ВПЛИВ ЗАНЯТЬ З ВИКОРИСТАННЯМ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ З ОЗДОРОВЧОЇ АЕРОБІКИ ТА МЕНТАЛЬНОГО ФІТНЕСУ НА РІВЕНЬ ФІЗИЧНОГО ЗДОРОВ’Я ЖІНОК ПЕРШОГО ЗРІЛОГО ВІКУ

Тетяна СИНИЦЯ

Анотація


Одним із важливих питань сьогодення є розв’язання проблеми дотримання населен-
ням основ здорового способу життя. Важливою частиною ЗСЖ є рухова активність. Популярним
видом рухової активності на сьогодні є оздоровча аеробіка. Вона має велику кількість різновидів,
Тому що нею цікавиться багато жінок першого зрілого віку. Також має прихильність серед жіночого
контингенту ментальний фітнес. Він містить такі види занять: пілатес, фітнес-йогу, стретчинг, тайчі
тощо. Їхня популярність та зацікавленість ними жінок стали підставою для розроблення комплексної
програми з оздоровчої аеробіки та ментального фітнесу. Мета – встановити ефективність впливу
занять з використанням комплексної експериментальної програми з оздоровчої аеробіки та мен-
тального фітнесу на рівень фізичного здоров’я жінок першого зрілого віку (21–35 років). Матеріал:
у дослідженні взяли участь 47 жінок першого зрілого віку (21–35 років). Із них 24 належали до основної
групи (ОГ). Вони займалися за комплексною експериментальною програмою. До контрольної групи
(КГ‐1) увійшло 23 жінки. Вони займалися танцювальною аеробікою у фітнес-­клубах міста Полтави.
Результати дослідження. Встановлено, що на початку педагогічного експерименту рівень фізичного
здоров’я жінок ОГ та КГ був на низькому рівні (–2 бали). Жінки ОГ відвідували заняття за комплексною
програмою тричі на тиждень упродовж 11 місяців. Жінки КГ займалися танцювальною аеробікою
з такою самою частотою. До комплексної експериментальної програми входила класична, танцю-
вальна, фітбол-, степ-аеробіка, джампінг, пілатес, фітнес-йога, стретчинг, аква-аеробіка та ін. Усі
заняття тривали по 60 хв. Під час комбінованих занять застосовували декілька видів оздоровчої
аеробіки та ментального фітнесу. В результаті занять за комплексною програмою рівень фізичного
здоров’я жінок ОГ достовірно поліпшився (р<0,001). У 8,33   % жінок ОГ спостерігали високий рівень
фізичного здоров’я, у 16,67   % – вищий за середній, у 62,5   % – середній, у 12,5   % – нижчий за середній.
У жінок КГ теж відбулися достовірні зміни (р<0,001), проте на загальній оцінці вони не позначилися.
Висновок. Заняття за запропонованою комплексною програмою позитивно вплинули на показники
рівня фізичного здоров’я жінок першого зрілого віку. Отримані результати засвідчили достовірне
поліпшення фізичного стану. Показники жінок КГ хоч і зазнали змін, проте рівень фізичного здоров’я,
оцінюваний у балах, незмінний.

Ключові слова


жінки, перший зрілий вік, фізичне здоров’я, оздоровча аеробіка, ментальний фітнес, програма.

Повний текст:

PDF

Посилання


Богдановська Н. В. Вплив оздоровчої аеробіки на функціональний стан організму жінок 20–30 років / Н. В. Богдановська // Вісник Запорізького нац. ун-ту. Серія: Фізичне виховання та спорт. – Запоріжжя, 2013. – No 1(10). – С. 89–93.

Дорофеева Т. В. Оздоровительная аэробика : учеб.-метод. пособие. / Т. В. Дорофеева. – Минск : БГУФК, 2015. – 64 с.

Аналіз стану здоров’я населення працездатного віку / С. В. Дудник, О. Ю. Качур, Д. П. Троянов, Л. П. Гордієнко, Я. Д. Пилипець // Щорічна доповідь про стан здоров’я населення, санітарно-­епідемічну ситуацію та результати діяльності системи охорони здоров’я України за 2015 рік. – Київ : МОЗ України, 2016. – С. 75–81.

Івчатова Т. В. Технологія корекції статури жінок першого зрілого віку з урахуванням індивідуальних осо- бливостей геометрії мас тіла / Т. В. Івчатова // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків : ХДАДМ, 2009. – No 1. – С. 75–78.

Козій Т. П. Вплив фізичних навантажень під час занять аквааеробікою та шейпінгом на динаміку антропо- метричних показників жінок / Т. П. Козій, О. О. Тарасова // Вісник Чернігівського національного педагогічного університету Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. –Чернігів, 2012. – С. 96–101.

Конакова О. Ю. Вплив інноваційних засобів фізичної культури на функціональний стан жінок другого зрілого віку / О. Ю. Конакова // Педагогіка, психологія та медико-­біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2017. – No 2. – С. 71–74.

Круцевич Т. Ю. Теорія і методика фізичного виховання: в 2 т. : Методика фізичного виховання різних груп населення / Т. Ю. Круцевич. – Київ : Олімпійська література, 2008. – Т. 2. – 367 с.

Кутек Т. Оздоровча аеробіка як ефективний засіб зміцнення здоров’я жінок 20–30 років / Тамара Кутек, Людмила Погребенник // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. – Львів, 2004. – Вип. 8, т. 3. – С. 188–192.

Митчик О. П. Аналіз сучасного стану фізичного виховання дорослого населення України. / О. П. Митчик // Молодіжний науковий вісник. Серія: Фізичне виховання і спорт : зб. наук. пр. Волин. нац. ун-т імені Лесі Укра- їнки – Луцьк, 2007. – С. 27–30.

Мороз О. О. Корекція маси та складу тіла жінок 21–35 років засобами оздоровчого фітнесу : автореф. дис. ... канд. наук з фіз. виховання і спорту : 24.00.02 / Олена Олександрівна Мороз ; Нац. ун-т фіз. виховання і спорту України. – Київ, 2011. – 19 с.

Павлова Ю. Якість життя, пов’язана із здоров’ям, та рухова активність жінок та чоловіків активного віку / Ю. Павлова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2012. – No 102, т. 1. – С. 277–281.

Про рекомендації парламентських слухань на тему: «Про реформу охорони здоров’я в Україні»: постанова Верховної Ради України [Електронний ресурс]. – Режим дступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/1338–19

Корекція статури жінок першого зрілого віку з урахуванням застосування раціонального харчування в процесі оздоровчих занять фітбол-­аеробікою та фітбол гімнастикою / В. В. Самошкін, О. Ю. Лядська, Н. М. Де- нісенко, Ю. Ю. Ряпасова // Вісник Чернігів. нац. пед. ун-ту ім. Т. Г. Шевченка. Серія: Педагогічні науки. Фізичне виховання та спорт. – Чернігів, 2014. – No 118 (1) – С. 320–322.

Сергієнко Л. П. Спортивна метрологія: теорія і практичні аспекти : підручник / Л. П. Сергієнко. – Київ : КНТ, 2010. – 776 с.

Синиця Т. О. Дослідження актуальності занять з оздоровчої аеробіки для жінок першого зрілого віку / Т. О. Синиця, Л. Є. Шестерова // Слобожанський науково-­спортивний вісник. – 2017. – No 6 (62) – С. 97–101.

Томіліна Ю. Особливості фізичного стану жінок першого зрілого віку які займаються за системою Пілатес / Ю. Томіліна // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з фіз. виховання і спорту. –Львів, 2016. – Вип. 20, т. 4. – С. 153–157.

Pilates J. H. Pilates’ primer: the millennium edition: includes the complete works of Joseph Pilates / J. H. Pilates. – Incline Village, NV : Presentation Dynamics. – 267 p.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.