ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОПИС СИСТЕМИ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ПРИ ПОРУШЕННЯХ ДІЯЛЬНОСТІ ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ

Андрій ГЕРЦИК, Оксана ТИРАВСЬКА, Юрій БОРЕЦЬКИЙ

Анотація


Інформаційний опис характеризує інформаційні потоки, які циркулюють у системі. Їх вивчення сприяє удосконаленню системи фізичної реабілітації. Мета: здійснити інформаційний опис системи фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Методи дослідження: аналіз літературних джерел, системний аналіз та синтез, методи абстрагування та узагальнення. Виявлено, що в інформаційному аспекті система фізичної реабілітації перетворює вхідну медичну інформацію про пацієнта у вихідну інформацію про відновлення його рухових функцій, активності та здоров'я. З’ясовано, що інформаційний вхід системи становить інформація від лікаря, що лікує, про медичну патологію, а вихід – інформація від фахівця з фізичної реабілітації про результати реабілітації. Інформація є системним ресурсом прямої дії для фізичної реабілітації і основним чинником, за допомогою якого лікар, який лікує, виконує функції управління.

Ключові слова


фізична реабілітація, опорно-руховий апарат, система.

Повний текст:

PDF

Посилання


Герцик А. М. Міжнародне трактування термінів «фізична реабілітація» та «фізична терапія» / А. М. Герцик // Теорія та методика фізичного виховання. – 2010. – № 4 (66). – С. 35–38.

Герцик А. М. Фахівець з фізичної реабілітації, чи фізичний терапевт: національне та міжнародне тлумачення назв професій / А. М. Герцик // Педагогіка, психологія та медикобіологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2010. – № 10. – С. 21–24.

Шарапов О. Д. Системний аналіз : навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц. / О. Д. Шарапов, В. Д. Дербенцев, Д. Є. Семьонов. – Київ : КНЕУ, 2003. – 154 с.

Герцик А. М. Взаємодія лікаря та фахівця з фізичної реабілітації при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату / А. М. Герцик // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2016. – № 4. – С. 32–36.

Казиев В. М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем / В. М. Казиев // Бином. Лаборатория знаний. – Москва : Интернет-университет информационных технологий, 2007. – 248 с.

Коваленко І. І. Вступ до системного аналізу : навч. посіб. / І. І. Коваленко, П. І. Бідюк, О. П. Гожий. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. П. Могили, 2004. – 146 c.

Біловодська О. А. Конспект лекцій з дисципліни «Системний аналіз і прийняття інноваційних рішень» / уклад. О. А. Біловодська, О. Ф. Грищенко. – Суми : Сумський державний університет, 2010. – 106 с.

Попечителев Е. П. Методы медико-биологических исследований. Системные аспекты : учеб. пособие / Е. П. Попечителев. – Житомир : ЖИТИ, 1997. – 186 с.

Інформаційні технології та моделювання бізнес-процесів / О. М. Томашевський,

Г. Г. Цигелик, М. Б. Вітер, В. І. Дудук. – Київ : Центр учбової літератури, 2012. – 296 с.

Василенко В. О. Антикризове управління підприємством : навч. посіб.

/ В. О. Василенко. – Київ : Центр навч. л-ри, 2005. – 504 с.

Колпаков В. К. Адміністративне право України / В. К. Колпаков. – Київ : Юрінком Інтер, 1999. – 736 с.

Герцик А. М. Визначення поняття «технологія» у фізичній реабілітації / А. М. Герцик // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2016. – № 1 (23). – С. 32–44.

Герцык А. М. К вопросу принятия решений в физической реабилитации / А. М. Герцык // Слобожанський науково-спортивний вiсник. – 2015. – № 2 (46). – С. 48–52.

Катренко А. В. Механізми координації у складних ієрархічних системах

/ А. В. Катренко, І. В. Савка // Вісник Нац. ун-ту «Львівська політехніка». Серія : Інформаційні системи та мережі. – Львів : Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2008. – С. 156–166.

Месарович М. Общая теория систем / М. Месарович, Я. Такахара. – Москва : Мир, 1978. – 312 c.

Nachane D. M. Optimization methods in multilevel systems: a methodological survey / Nachane D. M. // Eur. J. Oper. Res. – 1985 – N 1. – Р. 25–38.

Findeisen W. Two-level control and coordination for dinamisal systems / Findeisen W., Malinowski K. // Archiwum automatiki i telemechaniki. – T. 24.– Р. 3–27.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.