ЧИННИКИ, ЩО ПЕРЕШКОДЖАЮТЬ РЕФОРМУВАННЮ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ

Наталія СОРОКОЛІТ

Анотація


У cтатті проаналізовано сучасний стан упровадження освітньої реформи «Нова українська школа» (НУШ) у фізичному вихованні. Акцентовано увагу на перепонах, які затруднюють якісне реформування фізичного виховання.
© Сороколіт Н., 2023
Мета дослідження полягає у виявленні чинників, які негативно впливають на реформування фізичного виховання школярів на сучасному етапі, та окресленні можливих шляхів розв’язання проблеми. Для досягнення мети використано такі методи дослідження: аналіз та узагальнення літератури; опитування учителів фізичної культури за допомогою анкетування та математична обробка отриманих результатів. Опитування учителів проведено під час курсової перепідготовки у Львівській, Тернопільській, Івано- Франківській, Хмельницькій, Вінницькій, Дніпропетровській та Херсонській областях. За допомогою хі2-критерію Пірсона виявлено вірогідність розбіжностей думок респондентів у цих областях.


Повний текст:

PDF

Посилання


Вітюк, В. В. (2017). Готовність педагогів до змін в умовах реалізації Концепції «Нова українська школа». Педагогічний пошук, 2(94), 3–6.

Вітюк, В. В. (2018). Інноваційні технології професійного розвитку педагогів в умовах реформування освіти. Педагогічний пошук, 2(98), 7–10.

Гончарук, В. (2019). Нова українська школа: стан та перспективи. У Матеріали конференції ФППОМ (с. 25–30).

Дубровська, Л. О., & Дешко, О. О. (2018). Проблема готовності вчителів початкових класів до упровадження ідей реформи Нової української школи. Психолого- педагогічні науки: Наукові записки НДУ ім. М. Гоголя (3), 23–27. https://doi.org/10.31654/2663–4902–2018-pp-3–23–27

Зеленська, Л. Д., & Саакова С. О. (2019) Нова українська школа – стан і перспективи. Імідж сучасного педагога, 1(184), 5–7. https://doi.org/10.33272/2522–9729–2019–1(184)-5–7

Лисенко, Л., Багінська, О., & Воєділова, О. (2018). Характеристика предмету роботи вчителя фізичної культури у контексті реалізації концепції «Нової української школи». Актуальні проблеми дошкільної та загальної середньої освіти. Серія: Педагогічні науки, (155), 127–132.

Лобова, О. В. (2015). Розбудова Нової української школи: позитиви і проблеми. Scientific Journal Virtus, (19), 82–84.

Моїсеєв, С. О., Гузар, В. М., & Свирида, В. С. (2021). Нова фізична культура у вимірах інновацій. Проб- леми і перспективи розвитку спортивних ігор та одноборств у закладах вищої освіти, 1, 91–94.

Онищук, С. О. (2019). Впровадження концепції нової української школи на уроках фізичної культури. У Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: реалії та перспективи: зб. наук. праць. (с. 83–87). НПУ імені М. П. Драгоманова.

Павленко, В. О. (2017). Педагогічна майстерність вчителя фізичної культури в умовах реформування середньої освіти. Основи побудови тренувального процесу в циклічних видах спорту, 178–183.

Самсутіна, Н. М. (2019). Особливості підготовки майбутніх учителів фізичної культури до реалізації освітньої програми в умовах Нової української школи. Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія: Педагогічні науки, 1, 330–336.

Сороколіт, Н. С. (2019). Можливості реалізації ключових компетентностей Нової української школи у фізичному вихованні школярів. Спортивний вісник Придніпров'я. (3), 167–174. https://doi.org/10.32540/2071–1476–2019–3–167–174.

Сороколіт, Н. С. (2018). Ставлення учителів фізичної культури до освітніх нововведень реформи "Нова українська школа". Спортивна наука Украї- ни, 88(6), 53–59. http://sportscience.ldufk.edu.ua/ index.php/snu/article/view/852/821

Якимчук, А. Я. (2019). Готовність педагогів до змін в рамках реалізації концепції «Нова українська школа. Сучасний вчитель початкової школи: Проблеми і перспективи в контексті освітньої реформи (с. 196–199).

Rymar, O., Solovey, A., Sorokolit, N., Shevtsiv, U., & Matviiv, V. (2020). Tools for children fitness in the physical education of primary school pupils. У Society. Integration. Education. (с. 540–551). DOI: http://dx.doi.org/10.17770/sie2020vol3.4852


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.