ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ СТУДЕНТІВ ТА ШЛЯХИ ЇЇ ПОЛІПШЕННЯ

Петро ПЕТРИЦА

Анотація


У статті визначено рівень фізичної підготовленості студентів першого та другого курсів
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка на основі
тестів і нормативів оцінювання фізичної підготовленості населення України.
Результати тестування свідчать, що більша частина студентів має низький рівень фізичної підготовле-
ності – 66,4 % студентів, середній рівень фізичної підготовленості спостерігали у 31,2 %, достатній – у 2,4 %.
За останні роки дедалі актуальніші стають дослідження та пошуку нових шляхів удосконалення
процесу фізичного виховання студентів закладу вищої освіти. Водночас у науковій і методичній
літературі не повною мірою висвітлено дослідження, які сприяють підвищенню фізичної підготов-
леності студентів-­педагогів.
Представлено якісне та кількісне оцінювання фізичної підготовленості студентів непрофільних
вишів. Результати виявили зростання в експериментальній групі кількості студентів із достатнім та ви-
соким рівнями фізичної підготовленості на 54,10 % за рахунок зменшення кількості осіб з середнім
і низьким рівнями. Так, зниження початкового показника низького рівня фізичної підготовленості
студентів становило 44,26 %, а середнього рівня – 9,84 %, тоді як підсумковий показник високого
рівня фізичної підготовленості студентів експериментальної групи поліпшився на 24,59 %, а достат-
нього рівня фізичної підготовленості – 29,51 %. Загалом підвищення рівня фізичної підготовленості
студентів експериментальної групи виявило достовірні зрушення (p<0,001).
У студентів контрольної групи підсумковий показник високого рівня фізичної підготовленості
зріс на 10,94 %, достатнього рівня на 18,75 %. Загалом поліпшення рівня фізичної підготовленості
студентів контрольної групи становило 29,69 %, проте за результатами видів випробувань досто-
вірних змін (p>0,05) у студентів контрольної групи не відбулося.

Ключові слова


тести, нормативи, фізичні вправи, фізичні якості, студент.

Повний текст:

PDF

Посилання


Оцінювання фізичної підготовленості та здоров’я різних груп населення: монографія / Боднар І. Р., Вино- градський Б. А., Павлова Ю. О. [та ін.]. – Львів : ЛДУФК, 2018. – 132 с.

Булатова М. М. Здоров’я і фізична підготовленість населення України / М. М. Булатова, О. Литвин // Теорія і методика фізичного виховання і спорту. – 2004. – No 1. – С. 3–9.

Волков В. Л. Розвиток фізичних здібностей студентів у системі фізичної підготовки : монографія / Вол- ков В. Л. – Київ : Освіта України, 2011. – 420 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей / М. М. Линець. – Львів : Штабар, 1997. – 207 с.

Порівняльна статистична модель фізичної підготовленості студентів різних спеціальностей / Ю. Павлова, В. Тулайдан, Є. Приступа, Б. Виноградський // Моделювання складних систем в області механіки людини, фізич- ного виховання і спорту : матеріали VІI електрон. Всеукр. наук. конф. (24 березня 2011 р.). – Харків, 2011. – С. 3–5.

Петрица П. Ставлення студентів до фізичної культури і спорту в процесі їх фізичного виховання / Петрица Петро // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фізичного виховання, спорту і здоров’я люди- ни. – Львів : ЛДУФК, 2015. – Вип. 19, т. 2. – С. 212–216.

Петрица П. Фізична підготовленість як компонент особистої фізичної культури / Петрица Петро // Науко- вий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. – Київ, 2016. – Вип. 3К2(71)16. – С. 255–259.

Тести і нормативи для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення України : постанова Кабінету Міністрів України від 9 грудня 2015 р. No 1045.

Товкун Л. П. Фізична підготовленість студентів до занять фізичними вправами: сучасний стан проблеми / Л. П. Товкун // Молодий вчений. – 2016. – No 9.1. – C. 157–160.

Щербак П. И. Формирование у студентов потребности в занятиях физическими упражнениями во внеа- удиторное время / Щербак П. И., Благинин В. М. // Наукові записки Ніжинського держ. ун-ту ім. Миколи Гоголя. Серія: Психолого-­педагогічні науки. – Ніжин, 2013. – No 5. – С. 227–230.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.