АНАЛІЗ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ В КОНТЕКСТІ ЗНАНЬ І ВМІНЬ РИТМУ ДИДАКТИЧНИХ СПІЛКУВАННЯ.

Ольга АФТІМІЧУК

Анотація


У рамках комунікативної діяльності вчителя дидактичне спілкування займає провідне місце.
Особливого значення воно набуває для уроку фізичної культури, де спостерігається симбіоз мовної і рухової дія-
льності викладача, що припускає особливу ритмоструктуру його професійної діяльності. Однак цій характерис-
тиці у виші не приділяється достатньо уваги, що було підтверджено результатами проведеного опитування серед
студентів чотирьох курсів, викладачів вишів, методистів із педпрактики, учителів фізичної культури. Необхідно-
го рівня умінь ритму дидактичного спілкування вчителя набували після п'яти років практичної професійної дія-
льності.
У статті визначено положення, які можуть допомогти визначити подальші перспективи досліджень у цьо-
му напрямку.

Ключові слова


професійна підготовка, учитель фізичної культури, дидактичне спілкування, ритм, соціо- логічне опитування.

Повний текст:

PDF (Russian)

Посилання


Азаров Ю. П. Методика воспитательной работы : учебное пособие для студ. пед. вузов / Ю. П. Азаров, Л. М. Байтенова ; ред. Л. И. Рувинский. – М. : Просвещение, 1989. – 335 с.

Афтимичук О. Проблема формирования интегративных координационных качеств в рамках дисциплины „Музыкально-ритмическое воспитание” / О. Афтимичук // Buletin Ştiinţific. Seria: Educaţia fizică şi sport. – 2005. – Vol. 1, Nr. 9. – P. 217-220.

Афтимичук О. Структурные компоненты ритма дидактического общения учителя физической культуры и методика его формирования / О. Афтимичук // Фiзична активнiсть, здоров’я i спорт. – 2012. –№ 1. – С. 56-68.

Байдак В. И. Подготовка студентов факультета физической культуры к невербальной коммуникации с учащимися на уроке / В. И. Байдак. – Л., 1991. – 210 с.

Данаил С. Н. Методика подготовки студентов факультетов физического воспитания к коммуникативной дидактической деятельности : дис. ... канд. пед. наук. – Л., 1989. – 272 с.

Збруева Н. Ритмическое воспитание актера : метод. пособие / Н. Збруева. – М. : ВЦХТ, 2003. – 144 с.

Кан-Калик В. А. Учителю о педагогическом общении : кн. для учителя / В. А. КанКалик. – М. : Просвещение, 1987. – 190 с.

Клингберг Л. Проблемы теории обучения / пер. с нем. ; Л. Клингберг. – М. : Педагогика, 1984. – 256 с.

Никольская О. Л. Анализ дидактических затруднений учителей при освоении инновационных технологий и психолого-педагогические условия их преодоления / О. Л. Никольская // Вестник Томского государственного педагогического университета. – 2003. – № 2. –

Режим доступа : http://cyberleninka.ru/ article/n/analiz-didakticheskih-zatrudneniy-uchiteley-priosvoenii-innovatsionnyh-tehnologiy-i-psihologo-pedagogicheskie-usloviya-ih

Полякова Т. С. Анализ затруднений в педагогической деятельности начинающих учителей / Т. С. Полякова. – М. : Педагогика. – 1983. – 128 с.

Станкин М. И. Психология общения: курс лекций / М. И. Станкин. – М. : Московский психолого-социальный институт ; Воронеж : МОДЭК, 2000. – 304 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.