ВПЛИВ СЕКЦІЙНИХ ЗАНЯТЬ ІЗ ВОЛЕЙБОЛУ НА ДИНАМІКУ ПОКАЗНИКІВ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Інна ЧЕРЕДНИЧЕНКО

Анотація


Роботу присвячено ефективності секційних занять із волейболу студенток у закладі вищої освіти. Мета дослідження – виявити зміни показників фізичної підготовленості під впливом секційних занять з волейболу в дівчат віком 18–19 років в умовах закладу вищої освіти. Основне завдання полягає у визначенні ефективності впливу програми секційних занять із волейболу для студенток віком 18–19 років закладу вищої освіти на рівень їхньої фізичної підготовленості. Методи дослідження: аналіз і узагальнення наукової і методичної літератури та документальних матеріалів; педагогічний експеримент; тестування загальної та спеціальної фізичної підготовленості; комп’ютерна програма «ОБЕРІГ»; методи математичної статистики. Дослідження проведено на базі Запорізького національного університету, у ньому взяли участь дівчата віком 18–19 років, які впродовж другого курсу займалися за програмою секційних занять із волейболу.

Проаналізовано зміни основних показників фізичної підготовленості у студенток віком 18–19 років під впливом секційних занять із волейболу в закладі вищої освіти. Виявлено відсутність суттєвого підвищення рівня показників загальної фізичної підготовленості та деяких показників спеціальної фізичної підготовленості, що свідчить про необхідність удосконалення програми секційних занять із волейболу для студенток- дівчат віком 18–19 років.


Ключові слова


процес фізичного виховання, програма, загальна фізична підготовка та спеціальна фізична підготовка, дівчата.

Повний текст:

PDF

Посилання


Абрамов С. А. Загальна фізична підготовка студентів у волейболі / Абрамов С. А., Кузьмінова М. І. // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету ім. Т. Г. Шевченка. – Чернігів, 2016. – № 112 (4). – С. 9–12.

Волейбол : навч. прогр. для дитячо-ю нацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності. – Київ, 2009. – 140 с.

Кошелева О. О. Фізична підготовленість студентів закладів вищої освіти різного профілю протягом навчання. / О. О. Кошелева // Спортивний вісник Придніпров’я. –2018. – № 1. – С. 152–159.

Круцевич Т. Ю. Нормативні основи сучасої системи фізичного виховання різних груп населення України / Т. Ю. Круцевич, С. В. Трачук // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2017. – № 1. – С. 184–188.

Маліков М. В. Функціональна діагностика в фізичному вихованні та спорті : навч. посіб. / М. В. Маліков, А. В. Сватьєв, Н. В. Богдановська – Запоріжжя, 2006. – 199 с.

Попрошаєв О. В. Необхідність збереження навчальної дисципліни «Фізичне виховання» у вищих навчальних закладах в умовах реформування національної системи освіти / О. В. Попрошаєв // Молода спортивна наука України. – Львів, 2017. – Вип. 21, т. 2. – С. 66–67.

Самохвалова І. Ю. Вплив волейболу на показники фізичного здоров’я студенток аграрного університету / І. Ю. Самохвалова, В. В. Мелюшкина // Фізична культура, спорт та здоров’я нації. – Вінниця, 2016. – Вип. 1. – С. 158–162.

Сороколіт Н. С. Аналіз стану здоров’я студентської молоді України / Н. С. Сороколіт, М. М. Зорик // Молода спортивна наука України. – Львів, 2018. – Вип. 22, т. 2. – С. 38–39.

Темченко В. А. Применение игровых видов спорта в спортивно- ориентированном физическом воспитании студентов / В. А. Темченко, Е. В. Ковтун, Т. Н. Мальцева // Спортивные игры. – 2016. – № 2. – С. 54–57.

Аналіз структури захворюваності студентів різнопрофільних виших для пошуку шляхів оптимізації фізичного виховання / О. В. Церковна, Л. М. Барибіна, Л. В. Філенко, В. В. Полторацька, О. В. Басенко // Спортивна наука України. – 2017. – № 2. – С. 47–56.

Чередниченко И. А. Изменение показателей физической подготовленности юношей 18–19 лет в процессе секционных занятий с комплексным использованием средств спортивных игр / И. А. Чередниченко, О. В. Соколова, Н. В. Маликов // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 3. – C. 239–243.

Чередниченко І. А. Підвищення фізичного стану студентів на основі комплексного використання засобів спортивних ігор у секційних заняттях з волейболу : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 / І. А. Чередниченко ; Придніпр. держ. акад. фіз. культури. – Дніпро, 2018. – 22 с.

Doroshenko E. Iu. Model parameters of technical and tactical actions in the competitive activities of volleyball players. Physical Education of Students. – 2013. – Vol. 5. – P. 41–45.

Strelnykova Ye Efficiency of actions of the setter in competitions of students’ women’s volleyball teams of the Kharkiv region / Strelnykova Ye., Liakhova T. // Slobozhanskyi herald of science and sport. – 2017. – Vol. 1(57). – P. 73–77.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.