ПРИНЦИПИ ТЕОРЕТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В ЦИКЛІЧНИХ ВИДАХ СПОРТУ

Вікторія БОГУСЛАВСЬКА, Мар’ян ПІТИН, Юрій БРІСКІН

Анотація


У статті представлено керівні положення теоретичної підготовки в циклічних видах спорту та методичні рекомендації до них.

Мета дослідження полягала у визначенні керівних положень теоретичної підготовки в циклічних видах спорту та методичних рекомендацій до них.

У роботі використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення літературних джерел, індукцію та дедукцію, абстрагування, порівняння, класифікацію та систематизацію.

Установлено, що принципи теоретичної підготовки в циклічних видах спорту побудовано на спільних для усіх видів спорту принципах [5, 7]. Водночас, ураховуючи особливості структури і змісту змагальної діяльності та методології підготовки спортсменів у циклічних видах спорту, є потреба додаткового визначення специфікованої групи принципів. Отже, у межах концепції теоретичної підготовки в циклічних видах спорту обґрунтовано такі принципи: принцип специфікації теоретичної підготовки у групах видів спорту; принцип єдності теоретичної підготовленості суб’єктів системи підготовки; принцип когнітивної відповідності навчання; принцип технологічності теоретичної підготовки; принцип уніфікації теоретичної підготовки в циклічних видах спорту.


Ключові слова


теоретична підготовка, циклічні види спорту, керівні положення, принципи.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богуславська В. Ю. Пріоритетність засобів теоретичної підготовки у навчальному процесі майбутніх тренерів-викладачів з циклічних видів спорту (на матеріалі опитування викладачів вишів) / В. Богуславська, М. Пітин // Фізична активність, здоров'я і спорт. – 2017. – №4(30). – C. 32–39.

Богуславська В. Ю. Ставлення викладачів ВНЗ фізичної культури і спорту до теоретичної підготовки в циклічних видах спорту / В.Ю. Богуславська // Науковий часопис Нац. пед. ун-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2018. – Вип. 3(97)18. – С. 8–11.

Бріскін Ю. Освіченість фехтувальників з теорії обраного виду спорту та олімпізму на різних етапах багаторічної підготовки / Бріскін Юрій, Пітин Мар’ян, Задорожна Ольга // Теорія та методика фізичного виховання. – 2012. − № 5(91). – С. 3–7.

Мойсеюк Н. Є. Педагогіка : навч. посіб. / Н. Є. Мойсеюк. Київ, 2007. – 656 с.

Пітин М. П. Теоретична підготовка в спорті : монографія / М. П. Пітин. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 372 с.

Пітин М. Загальна характеристика концепції теоретичної підготовки у спорті / Мар’ян Пітин // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 213−218.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практические приложения : учебник [для тренеров] : в 2 кн. / В. Н. Платонов. – Київ : Олимп. Лит, 2015. – Кн. 1. – 680 с.

Pityn M. Features of theoretical training in combative sports / Pityn Maryan, Briskin Yuriy, Zadorozhna Olha // Journal of Physical Education and Sport. − 2013. – Vol. 13(2). – P. 195−198.

Technical devices of improvement the technical, tactical and theoretical training of fencers / Briskin Yu., Pityn M., Zadorozhna O., Smyrnovskyy S., Semeryak Z. // Journal of Physical Education and Sport. – 2014. − Vol. 3. – Р. 337−341.

Bohuslavska V. Priority of theoretical preparation for cyclic sports (on the material of examination of sportsmans and trainers) / Viktoria Bohuslavska // Studies in Sport Humanities. – 2017. Vol. 21. – P. 29–36. DOI: 10.5604/01.3001.0011.7038.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.