ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЯ ТА ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ СПОРТСМЕНІВ

Михайло ЛИНЕЦЬ, Христина ХІМЕНЕС

Анотація


Підвищення конкуренції на міжнародній спортивній арені тривалий час супроводжувалося адекватним зростанням обсягів та інтенсивності тренувальних навантажень. Одначе у цьому методичному підході практично не враховувалися індивідуальні особливості спортсменів, а його можливості були обмежені лімітом часу на тренування та відновлення. Мета дослідження полягала в пошуку шляхів оптимізації процесу фізичної підготовки спортсменів різної статі та віку, спеціалізації та спортивної кваліфікації. Для досягнення мети застосовано метод теоретичного аналізу та узагальнення.

З’ясовано, що одним з ефективних напрямів оптимізації системи підготовки спортсменів є індивідуалізація різних компонентів тренувального процесу. Зважаючи на те, що кожен спортсмен (спортсменка) є індивідуальністю з погляду фізичного розвитку і реакцій організму на тренувальні впливи, диференційований підхід до кожного з них є важливим складником системи багаторічного тренування. Особливо перспективною може бути диференціація фізичної підготовки з урахуванням специфіки видів змагальної діяльності та індивідуальних профілів фізичної підготовленості спортсменів.


Ключові слова


індивідуалізація, диференціація, фізична підготовка, тренувальний процес.

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрес А. С. Удосконалення фізичної підготовки багатоборців військово-спортивного комплексу : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Андрес А. С. ; ЛДУФК. – Львів, 2006. – 303 c.

Андреева А. А. Причины и профилактика травматизма опорно-двигательного аппарата у спортсменов, специализирующихся в ориентировании бегом / А. А. Андреева // Сб. материалов 58 науч.-практ. конф. студ. по итогам НИР за 2008–2009 учебный год. – Смоленск : СГАФКСТ, 2009. – С. 95–96.

Базильчук О. В. Індивідуалізація системи фізичної підготовки кваліфікованих гандболісток : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.01 / Базильчук Олег Вікторович. – Львів, 2002. – 178 c.

Бальсевич В. К. Перспективы развития общей теории и технологий спортивной подготовки и физического воспитания / Бальсевич В. К. // Теория и практика физической культуры. – 1999. – № 4. – С. 21.

Белоусов С. Н. Индивидуальная манера ведения боя и пути ее формирования у боксеров : автореф. дис. … канд. пед. наук / С. Н. Белоусов. – Москва, 1976. – 20 с.

Волков Л. В. Теория и методика детского и юношеского спорта : учеб. для вузов / Л. В. Волков. – Киев : Олимпийская литература, 2002. – 295 с. – ISBN 966–7133–50–8.

Гнатчук Я. І. Порівняльний аналіз різних за методичною спрямованістю програм фізичної підготовки кваліфікованих волейболістів / Гнатчук Я. І. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – С. 35–38.

Губа В. П. Индивидуализация подготовки юных спортсменов / В. П. Губа, П. В. Квашук, В. Г. Никитушкин. – Москва : Физкультура и спорт, 2009. – 276 с. – ISBN 978– 5–278–00850–7.

Зайцева В. В. Моделирование и комплексное тестирование в оздоровительной физической культуре : сб. науч. тр. / под общ. ред. В. Д. Сонькина. – Москва : Физкультура и спорт, 1991. – С. 3–27.

Запорожанов В. А. Индивидуализация – важнейшая проблема спорта высших достижений / Запорожанов В. А. // Теория и практика физической культуры. – 2002. – № 7. – С. 62–63.

Зубаль М. В. Розвиток і вдосконалення фізичних якостей хлопців 7–17 років різних соматотипів : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Зубаль Майя Вікторівна. – Тернопіль, 2008. – 281 с.

Индивидуализация спортивной тренировки бегунов на средние и длинные дистанции на основе критериев специальной подготовленности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://planetadisser.com/see/dis_37007.html (дата обращения: 13.08.2011).

Квашук В. П. Дифференцированный подход к построению тренировочного процесса юных спортсменов на этапах многолетней подготовки : дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Квашук В. П. – Москва, 2003. – 226 с.

Квашук П. В. Некоторые итоги исследования проблемы индивидуализации юных спортсменов / П. В. Квашук, В. Г. Никитушкин // Теория и практика физической культуры. – 1998. – № 10. – С. 18–22.

Козіна Ж. Л. Індивідуалізація навчально-тренувального процесу кваліфікованих волейболісток на основі факторних моделей фізичної підготовленості / Козіна Ж. Л. // Педагогіка, психологія та медико-біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2007. – № 10. – С. 68–72.

Козина Ж. Л. Аналитический обзор научных исследований по проблеме индивидуализации процесса подготовки спортсменов [Электронный ресурс] / Козина Ж. Л. – Режим доступа: http://lib.sportedu.ru/books/xxpi/2008n1/p18–29.html (дата обращения: 02.03.2012).

Короткова Е. А. Оптимизация учебного процесса по физической культуре в школе на основе технологии дифференцированного физкультурного образования школьников : автореф. дис. … д-ра пед. наук : 13.00.04 / Короткова Елена Анатольевна ; СибГАФК. – Омск, 2000. – 46 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. / М. М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.

Мартыненко В. В. Подготовка высококвалифицированных спортсменов в легкоатлетических многоборьях / В. В. Мартыненко. – Луганск : Знание, 2003. – 246 с.

Матвеев Л. П. Проблема периодизации спортивной тренировки / Матвеев Л. П. – Москва : Физкультура и спорт, 1964. – 248 с.

Матвеев Л. П. Основы спортивной тренировки : учеб. пособие для ин-тов физ. культуры / Л. П. Матвеев. – Москва : Физкультура и спорт, 1977. – 271 с.

Мищенко В. С. Ключевые биологические факторы адаптации организма спортсменов к большим тренировочным загрузкам : метод. реком. / В. С. Мищенко. – Киев : ГНИИФКС, 1996. – Вып. 2. – 80 с.

Озолин Н. Г. Современная система спортивной тренировки / Н. Г. Озолин. – Москва : Физкультура и спорт, 1970. – 479 с.

Платонов В. Н. Подготовка юного спортсмена / В. Н. Платонов, К. П. Сахновский. – Киев : Радянська школа, 1988. – 288 с.

Платонов В. М. Фізична підготовка спортсмена / В. М. Платонов, М. М. Булатова. – Киев : Олімпійська література, 1995. – 319 с.

Платонов В. Н. Периодизация спортивной тренировки. Общая теория и её практическое применение / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2013. – 624 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учеб. [для тренеров] / В. Н. Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2015. – Кн. 1. – 2015. – 680 с. – ISBN 978–966–8708–88–6.

Пшебыльский В. Индивидуализация спортивной подготовки / В. Пшебыльский. – Москва : Теория и практика физической культуры, 2005. – 197 с.

Сулейманов И. И. Особенности технологии планирования дифференцированного физкультурного образования учащихся / Сулейманов И. И., Короткова Е. А., Тверских В. В. // Проблемы совершенствования школьной физической культуры : тез. науч.-практ. конф. – Омск, 1994. – С. 14–15.

Тер-Ованесян И. А. Исследование некоторых путей индивидуализации тренировочного процесса у спортсменов высокой квалификации : автореф. дис. … канд. пед. наук / И. А. Тер-Ованесян ; ГЦОЛИФК. – Москва, 1971. – 24 с.

Тимакова Т. С. Критерии управления многолетней подготовкой квалифицированных спортсменов (циклические виды спорта) : дис. … д-ра пед. наук в виде науч. докл. / Тимакова Т. С. ; ВНИИФК. – Москва, 1998. – 76 с.

Унт И. Э. Индивидуализация и дифференциация обучения / Унт И. Э. – Москва : Педагогика, 1990. – 192 с.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта) : монография / Оксана Анатольевна Шинкарук. – Киев : Олимпийская литература, 2011. – 359 с.

Sozanski H., Zaporozanov W. Kierowanie jako czynnik optymalizacji treningu /Sozanski H., Zaporozanov W. – Warszava, 1993. – 208 s.

Wilmor J. H. Physiology of sport and exercises / Wilmor J. H., Costil D. L. – Champaign : Human kinetics, 1994. – 549 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.