РУХОВА АКТИВНІСТЬ У СТРУКТУРІ ВІЛЬНОГО ЧАСУ ДОРОСЛИХ ЖІНОК

Станіслав КУНІКОВСЬКИЙ, Євген ПРИСТУПА, Мар’яна РІПАК, Богдан ВИНОГРАДСЬКИЙ, Олег СЛІМАКОВСЬКИЙ

Анотація


У статті встановлено місце рухової активності у структурі вільного часу дорослих жінок. Визначено види діяльності, яким приділяють найбільше часу на дозвіллі жінки різного віку. Установлено, що жінки зрілого віку більш активні та надають перевагу активному проведенню вільного часу, натомість жінки пенсійного віку надають перевагу пасивному відпочинку у вільний час або відпочинку, який не передбачає значної рухової активності. Спеціально організована рухова активність у структурі вільного часу дорослих жінок, які проживають у сільській місцевості, посідає лише 9 рейтингове місце серед усіх захоплень, а у міських жінок – 5 рейтингове місце.

Ключові слова


вільний час, дорослі жінки, рухова активність.

Повний текст:

PDF

Посилання


Боднар І. Ставлення матерів до регулярних занять фізичними вправами / І. Боднар // Молода спортивна наука України : зб. наук. статей з галузі фізичної культури та спорту. – Львів : ЛДІФК, 2002. – Вип. 6, т. 1. – С. 157–161.

Бочелюк В. Й. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / В. Й. Бочелюк, В. В. Бочелюк. – Київ : Центр навчальної літератури, 2006. – 208 с.

Бююль А. SPSS: Искусство обработки информации. Анализ статистических данных и восстановление скрытых закономерностей : пер. с нем. / А. Бююль, П. Цёфель. – Санкт-П етербург : ДиаСофтЮП, 2005. – 608 с.

Данилевич М. Оцінка рівня фізичного здоров’я жінок, які займаються фізкультурно-о здоровчою діяльністю / М. Данилевич, Ісаєва Ю. // Проблеми активізації рекреаційно- оздоровчої діяльності населення : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2010. – С. 220–223.

Кириленко О. Проблеми залучення жінок до спортивної активності / О. Кириленко, Р. Волинець // Олімпійський спорт і спорт для всіх: проблеми здоров’я, рекреації, спортивної медицини та реабілітації : тези доп. IV Міжнарод. наук. конгр. – Київ, 2000. – С. 575.

Ковальчук Н. Фізична активність жінок як засіб профілактики інволюційних процесів / Н. Ковальчук // Фізична культура, спорт і здоров’я нації : зб. наук. пр. IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Київ; Вінниця, 2001. – С. 20–22.

Національна стратегія з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року «Рухова активність – здоровий спосіб життя – здорова нація» : указ Президента України від 9 лютого 2016 року № 42/2016.

Піча В. М. Культура вільного часу: філософсько-с оціологічний аналіз / В. М. Піча. – Львів : Світ, 1990. – 151 с.

Прокопенко Н. О. Вікові особливості оздоровчої фізичної культури / Н. О. Прокопенко // Наук. часопис національного пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково-п едагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 264–269.

Ріпак М. Стан та проблеми залучення дорослих жінок до різних форм рухової активності / М. Ріпак // Наук. часопис національного пед. у-ту ім. М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : зб. наук. пр. – Київ, 2017. – Вип. 5К(86)17. – С. 280–282.

Соціально-к ультурні аспекти рекреації / Є. Приступа, Н. Завидівська, П. Мартин // Фізична рекреація : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту ; за наук. ред. Євгена Приступи. – Дрогобич : Коло, 2010. – Ч. 1, розд. 2. – С. 57–88.

Яременко Н. В. Дозвіллєзнавство : навч. посіб. / Н. В. Яременко. – Фастів : Поліфаст, 2007. – 460 с.

Benedetti T. Physical activity and mental health status among elderly people / T. Benedetti, L. Borges, E. Petroski // Revista Saude Publica. – 2008. – № 42. – P. 302–307.

Bouchard C. Physical activity, fitness, and health / C. Bouchard, R. J. Shephard, T. Stephens. – Champing, IL : Human Kinetics, 1994. – P. 25–41. doi.org/10.1002/ajhb.1310060517

Bravata D. Using pedometers to increase physical activity and improve health: a systematic review / D. Bravata, C. Smith- Spangler, V. Sundaram, A. Gienger, N. Lin, R. Lewis, J. Sirard // Jama. – 2007. – Vol. 298(19). – P. 2296–2304.

Connors J. Don’t count yourself out: staying fit after 35 / J. Connors, N. Gordon. – New York : Hyperion, 1992. – 246 p.

Fitness After 50. / W. Ettinger, B. Wright, S. N. Blair. – Human kinetics, 2006. – 256 p.

Rejeski W. J. Physical activity and quality of life in older adults / W. J. Rejeski, S. L. Mihalko // The Journals of Gerontology Series A: Biological Sciences and Medical Sciences. – 2001. – № 56. – P. 23–35.

Wojciechowska P. Physical activity and human health / Paulina Wojciechowska // Studia Medyczne. – 2015. – Vol. 30(4). – Р. 254–260.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.