ІНДИВІДУАЛЬНІ ПРОГРАМИ ЗАНЯТЬ ПІЛАТЕСОМ РІЗНОГО ЦІЛЬОВОГО СПРЯМУВАННЯ ДЛЯ ЖІНОК ДРУГОГО ПЕРІОДУ ЗРІЛОГО ВІКУ

Анна НАКОНЕЧНА, Валентина СОСІНА

Анотація


Методики проведення фізкультурно-­оздоровчих занять пілатесом для жінок другого
періоду зрілого віку розроблено недостатньо, а в основу наявних програм покладено вузьку цільову
спрямованість, через що вони мають низьку ефективність для комплексного застосування і оздо-
ровлення цього контингенту. Мета дослідження – удосконалення фізкультурно-­оздоровчих занять
пілатесом для жінок другого періоду зрілого віку з використанням індивідуальних програм різного
цільового спрямування. Методи: теоретичний аналіз і узагальнення, педагогічне спостереження,
соціологічні методи, методики отримання емпіричних даних, педагогічний експеримент, методи
математичної статистики. Виокремлено пріоритетні мотиви жінок віком 36–55 років, що дало змогу
розробити індивідуальні програми занять пілатесом. Ураховуючи цільове спрямування програм
і орієнтуючись на їхні завдання, було визначено об’єкти тренувального впливу, якими виступили
різні системи організму, показники фізичного, психоемоційного стану і фізичного розвитку жінок
другого періоду зрілого віку. Експериментальна перевірка програм підтвердила їхню ефективність.

Ключові слова


пілатес, жінки, другий період зрілого віку, індивідуальні програми, цільове спрямування.

Повний текст:

PDF

Посилання


Байтлесова Н. К. Двигательная активность как фактор повышения работоспособности женщин второго периода зрелого возраста, работающих преподавателями вузов : автореф. дис. ... канд. пед. наук: [спец.] 13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптив-

ной физической культуры" / Байтлесова Нурсулу Куспановна ; Федер. гос. автоном. гос. учрежд. высш. проф. образования «Белгородский государственный национальный исследовательский университет». – Белгород, 2012. – 26 c.

Бас О. А. Фізична реабілітація жінок другого зрілого віку після мастектомії в післяопераційному періоді : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання та спорту : [спец.] 24.00.03 "Фізична реабілітація" / Бас Ольга Андріівна ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів, 2011. – 22 с.

Беляк Ю. Завдання оздоровчого фітнесу для жінок зрілого віку / Юлія Беляк // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2011. – No 2. –С. 66–68.

Василец. В. Использование индивидуально-­дифференцированной методики построения занятий по аквааэробике с женщинами среднего возраста / Василец Виктория, Вруб­левский Евгений // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2016. – No 3. – С. 24–29.

Гиптенко А. В. Влияние фитнеса на уровень физического состояния женщин первого зрелого возраста / А. В. Гиптенко // Физическое воспитание студентов. – 2009. – No 1. – С. 13–15.

Жук Г. Вплив занять аквафітнесом на фізичний стан жінок другого зрілого віку / Жук Ганна, Хабінець Тамара // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров'я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип. 19, т. 4. – С. 31–34.

Круцевич Т. Ю. Рекреация в физической культуре разных групп населения : учеб. пособие / Т. Ю. Круцевич, Г. В. Безверхняя. – Киев : Олимп. л-ра, 2010. – 248 с.

Ментальний фітнес [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://q-wel.com/uk/fitnes/mentalnyj-­fitnes.

Опришко Н. О. Програмування оздоровчих занять для жінок 36–55 років з урахуванням їх рівня рухової функції : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02 "Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення" / Опришко Наталія Олександрівна ; Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. – Івано-­Франківськ, 2012. – 19 с.

Пилатес – управление телом / Робинсон Л., Фишер Х., Нокс Ж., Томсон Г. ; пер. с англ. П. А. Самсонов. – Минск : Попурри, 2009. – 272 с.

Романенко Н. И. Содержание физической подготовки женщин 35–45 лет с использованием различных видов фитнеса на основе учета соматотипа : автореф. дис. ... канд. пед. наук : [спец.]13.00.04 "Теория и методика физического воспитания, спортивной тренировки, оздоровительной и адаптивной физической культуры" / Романенко Наталия Ивановна ; ФГБОУ ВПО "Кубанский гос. ун-т физ. культуры, спорта и туризма". – Краснодар, 2013. – 24 c.

Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту / [Приступа Є. Н., Жданова О. М., Линець М. М. та ін.] ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Львів : ЛДУФК, 2010. – 447 с.

Paterson J. Teaching Pilates for postural faults, illness and injury. A practical guide / Paterson J. – An imprint of Elsevier Limited. Printed in China, 2009. – 266 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.