АЕРОБНІ МОЖЛИВОСТІ СТУДЕНТІВ 17–21 РОКУ З РІЗНИМ КОМПОНЕНТНИМ СКЛАДОМ МАСИ ТІЛА

Олександра БРЕЗДЕНЮК

Анотація


Установлено, що, на відміну від чоловіків у жінок наявність високого і дуже високого вмісту жирового компонента меншою мірою впливає на аеробну продуктивність організму. У чоловіків «безпечний рі­вень здоров’я» за відносною величиною максимального споживання кисню (VO2 max відн.) виявлено лише в осіб із низьким вмістом жирової тканини, а у жінок – із низьким, нормальним та високим вмістом. Підтверджено на­укові відомості про те, що аеробна продуктивність людини незалежно від статі, прямо залежить від вмісту м’я­зового компонента. При цьому виявлено деякі статеві відмінності. Так, у чоловіків VO2 max відн. знаходиться ви­ще від «критичного рівня здоров’я» лише у осіб з дуже високим вмістом м’язової тканини відносно маси тіла, у той час як у жінок – з дуже високим, високим та нормальним вмістом м’язової тканини.

Ключові слова


студенти, аеробна продуктивність, вміст жирової тканини, вміст м’язової тканини.

Повний текст:

PDF

Посилання


Апанасенко Г. Л. Проблемы управления здоровьем человека / Г. Л. Апанасенко // Наука в олимпийском спорте. – 1999. – С. 56-60.

Вілмор Дж. Фізіологія спорту / Дж. Вілмор, Д. Л. Костілл. – К., 2003. – 655 с.

Дуло О. А. Порівняльна характеристика аеробної продуктивності дівчат з різним соматотипом, які проживають у гірських та низинних районах Закарпаття / О. А. Дуло, Ю. М. Фурман // Biomedical and Biosocial Anthropology. – Вінниця, 2013. – № 20. – С. 23-26.

Казначеев В. П. Современные аспекты адаптации / В. П. Казначеев. – Новосибирск : Наука, 1980. – 192 с.

Карпман В. Л. Исследование физической работоспособности у спортсмена / В. Л. Карп¬ман, З. Б. Белоцерковкий, И. Л. Гудков. – М. : Физкультура и спорт, 1974. – 95 с.

Куликов М. А. Статистические методы обработки результатов физиологических экспериментов / М. А. Куликов, С. А. Шастун // Практикум по нормальной физиологии : учеб. пособие для мед.вузов / под ред. М. А. Агаджаняна и А. В. Коробкова. – М. : Высш. шк., 1983. – 261 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения / В. Н. Платонов. – К. : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.

Платонов В. М. Фізична підготовка спортсмена : навч. посіб. / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – К. : Олімпійська література, 1995. – 320 с.

Пярнат Я. П. Возрастно-половые стандарты (10-50 лет) аэробной способности человека : автореф. дис. на соискание науч. степени д-ра. мед. наук : [спец.] 03.00.13 «Физиология человека и животного» / Я. П. Пярнат. – М., 1983. – 44с.

Фурман Ю. М. Корекція аеробної та анаеробної лактатної продуктивності організму молоді біговими навантаженнями різного режиму : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня д-ра біол. наук : [спец.] 03.00.13 «Фізіологія людини і тварин» / Ю. М. Фурман. – К., 2003. – 31 с.

Фурман Ю. М. Вплив метеоситуації на аеробну та анаеробну (лактатну) продуктивність організму юнаків 18–20 років / Ю. М. Фурман, С. Ю. Нестерова // Фізична культура, спорт та здоров’я нації : зб. наук. пр. – Вінниця, 2006. – С. 542–544.

Фурман Ю. М. Порівняльна характеристика аеробної та анаеробної (лактатної) продуктивності організму дівчат з різним соматотипом (17 – 19 років) / Ю. М. Фурман, В. М. Мірошніченко // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : зб. наук. пр. / за ред. С. С. Єрмакова – Х., 2004. – №7. – С. 65–71.

Astrand J. Aerobic work capacity in men and women with special reference to age / J. Astrand // Acta Physical. Scand. – 1960. – Vol. 49. suppl. 169. – P. 1–92.

Gallagher D. Healthy percent age body fatranges: an approach for developing guide lines based on body mass index / Dympna Gallagher, Steven B Heymsfield, Moonseong Heo, Susan A Jebb, Peter R Murgatroyd, and Yoichi Sakamoto // American Journal of Clinical Nutrition. – 2000. – Vol. 72. – P. 694–701.

McCarthy H. D. A study of central fatness using waist-to-height ratios in UK children and a dolescentsovertwodecades supports the simple message – keep your waist circum ference to less than half your height. / H. D. McCarthy, M. Ashwell // International Journal of Obesity. – 2006. –Vol. 30. – P. 988–992.

Naimark A. K. Continuous measurement of ventilator exchange ratio during exercise / A. K. Naimark, K. Wasserman, M. B. Melroy // J. Appl. Physiol. – 1964. – Vol. 19. – P. 644–652.

Wasserman K. Lactate related acid base and blood gas changes during constant and graduated exercise / K. Wasserman // Canad. Mad. Ass.J. – 1967. – Vol. 96. – P. 775–779.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.