УДОСКОНАЛЕННЯ ЗМІСТУ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ НА ЕТАПІ ПОПЕРЕДНЬОЇ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Валентина ТОДОРОВА, Марина ФІДІРКО, Тетяна ПАСІЧНА, Вікторія ПОДГОРНА

Анотація


У дослідженні виявлено напрями удосконалення хореографічної підготовки в спортивній аеробіці. Мета: підвищення ефективності хореографічної підготовки у спортивній аеробіці на етапі попередньої базової підготовки. Матеріали й методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової, методичної та спеціальної літератури, документальних матеріалів, педагогічні спостереження, опитування. Результати: аналіз отриманих даних дав змогу окреслити напрями вдосконалення змісту хореографічної підготовки на етапі попередньої базової підготовки в спортивній аеробіці: створення новітніх методик хореографічної підготовки, удосконалення нормативних документів, урахування специфіки та тенденцій розвитку спортивної аеробіки під час розроблення програмного забезпечення хореографічної підготовки; розроблення системи контролю за хореографічною підготовленістю; удосконалення засобів виховання виразності, удосконалення композицій змагальних програм. Висновки. Удосконалено зміст хореографічної підготовки спортсменів на етапі попередньої базової підготовки зі спортивної аеробіки, в якому було дібрано засоби і методи підвищення хореографічної підготовленості спортсменів віком 12–14 років відповідно до вимог виду спорту, встановлено оптимальний обсяг навантаження; упроваджено засоби виховання виразності та методику вдосконалення змагальних композицій, розроблено засоби і методи контролю хореографічної підготовленості спортсменів.

Ключові слова


спортивна аеробіка, хореографічна підготовка, програмне забезпечення, засоби, методи, етап попередньої базової підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абсалямова И. В. Фигурное катание. Комментарии к судейству / И. В. Абсалямова, Е. В. Богданова. – Москва : Физкультура и спорт, 1981. – 142 с.

Базарова Н. П. Классический танец / Н. П. Базарова. – Ленинград : Искусство 1984. – 184 с.

Бирюкова Е. Хореографическая подготовка в спорте / Е. Бирюкова. – Киев : КГИФК, 1990. – 18 с.

Борисенко С. И. Повышение исполнительского мастерства гимнасток на основе совершенствования хореографической подготовки : дис. … канд. пед. наук / С. И. Борисенко ; Санкт- Петерб. гос. акад. физ. культуры им. П. Ф. Лесгафта. – Санкт- Петербург, 2000. – 215 с.

Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. Лисицкая. – Москва: Физкультура и спорт, 1984. – 176 с.

Омельянчик- Зюркалова О. А. Модельное построение композиций на вольных упражнениях с учетом хореографической подготовленности гимнасток / О. А. Омельянчик-З юркалова // Наука в олимп. спорте. – 2015. – № 1. – С. 63–67.

Вікова психологія : навч. посіб. / Сергєєнкова О. П., Столярчук О. А., Коханова О. П., Пасєка О. В. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 384 с.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике : учеб. пособие для студ. вузов / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимп. л-ра, 2009. – 135 с.

Сосіна В. Ю. Гімнастика. Вправи для загального розвитку : навч. посіб. / В. Ю. Сосіна. – Київ : Олимп. л-ра, 2017. – 552 с.

Тодорова В. Аналіз програмно- нормативного забезпечення з хореографічної підготовки у складнокоординаційних видах спорту / Валентина Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 1. – С. 23–32.

Тодорова В. Г. Артистичність як компонент виконавської майстерності в спортивній аеробіці / В. Г. Тодорова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. Вінницьк. держ. пед ун-ту імені Михайла Коцюбинського. – Вінниця, 2016. – Вип. 1. – С. 377–381.

Филиппова Ю. С. Морфофункциональные и психофизиологические особенности спортсменок, занимающихся спортивной аэробикой : автореф. дис. … канд. мед. наук / Ю. С. Филиппова. – Томск, 2006. – 24 с.

Шипилина И. А. Хореография в спорте / И. А. Шипилина. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.