НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТІ ЗМАГАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ЗБІРНОЇ КОМАНДИ УКРАЇНИ ЗІ СПОРТИВНОЇ АЕРОБІКИ

Валентина СОСІНА, Валентина ТОДОРОВА, Борис ДОЛИНСЬКИЙ, Тетяна ПАСІЧНА, Жанна ГРАЩЕНКОВА

Анотація


Публікацію присвячено аналізу виступів спортсменів збірної команди України зі спортивної аеробіки. Мета: на основі аналізу виступів спортсменів збірної команди України зі спортивної аеробіки за останній період визначити шляхи удосконалення результативності їх діяльності. Матеріали й методи: аналіз наукової і методичної літератури та документальних матеріалів. Результати: проведений аналіз звітів і протоколів міжнародних змагань зі спортивної аеробіки свідчить, що результати виступів українських спортсменів залишаються недостатньо конкурентноздатними. До основної групи чинників, які є підставою для застосування максимальних штрафних знижок, налжать критерії технічної та артистичної майстерності, аеробний і загальний зміст змагальних програм, а також використання простору майданчика, що пов'язано, передусім, з проблемами недосконалої хореографічної підготовки. Висновки. Основними причинами недостатньої ефективності виступів українських спортсменів на міжнародній арені можна назвати відставання у «хореографії змагальних програм», що можна усунути шляхом ефективної хореографічної підготовки.


Ключові слова


спортивна аеробіка, збірна команда України, міжнародні змагання, критерії, хореографія програми.

Повний текст:

PDF

Посилання


Атаманюк С. І. Особливості тренувального процесу в аеробній гімнастиці в рамках загальної теорії тренування координаційних здібностей / С. І. Атаманюк, К. Г. Черненко, А. Є. Черненко, І. С. Лозенко // Теорія і практика фізичного виховання. Науково­ методичний журнал. – Донецьк : ДонНУ, 2012. – № 2. – С. 86–93.

Бакулина Е. Д. Взаимосвязь изменения правил соревнований и исполнения элементов в композициях художественной гимнастики : автореф. дис. … канд. пед. наук / Бакулина Е. Д. – Москва, 2006. – 22 с.

Аэробика : [метод. указания для преп. и студ., занимающихся аэробикой] / сост. С. А. Бикбулатова, П. Г. Ключникова. – Омск : СибАДИ, 2000. – 19 с.

Бодренкова І. О. Особливості розвитку координаційних здібностей у спортсменів спортивної аеробіки на етапі початкової підготовки / Бодренкова І. // Педагогіка, психологія та медико­ біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2014. – № . 12. – С. 13–18.

Боляк A. A. Модельные характеристики физической и технической подготовленности спортсменов спортивной аэробики на этапе предварительной базовой подготовки : автореф. дис. … канд. пед. наук / A. A. Боляк. – Харьков, 2007. – 22 с.

Квашук П. В. Интегральные компоненты нормирования тренировочной нагрузки при проведении заня­тий аэробикой / П. В. Квашук, Е. М. Антипова // Физическая культура: воспитание, образование, тренировка. 2011. – № 5. – С. 15.

Кокарєв Б. В. Побудова тренувального процесу висококваліфікованих спортсменок у спортивній аеробіці в річному циклі підготовки : дис … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.01 "Олімпійський і професійний спорт" / Кокарєв Борис Валерійович; Дніпропетр. держ.ін­т фіз. культури і спорту. – Дніпропетровськ, 2015. – 224с.

Кокарев Б. В. Удосконалення спортивно–психологічних аспектів адаптації спортсменів у спортивній аеробіці / Б. В. Кокарев, С. М. Кокарева, В. О. Тищенко // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – 2014. – Вип. 118(4). – С. 79–82.

Крючек, Е. С. Специализированная подготовка к обучению упражнениям спортивной аэробики : учеб.­ме­тод, пособие / Е. С. Крючек. Санкт­Петербург : С.­Петерб. гос. акад. физ. культ, им. П. Ф. Лесгафта, 2002. – 37 с.

Луценко Л. С. Хореографическая подготовка в аэробной гимнастике / Л. С. Луценко // Педагогика, пси­хология и медико­ биологические проблемы физического воспитания и спорта. – 2007. – Вып. № 10. – С. 95–97.

Пасічна Т. В. Спортивна аеробіка : навчальна програма для дитячо­ юнацьких спортивних шкіл / Т. В. Па­січна, І. В. Кононенко, Н. В. Лозенко. – Київ, 2014. – 64 с.

Платонов В. Н. Система подготовки спортсменов в олимпийском спорте. Общая теория и ее практи­ческие приложения: учеб. тренера высш. квалиф. / Владимир Николаевич Платонов. – Киев : Олимпийская литература, 2004. – 808 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.