МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ПЛАВЦІВ 13–15 РОКІВ

Микола ЧАПЛІНСЬКИЙ, Мар’ян ОСТРОВСЬКИЙ, Наталія ОСТРОВСЬКА, Олег СИДОРКО, Максим ПОЛЕГОЙКО, Наталія СТЕФАНИШИН, Леся ПЕТРИНА, Ігор ЛАПИЧАК

Анотація


У процесі побудови тренувального процесу, дозуванні тренувальних навантажень спортсменів будь-якого віку, статі чи кваліфікації тренерів насамперед цікавлять показники, які дають можливість оцінити їх функціональний стан. Аналіз наукової і методичної літератури виявив багато протиріч серед поглядів фахівців стосовно цієї проблеми. Мета дослідження: розробити методику оцінювання функціонального стану плавців за показниками частоти серцевих скорочень (ЧСС). Методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення емпіричних джерел, пульсометрія, хронометрія та методи математичної статистики. Організація дослідження. У дослідженні брали участь плавці віком 13, 14, 15 років (по 30 хлопців та дівчат кожного віку). У процесі проведення наукового дослідження визначено залежність величини ЧСС від швидкості плавання кролем на грудях на різних дистанціях, а також запропоновано методику та шкалу оцінювання функціонального стану плавців за показниками ЧСС. Найбільший коефіцієнт кореляції зафіксовано у хлопців віком 15 років на дистанції 50 м (r= –0,78). Найменший – у хлопців віком 15 років на дистанції 400 м (r= –0,64). У дівчат аналогічно найбільший та найменший коефіцієнт кореляції були зафіксовані у 15-річних спортсменок. Найбільший r= –0,79 – на дистанції 50м, найменший r= –0,64 – на дистанції 400 м. Суть методики полягає в тому, що, порівнюючи величини ЧСС, зафіксовані у спортсмена після пропливання певної дистанції з розрахунковими, тобто належними величинами ЧСС, можна зробити певні висновки щодо динаміки змін функціонального стану спортсмена під час тренувального процесу. Це дасть змогу тренерові вносити відповідні корективи щодо інтенсивності та обсягу тренувальних навантажень, а також добирати відповідні методи та засоби тренувань.

Ключові слова


плавання, інтенсивність, дистанції, частота серцевих скорочень.

Повний текст:

PDF

Посилання


Булгакова Н. Ж. Спортивное плавание : учеб. для ВУЗов физ. культуры / Н. Ж. Булгакова. – Москва : Физкультура, образование и наука, 1996. – 430 с.

Плавание : учеб. пособие для студ. ВУЗов физ. воспитания и спорта / Н. Ж. Булгакова, В. З. Афанасьев, П. П. Макаренко, С. Н. Морозов, О. Н. Попов, И. В. Чеботарева И. В. – Москва : Физкультура и спорт, 2001. – 400 с.

Вайцеховский С. М. Пульсометрия как критерий интенсивности тренировочной нагрузки / С. М. Вайцеховский // Теория и практика физической культуры. – 1966. – № 3. – С. 15–17.

Возрастная физиология физических упражнений : учеб. пособие / под общ. ред. В. М. Волкова. – Смоленск, 1978. – 176 с.

Воронцов А. Р. Лактатная кривая или назад к пульсовым режимам. (по материалам американских и австралийских специализированых изданий) / Воронцов А. Р. // Плавание : информ.-метод. сб. – Москва, 1998. – Вып. 3. – С. 22–29.

Гордон С. М. Определение направленности и интенсивности основных тренировочных упражнений при плавании вольным стилем / С. М. Гордон // Теория и практика физической культуры. – 1958. – Т. 11, вып. 7. – С. 525–532.

Гордон С. М. Тренировка в циклических видах спорта на основе закономерных соотношений между тренировочными упражнениями и их эффектом : автореф. дис. … д-ра пед. наук: [спец.] : 13.00.04 «Теория и методика физического воспитания и спортивной тренировки» / С. М. Гордон ; ГЦОЛИФК. – Москва, 1989. – 48 с.

Инясевский К. А. Тренировка пловца / К. А. Инясевский, Б. Н. Никитский. – Москва : Физкультура и спорт, 1958. – 118 с.

Китаев В. Ф. О методике спортивной тренировки по плаванию в предсоревновательном этапе / В. Ф. Китаев // Теория и практика физкультуры. – 1956. – Т. 9, вып. 6. – С. 415–419.

Лакин Г. Ф. Биометрия : учеб. пособие для ун-тов и пед. ин-тов. – Москва : Высшая школа, 1980. – 343 с.

Линець М. М. Основи методики розвитку рухових якостей : навч. посіб. / М. М. Линець. – Львів : Штабар, 1994. – 207 с.

Пирогова Е. А. Влияние физических упражнений на работоспособность и здоровье человека / Е. А. Пирогова, Л. Я. Иващенко, Н. П. Страпко. – Киев : Здоров’я, 1996. – 152 с.

Платонов В. Н. Плавание : учеб. для студ. и препод. вузов физ. воспитания и спорта, тренеров и спортсменов, науч. работников и врачей / под общ. ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. лит., 2000. – 496 с.

Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн. / под ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. лит, 2011. – Кн. 1. – 480 с.

Платонов В. Н. Спортивное плавание: путь к успеху : в 2 кн. / под ред. В. Н. Платонова. – Киев : Олимп. лит., 2011. – Кн. 2. – 544 с.

Селуянов В. Н. Развитие локальной мышечной выносливости в циклических видах спорта / В. Н. Селуянов. – Москва : Дивизион, 2009. – 360 с.

Спортивная метрология : учеб. для ин-тов физ. культуры / под ред. В. М. Зациорського. – Москва : Физкультура и спорт, 1982. – 256 с.

Янсен П. ЧСС, лактат и тренировка на выносливость / пер. с англ. В. Кудрявцева. – Мурманск : Тулома, 2006. – 150 с.

Astrand P. O. Factors to be measured / P. O. Astrand // Endurance in Sport. Oxford, Blackull Scientfic Publications, 1992. – P. 189–191.

Ruchall B. S. Tool for measuring stress tolerance in elite athletes / B. S. Ruchall // Appl Psychol. – 1990. – Vol. 2. – P. 51–66.

Salo D. Complete conditioning for swimming / D. Salo Ricward. – Human Kinetic, 2008. – 256 p.

Troup J. P. Physiology and nutrition for competitive swimming / J. P. Troup, D. Strass // Perspectives in exercise science and sports medicine: Physiology and nutrition for competitive sport / D. L. Lamb, H. G. Knuttgen, R. Murrav. – Carmel, IN : Cooper Publishing Group, 1994. – P. 99–129.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.