КОНЦЕПЦІЯ ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ТА КАДРОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СИСТЕМИ ОЗДОРОВЧОГО ФІТНЕСУ В УКРАЇНІ

Любов ЧЕХОВСЬКА

Анотація


У статті порушено важливу проблему щодо існування дисбалансу між запитами українського суспільства на висококваліфікований фітнес- персонал та результатами діяльності закладів вищої освіти, професійною готовністю випускників до інтенсивного розвитку фітнес-і ндустрії. Для її розв’язання слід обґрунтувати концептуальні підходи щодо удосконалення організації системи оздоровчого фітнесу та її кадрового забезпечення для підвищення якості надання фітнес-п ослуг.

Необхідно опрацювати механізми регулювання рівня професійної відповідності фітнес- персоналу через розроблення, затвердження і імплементацію професійних стандартів (узгодивши їх із Національною рамкою кваліфікацій), які відображатимуть вимоги ринку праці, роботодавців та споживачів до професійної діяльності. Роботодавцям вони необхідні для захисту і прозорості бізнесу, визначення рівня якості послуг і самоідентифікації співробітників. Потреба впровадження єдиних (обов’язкових) профстандартів в оздоровчому фітнесі давно назріло.

У змісті Концепції закладено основні принципи захисту від непрофесіоналізму, який є небезпечним для суспільства і здоров’я людини як споживача фітнес- послуг.


Ключові слова


оздоровчий фітнес, кадрове забезпечення, організаційне забезпечення, концепція.

Повний текст:

PDF

Посилання


Василенко М. М. Сучасні вимоги роботодавців до формування готовності майбутніх фітнес- тренерів до професійної діяльності / М. М. Василенко // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах. – Запоріжжя : Класичний приватний університет, 2014. – Вип. 38(91). – С. 119–125.

Василенко М. М. Професійна підготовка майбутніх фітнес-т ренерів у закладах вищої освіти: теорія та методика : монографія / М. М. Василенко. – Київ : Центр учбової літератури, 2018. – 495 с.

Дутчак М. В. Класифікація професій у сфері фізичної культури і спорту в Україні: стан та перспективи / М. В. Дутчак // Спортивна наука України. – 2010. – № 2. – С. 25–41.

Дутчак М. В. Теоретичне обґрунтування кваліфікаційної характеристики фітнес-т ренера / М. В. Дутчак, М. М. Василенко // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту, 2013. – № 2. – С. 17–21.

Дутчак М. Актуалізація дослідження проблеми оцінювання якості фітнес-п ослуг / М. Дутчак, Д. Малкова // Спортивний вісник Придніпров’я, 2017. – № 3. – С. 37–42.

Дутчак М. В. Професійний стандарт – запорука якісного функціонування фітнес- індустрії України / М. В. Дутчак, У. М. Катерина, Чеховська Л. Я. // Молодь та олімпійський рух : тези доп. XII Міжнарод. конф. молодих вчених. – Київ, 2019. – с. 301–303.

Дутчак М. Кадрове забезпечення як актуальна проблема сучасної фітнес- індустрії / М. Дутчак, Л. Чеховська // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2018. – С. 31–38

Жданова О. М. Основи управління сферою фізичної культури і спорту : навч. посіб. / О. М., Жданова, Л. Я. Чеховська. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 244 с.

Залознова Ю. С. Економічні та соціальні проблеми розвитку промисловості : монографія / Залознова Ю. С. НАН України, Ін-т економіки пром-сті. – Київ, 2017. – 288 с.

Імас Є. Тенденції розвитку сфери фізичної культури та спорту в умовах сучасного ринку / Є. Імас, Ю. Мічуда // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2015. – № 2. – С. 142–149.

Круцевич Т. Организационное обеспечение реализации физкультурно-о здоровительных услуг в Украине / Т. Круцевич, Т. Имас // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2012. – № 2. – С. 53–57.

Литвак Б. Г. Стратегический менеджмент: учебник / Б. Г. Литвак. – Москва : Юрайт, 2017. – 507 с.

Лукащук В. І. Маркетингові практики в індустрії спорту / В. І. Лукащук // Український соціум. – 2009. – № 3(30). – С. 65–71

Мічуда Ю. П. Фітнес- індустрія в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку / Ю. П. Мічуда // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, Серія 15. Науково- педагогічні проблеми фізичної культури. – Київ, 2013. Вип. 2 (28)13. – С. 77–81.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» : Указ Президента від 9.02.2016 р. № 42/2016. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/42/2016

Сучасний стан підготовки кадрів для сфери оздоровчого фітнесу / Є. Приступа, Ф. Музика, О. Жданова, Л. Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 7(89). – С. 19–22.

Про затвердження Національної рамки кваліфікацій : Постанова Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341–2011-п.

Національний класифікатор України: "Класифікатор професій" ДК 003:2010. – Київ : Соцінформ, 2010. – 35 с.

Про схвалення Концепції Державної цільової соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року: розпорядження КМУ від 9.12.2015 р. № 1320-р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1320–2015 %D 1 %80

Рибчич І. Організаційно- правові Механізми управління системою Надання фізкультурно- спортивних послуг в державі / І. Є. Рибчич // Ефективність державного управління. – 2015. – Вип. 42. – С. 191–197.

Чеховська Л. Фітнес-і ндустрія України: стан і перспективи розвитку / Л. Чеховська // Науковий часопис НПУ ім. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт): [зб. наук. пр.]. – Київ, 2017. – Вип. 5К (86)17. – С. 358–363.

Чеховська Л. Я. Міжнародний досвід сертифікації фітнес- персоналу / Л. Я. Чеховська // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2018, № 1(31). – С. 54–62.

Яковлева Е. В. Педагогическая концепция: методологические аспекты построения / Е. В. Яковлева, Н. О. Яковлева. – Москва: ВЛАДОС, 2006. – 239 с.

About The United States Registry of Exercise Professionals [Electronic resource]. – Access mode: http://www. usreps.org/Pages/aboutus.aspx

Chekhovska L. Support of Mass Sport as a Social Mission of Fitness Clubs in Ukraine / L. Chekhovska, // 6th International Conference on Science Culture and Sport “Using sports, culture, and social studies as means to rediscover lost values”: abstract book. – Ankara, 2018. – P. 322.

EuropeActive Standards [Electronic resource]. – Access mode: http://www.ehfa-standards.eu/es-standards

De Lyon. The Role of Fitness Professionals in Public Health: A Review of the Literature / Alexander T. C., Ross D. N., Kathleen M. A. // Quest. – 2017. – N 69(3). – Р. 313–30.

Institute of Credentialing Excellence. NCCA Accreditation [Electronic resource]. – Access mode: https://www.credentialingexcellence.org/ncca


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.