ТРИВАЛІСТЬ ОСНОВНИХ ФАЗ ПОСТРІЛУ У СТРІЛЬБІ З ПНЕВМАТИЧНОЇ ГВИНТІВКИ

Андрій ДЕМІЧКОВСЬКИЙ

Анотація


Вступ. Кульова стрільба становить значний інтерес для науковців. На теперішній момент у практиці недостатньо описано методи для ґрунтовного дослідження пострілу як одиниці змагальної діяльності, що викликає проблеми в підготовці стрільців на тлі постійних змін у правилах змагань. Метою роботи було проаналізувати часові характеристики елементів пострілу у стрільбі з пневматичної гвинтівки. Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення, аналіз документальних матеріалів та даних інтернету, методи математичної статистики, кореляційний аналіз. Результати. Подано розподіл пострілу на фази та часові результати виконання пострілів. Дані мають загальний характер та дають змогу уявити динаміку процесу стрільби з пневматичної гвинтівки. Звернуто увагу на зростання тривалості пострілів, що викликано стандартом стрільби в паперові мішені з пневматичної гвинтівки. Останнє можна інтерпретувати як зовнішній фактор, що заважає виконанню стрільби. Аналіз середніх значень тривалості фаз пострілу встановив, що спостерігається зростання загального часу для першої половини стрільби з подальшим зменшенням загального часу. При цьому середній результат зростав, потім падав та в кінці стабілізувався. «Підготовка до виконання пострілу» була найменшою на початку й у кінці стрільби та коливалася в середині серії. У прицілюванні спостерігалася тенденція до прихованих періодів. Порівняння тривалості фаз «прицілювання» та «виконання пострілу – активний постріл» виявило тенденцію до близькості цих результатів. Висновки. Охарактеризовано тривалість фаз пострілу у стрільбі з пневматичної гвинтівки, а саме: «прицілювання», «виконання пострілу – активний постріл», «налаштування на постріл».

Ключові слова


кульова стрільба, пневматична гвинтівка, техніка і тактика, постріл.

Повний текст:

PDF

Посилання


Гравитационная тренировка / А. Н. Лапутин. – Киев : Знання, 1999. – 315 с.

Демічковський А. П. Показники техніко­ тактичних дій кваліфікованих спортсменів у стрільбі з пневматич­ної гвинтівки / Демічковський А. П. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2019. – № 19(4). – С. 186–192.

Демічковський А. Проблема тактичної підготовки в багаторічній підготовці спортсменів із кульової стрільби / А. Демічковський // Спортивний вісник Придніпров'я. – 2017. – № 2. – С. 54–58.

Лопатьєв А. О. Особливості моделювання системи "стрілець­ зброя­мішень" / Лопатьєв А. О., Дзюбачик М. І., Смільнянин С. М. // Теорія та методика фізичного виховання. – 2009. – № 5. – С. 37–42.

Лопатьєв А. Основні визначення і положення системного підходу, математичного моделювання та ін­формаційних технологій спортивної науки / Анатолій Лопатьєв, Мар’ян Пітин, Андрій Демічковський // Теорія та методика фізичного виховання. – 2017. – Т. 17, № 3. – С. 117–125.

Особенности формирования технического мастерства в стрельбе из пневматической винтовки / Пуга­чев А. В. // Физическая культура, спорт и туризм в жизни молодежи : тез. докл. науч. практ. конф. молодых ученых и студентов ВГИФК МГАФК. – Воронеж, 2000. – С. 9–12.

Правила проведення змагальної діяльності в кульовій стрільбі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.shooting­ukraine.com/files/documents/ISSFRuleBook2013–3rdPrint­ ENG.pdf (дата перегляду: 25.03.2019).

Правила проведення змагальної діяльності в кульовій стрільбі [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.issf­sports.org/documents/rules/2017/ISSFRuleBook2017–2ndPrintV1.2­ENG.pdf (дата перегляду: 25.03.2019). 9. Пітин М. Теоретична підготовка в спорті : монографія / Мар’ян Пітин. – Львів : ЛДУФК, 2015. – 372 c.

Полякова Т. Д. Информативность и стабильность результатов стрельбы в различных временных услови­ях / Т. Д. Полякова // Вопросы теории и практики физической культуры и спорта : респ. межвед., сб. – Минск, 1990. – Вып. 20. – С. 97–99.

Пугачев А. В. Совершенствование техники стрельбы из пневматической винтовки на основе средств срочной информации : автореф. дис. … канд. пед. наук : 13.00.04 / А. В. Пугачев. – Москва, 2002. – 20 с.

Системний підхід і математичне моделювання біологічних та природних об’єктів і процесів / Власов А., Демічковський А., Іващенко О., Лопатьєв А., Пітин М., П’янило Я., Худолій О. // Фізико­математичне моделювання та інформаційні технології : наук. зб. – Львів, 2016. – Вип. 23. – С. 17–28.

Metody nauczania i kontroli taktyki strzelania [Електронний ресурс]. – Режим доступу: www.pzss.org.pl/index.php/14­strony­ statyczne/biblioteka­ trenera/373­metody­n auczania­i­kontroli­t aktyki­strzelania (дата перегляду: 12.09.2018 року).

Teoretyczne podstawy przygotowania taktycznego [zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu: www.pzss.org.pl/index.php/14­strony­ statyczne/biblioteka­ trenera/121­kijowski­a­teoretyczne­ podstawy­przygotowania­ taktycznego (data odwołania: 12.09.2018 року).

Wybrane elementу przygotowania taktycznego. Środki treningowe z zakresu przygotowania taktycznego stosowane w treningu strzeleckim [Zasób elektroniczny]. – Tryb dostępu: www.pzss.org.pl/index.php/14­strony­ statyczne/biblioteka­ trenera/119­wybrane­ elementy­przygotowania­ taktycznego­rodki­ treningowe­z­zakresu­ przygotowania­taktycznego­ stosowanie­w­treningu­s trzeleckim (data odwołania: 07.09.2018 року).


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.