ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ФІЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ В УКРАЇНІ ТА ЗА КОРДОНОМ

Марія КОВТУН

Анотація


Вступ. На сучасному етапі розвитку українського суспільства одним із головних завдань держави є удосконалення системи фізичного виховання студентської молоді, що має велике значення для професійної підготовки майбутніх фахівців, формуванні їх особистісних якостей, а також зміцненні та збереженні їх здоров’я.

Спостерігається критична ситуація, яка склалася зі станом здоров’я молодого покоління, низький рівень фізичної активності студентів і мотивації до занять фізичною культурою, недоліки традиційної системи освіти, що не враховує індивідуальні особливості та інтереси студентів, потреба зміни підходів до фізичного виховання у вишах з урахуванням кращого вітчизняного та світового досвіду.

Проаналізувавши роботи науковців (С. М. Футорний, 2013; Т. Круцевич, Н. Пангелова, 2016; Н. А. Башовець, 2016; А. Огнистий, К. Огниста, 2017; О. А. Баштовенко, 2018), які досліджують сучасні проблеми організації фізкультурно-с портивної діяльності студентів, можна виокремити такі аспекти: неефективність системи освіти в галузі фізичного виховання, необхідність її реформування та вдосконалення, суперечливість нововведених нормативно- правових реформ до світових стандартів та необхідність подальшого вивчення проблеми та її вирішення.

На думку М. Дутчак, О. Андрєєвої, У. Катерини (2018) сьогодні вкрай актуальним є отримання принципово нових знань про особливості міжнародного досвіду залучення студентської молоді до рухової активності та використання їх під час планування та організації фізичного виховання у ЗВО України.


Повний текст:

PDF

Посилання


Башавець Н. А. Сучасні особливості педагогічного процесу фізичного виховання студентів вищих навчальних закладів і рекомендації щодо його вдосконалення / Наталія Андріївна Башавець // Наука і освіта. – 2016. – № 4. – С. 105–111.

Баштовенко О. А. Стан освітнього процесу вищої школи в галузі фізичного виховання та здоров’я людини / Баштовенко О. А. // Молодий вчений. – 2018. – № 1(53). – С. 765–769.

Воліваха П. О. Викладання фізичної культури у вищих навчальних закладах в світлі реформи вищої освіти [Електронний ресурс] / Воліваха П. О. – Режим доступу: http://www.rusnauka.com/31_

NNP_2015/Sport/0_198110.doc.htm

Грибан Г. П. Методичне забезпечення системи фізичного виховання студентів у зарубіжних країнах / Грибан Г. П. // Наукова скарбниця освіти Донеччини. – 2012. – № 3(12). – С. 114–118.

Дутчак М. Зарубіжний досвід організації фізичного виховання студентів країн, які мають високий рівень залучення населення до оздоровчої рухової активності / Мирослав Дутчак, Олена Андрєєва, Уляна Катерина // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2018. – № 3. – С. 49–58.

Круцевич Т, Пангелова Н. Сучасні тенденції щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах / Круцевич Тетяна, Пангелова Наталія // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2016. – № 3. – С. 109–114.

Попрошаєв О. Фізичне виховання в контексті інтеграції в загальноєвропейський освітній простір [Електронний ресурс] / Попрошаєв О, Білик О, Островський М. // Спортивна наука України. – 2015. – № 2(66). – С. 36–43. – Режим доступу: http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/9705/1/310– 640–1-SM.pdf

Про затвердження Положення про організацію фізичного виховання і масового спорту у вищих навчальних закладах від 10.03.2006 № 4.

Хіміч, І. Ю. Європейський досвіду організації фізичного виховання студентів ВНЗ / І. Ю. Хіміч // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 15: Науково- педагогічні проблеми фізичної культури / фізична культура і спорт : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 3 К (84). – С. 492–495.

Щодо організації фізичного виховання у вищих навчальних закладах : лист Міністерства освіти і науки України від 25.09.2015 № 1/9–454.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.