ОБІЗНАНІСТЬ УЧИТЕЛІВ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ ЗІ СТАНДАРТОМ ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ НОВОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ШКОЛИ

Наталія СОРОКОЛІТ

Анотація


Сучасний етап розвитку освіти в Україні характеризується як етап упровадження освітньої реформи «Нова українська школа» та стандарту початкової освіти, що ґрунтується на засадах компетентнісного підходу. У зв’язку з цим рівень поінформованості вчителів про суть освітньої реформи є важливим елементом для якісної реалізації основних положень стандарту у практичній діяльності закладів загальної середньої освіти. Мета роботи: виявити рівень обізнаності учителів фізичної культури зі змістом стандарту початкової освіти фізкультурної освітньої галузі. Методи та організація дослідження: аналіз та узагальнення літературних джерел, офіційних документів, опитування (шляхом анкетування). На запитання анкети відповідали 100 учителів фізичної культури Львівської області, з яких: 16 % – педагоги, що мають стаж педагогічної роботи 10 років; 28 % – стаж від 11 до 20 років; 26 % – стаж від 21 до 30 років; 30 % – стаж 31 рік та більше. Результати: встановлено, що більшість учителів фізичної культури відчувають, що недостатньо обізнані зі стандартом початкової освіти фізкультурної освітньої галузі та потребують додаткового роз’яснення його змісту (51 % та 80 % відповідно). Установлено, що найефективнішими джерелами інформації, які розкривають нововведення фізкультурної освітньої галузі, є курси підвищення кваліфікації (64 %), засідання педагогічної ради закладу освіти (44 %) Окрім цього, 76 % респондентів позитивно висловилися за розроблення спецкурсу, який поглиблював професійні навички щодо упровадження стандарту початкової освіти та ключових компетеностей у фізичне виховання школярів під час курсів підвищення кваліфікації. Висновки: рівень обізнаності в учителів фізичної культури зі змістом стандарту початкової освіти реформи «Нова українська школа» є недостатнім для реалізації компетентнісного підходу у фізичному вихованні, існує потреба у розробленні спецкурсу під час курсової перепідготовки учителів.


Ключові слова


фізкультурна освітня галузь, реформа, стандарт освіти, учителі фізичної культури.

Повний текст:

PDF

Посилання


Комінарець Т. В. Актуальність реалізації компетентнісного підходу в освітньому процесі сучасної початкової школи / Т. В. Комінарець // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : зб. матеріалів Всеукр. наук.­практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 65–70.

Ляшенко О. І. Пріоритети розвитку української школи в умовах реформування освіти [Електронний ресурс] / О. І. Ляшенко // Зб. наук. прац. Кам’янець­П одільського нац. ун.­ту ім. Івана Огієнка. Педагогічна серія – Режим доступу: http://journals.uran.ua/index.php/2307–4507/article/view/94490.

Москаленко Н. В., Сороколіт Н. С., Турчик І. Х. Ключові компетентності у фізичному вихованні школярів в рамках реформи "Нова українська школа" / Н. В. Москаленко, Н. С. Сороколіт, І. Х. Турчик // Науковий часопис Нац. пед. ун­ту імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково­ педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2019. – С. 223–229.

Нова українська школа: основи Стандарту освіти. – Львів, 2016. – 64 с.

Паращенко Л. І. Вдосконалення організації педагогічної діяльності інноваційного навчального закладу за вимогами компетентнісного підходу [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ps.stateuniversity.ks.ua/ file/issue_36/23.pdf.

Пометун О. І. Теорія і практика послідовної реалізації компетентнісного підходу в досвіді зарубіжних країн / О. І. Пометун // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи : [б­ка з освітньої політики] ; під заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. – С. 16–25.

Про затвердження Державного стандарту початкової освіти: постанова КМУ від 21 лютого 2018 р. № 87 [Електронний ресурс] – Режим доступу: https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/pro­zatverdzhennya­d erzhavnogostandartu­p ochatkovoyi­osviti.

Про створення робочих груп із розроблення навчальних програм для Нової української школи : наказ МОНУ від 16.08.2017 р. № 1182.

Раєвська І. М. Розвиток дослідницьких умінь педагога – один із чинників успішного здійснення освітніх реформ / І. М. Раєвська // Підготовка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови Нової української школи : зб. матеріалів Всеукр. з міжнар. участю наук.­практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 76–79.

Савченко О. Я. Уміння вчитися як ключова компетентність загальної середньої освіти / О. Я. Савченко // Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи. Бібліотека з освітньої політики / за заг. ред. О. В. Овчарук. – Київ : К.І.С., 2004. – С. 34–52.

Саган О. В. Нова українська школа як спроба реалізації нової освітньої парадигми / О. В. Саган // Підго­товка сучасного педагога дошкільної та початкової освіти в умовах розбудови нової української школи : зб. мат. Всеукр. наук.­практ. конф. – Херсон, 2018. – С. 20–22.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.