УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГРАМИ ХОРЕОГРАФІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ В СПОРТИВНІЙ АЕРОБІЦІ НА ЕТАПІ ПОЧАТКОВОЇ ПІДГОТОВКИ

Валентина ТОДОРОВА, Валентина СОСІНА, Олена ПОГОРЕЛОВА

Анотація


У дослідженні визначено програми з хореографічної підготовки в спортивній ае-
робіці. Мета: підвищення ефективності хореографічної підготовки у спортивній аеробіці на етапі
початкової підготовки. Матеріали й методи: теоретичний аналіз і узагальнення даних наукової,
методичної та спеціальної літератури, документальних матеріалів, педагогічні спостереження, опи-
тування. Результати: аналіз даних дав змогу окреслити напрями вдосконалення хореографічної
підготовки на початковому етапі в спортивній аеробіці: формування спеціальних знань, умінь та на-
вичок, які необхідні в спортивній аеробіці; робота над технікою виконання вправ; добір елементів
навантаження під час хореографічної підготовки залежно від рівня підготовленості спортсмена;
використання засобів хореографічної підготовки у всіх частинах тренувального заняття, введення
уроку хореографії у навчально-­тренувальний процес. Висновки: аналіз програмного забезпечення
в спортивній аеробіці засвідчив, що в розділі хореографічної підготовки не враховано тенденції
розвитку та специфіку виду спорту, вимоги правил змагань до техніки виконання спортивних
вправ, а також особливості вікового розвитку юних спортсменів; дав змогу окреслити напрями
вдосконалення хореографічної підготовки на початковому етапі в спортивній аеробіці; підтвердив
урахування параметрів навантаження відповідно до етапу підготовки.

Ключові слова


спортивна аеробіка, хореографічна підготовка, засоби, етап початкової підготовки.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманюк С. І. Особливості тренувального процесу в аеробній гімнастиці в рамках загальної теорії тренування координаційних здібностей / Атаманюк С. І. // Теорія і практика фізичного виховання. – 2012. – No 2. – С. 86–93.

Художня гімнастика : навч. прогр. для дитячо-­юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-­юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності / Білокопитова Ж. А., Нестерова Т. В., Дерюгіна А. М., Безсонова В. А. – Київ, 1999. – 115 с.

Закон України «Про фізичну культуру і спорт» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cginreg=3808–12

Концепції Загальнодержавної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012–2016 роки [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/828–2011-%D1 %80

Лисицкая Т. С. Хореография в гимнастике / Т. С. Лисицкая. – Москва : Физкультура и спорт, 1984. – 176 с.

Луценко Л. С. Хореографическая подготовка в аэробной гимнастике / Луценко Л. С. // Педагогика, психология и медико-­биологические проблемы физического воспитания и спорта : науч. моногр. / под ред.. С. С. Ермакова. – Харьков, 2007. – No 10. – С. 95–97.

Навчальна програма для дитячо-­юнацьких спортивних шкіл, спеціалізованих дитячо-­юнацьких шкіл олімпійського резерву, шкіл вищої спортивної майстерності з спортивної гімнастики / Марченко Ю. П., Єретик А. А., Терещенко І. А. [та ін.]. – Київ, 2003.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» від 09.02.2016 р.

Спортивна аеробіка : навч. прогр. для дитячо-­юнацьких спортивних шкіл / Пасічна Т. В., Кононенко І. В., Лозенко Н. М. – Київ, 2014.

Сосина В. Ю. Хореография в гимнастике: учеб. пособие / В. Ю. Сосина. – Киев : Олимп. Література, 2009. – 135 с.

Стратегія інноваційного розвитку України на 2010–2020 роки в умовах глобалізаційних викликів. Проект. – Київ, 2009. – 16 с.

Тодорова В. Місце хореографічної підготовки в системі підготовки спортсменів у техніко-­естетичних видах спорту / Валентина Тодорова // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2017. – No 1(27). – С. 61–67.

Тодорова В. Г. Значення хореографічної підготовки у видах спорту зі складною координацією / Тодорова В. Г. // Наука і освіта. – 2016. – No 4. – С. 188–193.

Шинкарук О. А. Отбор спортсменов и ориентация их подготовки в процессе многолетнего совершенствования (на материале олимпийских видов спорта): учебник / О. А. Шинкарук. – Киев : Олимпийская література, 2011. – С. 30–76.

Шипилина И. А. Хореография в спорте / И. А. Шипилина. – Ростов на Дону : Феникс, 2004. – 224 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.