ОСОБЛИВОСТІ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВ ПЕРШОГО КЛАСУ В УМОВАХ ШКОЛИ ТА СІМ’Ї

Ігор ЗАНЕВСЬКИЙ1, Олена БОДНАРЧУК2, Ольга РИМАР3, Алла СОЛОВЕЙ4, Галина МАЛАНЧУК5

Анотація


У сучасному суспільстві спостерігається тенденція до збільшення емоційної й нервово- психічної напруженості та зниження фізичної активності, що негативно впливає на стан здоров’я дітей. Одним із можливих шляхів розв’язання цієї проблеми є організація ефективної взаємодії школи та сім’ї у фізичному вихованні школярів. Мета дослідження – розробити програму заходів взаємодії школи й сім’ї у фізичному вихованні учнів першого класу та перевірити її ефективність. Методи дослідження: аналіз і узагальнення літературних джерел; метод експертного оцінювання; соціологічні методи; педагогічне тестування; педагогічний експеримент; методи математичної статистики. Проведено опитування 16 експертів, 43 вчителів фізичної культури, 112 батьків та 112 учнів першого класу. Визначено ефективні форми співпраці вчителів і батьків. Розроблено програму заходів взаємодії школи й сім’ї та впроваджено в навчальний процес. Виявлено позитивний вплив на фізичний розвиток (p<0,05), фізичну підготовленість (р<0,04) та характер рухової активності учнів на дозвіллі.

Ключові слова


фізична культура, школярі, батьки, вчителі, взаємодія.

Повний текст:

PDF

Посилання


Health complaints and well-being complaints among secondary school children / Ivanna Bodnar, Yurii Petryshyn, Alla Solovei, Olga Rymar, Igor Lapychak, Ulyana Shevtsiv, Mariana Ripak, Marta Yaroshyk, Natalya Sorokolit // Journal of physical education and sport. – 2016. – Vol. 16, is. 3. – P. 905–909.

The paradigm of health maintenance at higher education institutions as an important component of human development in terms of modernity / Olga I. Zavydivska, Nataliia N. Zavydivska, Olena V. Khanikiants, Olga V. Rymar // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17, suppl. is. 1. – P. 60–65.

Боднарчук О. Оцінювання гармонійності фізичного розвитку учнів перших класів / Олена Боднарчук // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2012. – Вип.16, т. 2. – С. 32–36.

Боднарчук О. Оцінювання ролі фізичної культури вчителями й батьками учнів перших класів / Боднарчук Олена, Заневський Ігор // Фізична активність, здоров’я і спорт. – 2011. – № 4(6). – С. 16–26.

Боднарчук О. Ставлення до фізичної культури першокласників та їхніх батьків / Олена Боднарчук, Ігор Заневський // Педагогіка, психологія та медико- біологічні проблеми фізичного виховання і спорту. – 2011. – № 3. – С. 15–19.

Боднарчук О. Фізична підготовленість учнів перших класів в умовах взаємодії школи та сім’ї / Олена Боднарчук // Спортивна наука України [Електронний ресурс]. – 2012. – № 3(47). – С. 30–34. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/SNU/2012_3/Bod_4.pdf.

Вільчковський Е. С., Козленко М. П., Цвек С. Ф. Система фізичного виховання молодших школярів : навч.-метод. посіб. – Київ : ІЗМН, 1998. – 232 с.

Гаджиев Р. Д. Взаимодействие семьи и школы в формировании здорового образа жизни у младших школьников / Р. Д. Гаджиев // Гуманитарные и социально- экономические науки. – 2006. – № 6.

Кожунова О. Ю. Социальное партнерство школы и семьи как фактор повышения их воспитательного потенциала : дис. … канд. пед. наук : 13.00.01 / Кожунова О. Ю. – Москва, 2011. – 227 с.

Корнієнко С. М. Педагогічні основи фізичного виховання молодших школярів у системі «родина- школа» : дис. … канд. пед. наук : 13.00.07 / Корнієнко С. М. – Тернопіль, 2001. – 223 с.

Москаленко Н. Формування здорового способу життя дітей молодшого шкільного віку в системі «сім’я-школа» / Н. Москаленко // Спортивний вісник Придніпров’я. – 2006. – № 2. – С. 65–67.

Перегудова O. A. Взаимодействие школы и семьи в приобщении младших школьников к здоровому образу жизни : дис. … канд. пед. наук : [спец.] 13.00.01 «Общая педагогика, история педагогики и образования» / Перегудова О. А. – Москва, 2005. – 204 с.

Шукаева А. В. Взаимодействие семьи и школы в формировании здорового стиля жизни у детей младшего школьного возраста на основе деятельности семейного физкультурно- оздоровительного клуба : дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / Шукаева А. В. – Смоленск, 2006. – 213 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.