СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ФІТНЕС-ПЕРСОНАЛУ УКРАЇНИ

Мирослав ДУТЧАК, Любов ЧЕХОВСЬКА

Анотація


У статті описано фактичний стан та перспективи удосконалення системи оздоровчого
фітнесу як нового напрямку вітчизняної сфери фізичної культури. Вагомим компонентом успіш-
ної діяльності є професійні кадри. До їх фаховості є достатньо високі вимоги через конкуренцію
на сучасному ринку, різноманітний спектр фітнес-­послуг та підвищення вимогливості споживачів
та роботодавців до компетентностей фітнес-­персоналу. Відповідно до «Методики розроблення
професійних стандартів» вивчено фактичний стан фітнес-­індустрії із використанням інформації
Державної служби статистики України щодо «Діяльності підприємств сфери послуг» (доступна для
аналізу з 2017 р. – червень 2018 р.). Проаналізовано і встановлено збільшення обсягу послуг насе-
ленню за двома видами економічної діяльності: у Секції R «Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок»
та Секції P «Освіта». Відповідно збільшилася кількість споживачів фітнес-­послуг. Актуалізовано
потребу розроблення професійних стандартів для професій фахівців сфери оздоровчого фітнесу,
галузевого стандарту вищої освіти та введення обов’язкової сертифікації для тренерів.

Ключові слова


сучасний стан, оздоровчий фітнес, фітнес-­персонал.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко М. М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-­тренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика: монографія / М. М. Василенко. – Київ: Центр учбової літератури, 2018. – 495 с.

Василенко М. М. Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес-­тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загально-освітній школах: зб. наук. пр. – Запоріжжя: Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 38(91). – С. 119–125.

Діяльність підприємств сфери послуг. Обсяг реалізованих послуг підприємствами сфери послуг різним споживачам за видами економічної діяльності [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2018/posl/arh_dpsp_.html

Діяльність підприємств сфери нефінансових послуг у I та ІІ кварталі 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://ukrstat.org/uk/express/expres_u.html 23.08.2018 No 310/

Довідник кваліфікаційних характеристик професій працівників. – Вип. 85 "Спортивна діяльність": наказ Міністерства молоді та спорту України No 4080.

Дослідження ринку фітнес-­послуг України 2018 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fitnessconnect.com.ua/vkhid

Дутчак М. В. Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-­тренера / М. В. Дутчак, М. М. Василенко // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2013. – No 2. – С. 17–21.

Зміст підготовки магістрів зі спеціальності «фітнес і рекреація» / О. Жданова, М. Данилевич, І. Грибовська, Л. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2014. – No 1(15). – С. 62–69.

Класифікатор професій ДК 003:2010: наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі від 28.07.2010 No 327.

Корносенко О. К. Професійна підготовка майбутніх фітнес-­тренерів: наукові основи і досвід: монографія / О. К. Корносенко. – Полтава: ПНПУ імені В. Г. Короленка, 2017. – 396 с.

Куліш Н. М. Кадрове забезпечення фізичної культури і спорту в Україні з погляду соціальної сфери / Куліш Н. М. // Молодий вчений. – 2016. – No 1(28), ч. 3. – С. 91–94.

Михальчук С. Рынок фитнес-­клубов как перспективный украинский бизнес [Электронный ресурс] / С. Михальчук. – Режим доступа: http://pro-capital.ua/press_center/expert/view/345/ (дата просмотра: 18.04.2017).

Мічуда Ю. П. Фітнес-­індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку / Ю. П. Мічуа // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-­педагогічні проблеми фізичної культури. – Київ, 2013. – Вип. 2(28)13. – С. 77–81.

Новікова Н. М. Професійні стандарти підготовки: зміст, світовий досвід та українські реалії / Новікова Н. М. // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2014. – No 4. – С. 46–51.

Приймак М. Проблеми кадрового забезпечення фітнес-­клубів України в сучасних ринкових умовах / Прийма М. // Молода спортивна наука України: зб. наук. пр. з фіз. виховання і спорту. – Львів, 2016. – Вип. 20, т. 4. – С. 133–138.

Про затвердження Методики розроблення професійних стандартів: наказ Міністерства соціальної політики від 22.01.2018р.

Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту: наказ Міністерства молоді та спорту від 28.03.2013 р.

Середня кількість працівників за видами економічної діяльності за квартал [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/gdn/skp/skp_ek/skp_ek_u.htm

Слобожанінов П. А. Формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фітнесу та рекреації із застосуванням інформаційно-­комунікаційних технологій: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.04 / П. А. Слобожанінов. – Київ, 2017. – 288 с.

Україна у цифрах 2017: стат. зб. /Державна служба статистики України / за ред І. Є. Вернера. – Київ: Консультант, 2018. – 241с.

Українська фітнес-­індустрія: цифри, тенденції, прогнози [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://fitnessconnect.com.ua/daidzhesty

Чеховська Л. Фітнес-­індустрія України: стан і перспективи розвитку / Л. Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-­педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 358–363.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.