ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЙНОМЕТОДИЧНИХ ОСНОВ ФІТНЕСУ В СИСТЕМІ МАСОВОГО СПОРТУ (СПОРТУ ДЛЯ ВСІХ)

Любов ЧЕХОВСЬКА, Ольга ЖДАНОВА

Анотація


Усі суб’єкти масового спорту (спорту для всіх) задіяні до підвищення рівня залучення населення до оздоровчої рухової активності. Саме тому актуальним є вивчення їхнього процесу управління.

Мета роботивстановити проблеми організаційно-методичних основ фітнесу в системі масового спорту (спорту для всіх) у сучасних умовах розвитку суспільства. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення наукової літератури, джерел та інформації світової мережі Інтернет, метод системного аналізу, метод порівняння та зіставлення. Доведено, що оздоровчий фітнес є елементом системи масового спорту, однак не є повноцінною підсистемою, яку можна вважати самостійною системою, що суперечить загальній теорії систем. Усі фітнес-клуби працюють автономно, не пов’язані між собою, не мають єдиного суб’єкта управління, або координаційного центру, хоча вирішують однакові вкрай важливі соціальні завдання. Для оптимізації функціонування в Україні системи масового спорту слід вивчити способи ефективного управління її елементами – фітнес-клубами.


Ключові слова


фітнес, система масового спорту (спорту для всіх).

Повний текст:

PDF

Посилання


Андрєєва О. Стан та напрямки удосконалення системи підготовки кадрів з рекреації та оздоровчої фізичної культури / О. Андрєєва, О. Благій, Л. Фандікова // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2002. – № 1. – С. 71–76.

Андрєєва О. Фізична рекреація різних груп населення : монографія / О. Андрєєва. – Київ : Поліграф-сервіс, 2014. – 280 с.

Андрєєва О. В. Теоретико-методологічні засади рекреаційної діяльності різних груп населення : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Андреєва О. В. ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2014. – 39 с.

Андрєєва О. В. Система підготовки та підвищення кваліфікації фахівців із фізичної рекреації / О. В. Андреєва, О. Л. Благій // Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві : зб. наук. пр. Східноєвроп. нац. ун-ту імені Лесі Українки. – Луцьк. – Т. 3. – С. 5–10

Батіщева М. Р. Курс «Оздоровчий фітнес» у системі підготовки спеціалістів в області рекреації та реабілітації / М. Р. Батіщева // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки : зб. наук. пр. – Київ ; Запоріжжя, 2002. – Вип. 23. – С. 306–310.

Виес Ю. Б. Фитнес для всех / Ю. Б. Виес. – Минск : Книжный дом, 2006. – 512 с.

Булатова М. М. Физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании / М. М. Булатова, К. А. Усачев // Теория и методика физического воспитания ; под ред. Т. Ю. Круцевич. – Киев : Олимпийская литература, 2003. – Т. 2. – С. 342–371.

Вареник О. М. Організаційна взаємодія між суб’єктами спорту для всіх на місцевому рівні : автореф. дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / О. М. Вареник ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2014. – 19 с.

Давыдов В. Ю. Новые фитнес системы: новые направления, методики, оборудование и инвентарь : учеб. пособие / В. Ю. Давыдов, А. И. Шамардин, Г. О. Краснова. – Волгоград : Федеральное агентство по физической культуре и спорту ; ВГАФК, 2005. – 284 с.

Дутчак М. В. Спорт для всіх в Україні: теорія та практика / М. В. Дутчак. – Київ : Олімп. л-ра, 2009. – 279 с.

Дутчак М. В. Теоретико-методологічні засади формування системи спорту для всіх в Україні : автореф. дис. … д-ра наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Дутчак Мирослав Васильович ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2009. – 39 с.

Есаулова А. Г. Проблемы развития спортивного предпринимательства / Есаулова А. Г. // Научное обоснование физического воспитания, спортивной тренировки и подготовки кадров по физической культуре и спорту : материалы VII Междунар. науч. сессии БГУФК и НИИФК и СРБ по итогам науч.-исслед. работы за 2003 г., Минск, 6–8 апр. 2004 г./ Белорус. гос. ун-т физ. культуры. – Минск, 2004. – С. 352–353.

Жданова О. Управління сферою фізичного виховання і спорту : навчальний посібник / О. Жданова, Л. Чеховська. – Дрогобич : Коло, 2009. – 224 с.

Про фізичну культуру і спорт: Закон України [від 24.12.1993]. – Київ : [Б.В.], 1993. –22 с.

Звіт за результатами соціологічного дослідження на тему «Моніторинг рівня залучення населення до спорту для всіх» [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://sportforall. gov.ua/articles.php?archive=0&cat=29(дата обращения: 29.03.15).

Круцевич Т. Ю. Рекреація у фізичному вихованні різних груп населення / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхня. – Київ : Олімп. л-ра, 2010. – 200 с.

Кутепов М. Е. Закономерности управления спортом и рекреацией в зарубежных странах / Кутепов М. Е. // Физическая культура и спорт в условиях рынка: проблемы управления, экономики, предпринимательства и права: тез. и материалы междунар. симпоз. – Москва, 1994. – С. 10–18.

Левицький В. В. Організація професійного навчання фахівців з оздоровчого фітнесу / В. В. Левицький // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – № 2. – С. 162–169.

Физическая рекреация для здоровья человека и восстановления работоспособности / А. В. Лотоненко, В. В. Трунин, А. В. Козлов [и др.] // Культура физическая и здоровье. – 2005. – № 2.

Мічуда Ю. П. Сфера фізичної культури і спорту в умовах ринку. Закономірності функціонування та розвитку / Ю. П. Мічуда. – Київ : Олімп. л-ра, 2007. – 216 с.

Про Національну стратегію з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року "Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація" : Указ Президента України від 09.02.2016 № 42/2016.

Рыжкин Ю. Е. Физическая рекреация в сфере досуга человека / Ю. Е. Рыжкин // Теория и практика физической культуры. –2002. – № 5. – С. 17–19

Стецюра Ю. В. Фітнес. Шлях до здоров’я і краси / Ю. В. Стецюра. – Донецьк, 2006. – 256 с.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту / Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець О. М. [та ін.] ; за наук. ред. Є. Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – С. 4–56.

Филиппова С. О. Фитнес, фитнес-технология и фитнес-индустрия / С. О. Филиппова // Фитнес в инновационных процессах совремнной физической культуры : сб. материалов Всерос. науч.-практ. конф. – Санкт-Петербург : Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2008. – С. 25–32.

Форми організації дозвілля дітей та молоді : метод. матеріали до тренінгу / за заг. ред. І. Звєрєвої. – Київ : Науковий світ, 2004. – 58 с.

Черепов О. В. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної фізичної культури / О. В. Черепов, К. О. М’ясоєденков, О. М. Копилов // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 411–417.

Концепция подготовки магистров специальности «Фитнес и рекреация» в ЛДУФК / Л. Чеховская, О. Жданова, И. Грибовская, М. Данилевич // Probleme actuale privind perfecţionarea sistemului de învăţământ în domeniul culturii fizice: Conferinţa ştiinţifică internaţională. – Кишинёв, 2014. – С. 299–302.

Чеховська Л. Зміст підготовки фахівців фізичного виховання до рекреаційно-оздоровчої діяльності / Л. Чеховська, О. Бубела, І. Баховський // Проблеми активізації рекреаційно-оздоровчої діяльності населення : матеріали VII Всеукр. науково-практ. конф. – Львів :

ЛДУФК, 2010. – С. 336–338.

Чеховська Л. Я. Основи рекреаційно-оздоровчої діяльності. – Львів : ЦПД, 2006. – 84 с.

Энциклопедия фитнеса / Эллен Карпей ; пер. с англ. М. Котельниковой. – Москва :

ФАИР-ПРЕСС, 2003. – 368 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.