовно удосконалення стенограмної підготовки ралійних екіпажів на різних етапах багаторічного удосконалення.


Ключові слова


ралійний екіпаж, стенограма, укладання, записування, якість, період удосконалення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Rybak O. Udoskonalenie aktywnego bezpieczeństwa zawodów, jako czynnik dalszego rozwoju sportu samochodowego // Wychowanie fizyczne i sport : kwartalnik. – Warszawa, 2002. – T. 46, cz. 1. – S. 321.

Рибак О. Ю. Удосконалення системи складання і читання швидкісних стенограм / Олег Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 2. – С. 363–375.

Рибак О. Ю. Вплив якості укладання й запису швидкісних стенограм на результати змагальної діяльності ралійних екіпажів / Олег Рибак, Людмила Рибак // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту / за заг. ред. Євгена Приступи. – Львів, 2011. – Вип. 15, т. 1. – С. 249–256.

Рибак О. Ю. Теоретико­м етодичні засади спеціальної стенограмної підготовки ралійних екіпажів в умовах штучного керуючого середовища / Рибак О. Ю., Рибак Л. І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2011. – Вип. 91. – С. 92–97.

Рибак Л. І. Застосування спеціальних швидкісних стенограм для підвищення рівня безпеки автомобільних змагань / Рибак Л. І. // Слобожанський науково­ спортивний вісник. – 2010. – № 4. – С. 142–147.

Крайник Л. В. Вплив якості інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на аварійність їх змагальної діяльності / Крайник Л. В. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту та здоров’я людини. – Львів: ЛДУФК, 2013. – Вип. 17, т. 1. – С. 92–96.

Platonov V. System of athletes training in the Olympic sports: manual of a top quality coach. – Kiev : Olympic books, 2004.

Рибак Л. І. Удосконалення інформаційної взаємодії в ралійних екіпажах на етапі спеціалізованої базової підготовки: навч.­метод. посіб. для тренерів, спортсменів і фахівців з автомобільного спорту / Л. І. Рибак, О. Ю. Рибак. – Львів : ЛДУФК, 2013. – 130 с.

Improvement of rally crews pace notes training / Liudmyla Rybak, Evhen Prystupa, Oleh Rybak, Bogdan Vynogradskyi // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. – Vol. 14, art. 31. – P. 198–204.

Рибак Л. І. Спеціальна стенограмна підготовка ралійних екіпажів на етапі спеціалізованої базової підго­товки / Рибак Л. І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2011. – № 4. – С. 16–18, 35–38.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.