ВИКОНАННЯ СПОРТИВНИХ РОЗРЯДІВ І ЗВАНЬ – РЕЗУЛЬТАТ ЯКІСНОГО ВІДБОРУ ЮНИХ СТРИБУНІВ У ВОДУ

Андрій АРАБСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Численні наукові дослідження свідчать про те, що високі результати у спорті доступні лише особливо обдарованим спортсменам, які мають явно виражені природні задатки до досягнень у конкретному виді спорту. Прогнозування успішності навчання та спортивного вдосконалення передбачає знання вимог, що висувають до особистості спортсмена, виявлення властивостей та якостей, які найбільше відповідають вимогам виду спорту, особливо на етапі початкової підготовки. Якісний відбір на початковому, а потім і на спеціалізованих етапах підготовки сприяє успішному удосконаленню майстерності юних спортсменів, що проявляється у виконанні нормативних вимог – отриманні спортивних розрядів і звань.

Мета дослідження – визначити вплив якісного відбору юних стрибунів у воду на результативність їхньої спортивної діяльності, що відображається в отриманні спортивних розрядів та звань.

Методи дослідження: аналіз та узагальнення наукової літератури, педагогічні спостереження (упродовж п’яти років тренувань), аналіз участі юних спортсменів у змаганнях, методи математичної статистики.

Результати дослідження. У дослідженні були задіяні дві групи юних стрибунів у воду, які умовно були поділені на експериментальну (ЕГ) і контрольну групу (КГ). Під час початкового набору тренери за допомогою фізичної підготовленості та фізичного розвитку відібрали юних спортсменів у дві групи. В ЕГ (10 хлопчиків) опинилися діти, які, на думку тренерів, мали певні здібності до стрибків у воду, у КГ – діти без наявних ознак здібностей, але охочі займатися цим видом спорту (15 хлопчиків). Обидві групи тренувалися в одного тренера і мали однакову кількість годин тренувань.


Повний текст:

PDF

Посилання


Тимакова Т. С. Критерии и тенденции отбора в спорте высших достижений [Електронный ресурс] / Тимакова Т. С. // Вестник спортивной науки. – 2013. – № 5. – Режим доступа: http://cyberleninka. ru/article/n/kriterii-i tendentsii-otbora-v-sporte-vysshih-dostizheniy

Губа В. П. Теория и практика спортивного отбора и ранней ориентации в виды спорта : монографія / В. П. Губа. – Москва : Советский спорт, 2008. – 304 с.

Наявко І. І. Факторний аналіз рухової діяльності юних стрибунів у воду 9–11 років / Ігор Наявко // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини / за заг. ред. Є. Приступи. – Львів, 2014. – Вип. 18, т. 1. – С. 163–169.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.