ОЗДОРОВЧИЙ ФІТНЕС У ФІЗИЧНОМУ ВИХОВАННІ СТУДЕНТОК ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМИ КАРДІОРЕСПІРАТОРНОЇ СИСТЕМИ

Станіслав КУНІКОВСЬКИ, Вікторія ІВАНОЧКО, Ірина ГРИБОВСЬКА, Мирослава ДАНИЛЕВИЧ, Ростислав ГРИБОВСЬКИЙ

Анотація


У статті обґрунтовано структуру та зміст оздоровчих фітнес-п рограм, застосованих у навчальному процесі студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи.

Завдання дослідження: виявити мотиви та інтереси студенток до занять різними видами рухової активності; визначити рівень фізичного стану студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи; розробити оздоровчі фітнес-п рограми для студенток із захворюваннями кардіореспіраторної системи та експериментально перевірити їхню ефективність.

Для розв’язання завдань використано такі методи дослідження: теоретичний аналіз та узагальнення даних наукової та методичної літератури; документальний метод; соціологічні методи (анкетування); педагогічне спостереження; медико- біологічні методи (оцінювання рівня фізичного стану, адаптаційного потенціалу, функціонального стану серцево- судинної та дихальної систем); педагогічний експеримент; методи математичної статистики.

Дослідження проведено на базі Львівської комерційної академії. У ньому взяло участь 53 студентки віком 17–18 років, які мали кардіореспіраторні захворювання. Студентки були розподілені на дві групи: контрольну групу (КГ=28 осіб) та експериментальну групу (ЕГ=25 осіб).

Доведено необхідність корекції програм фізичного виховання з урахуванням рівня фізичної підготовленості, функціонального стану кожного студента та інтересів до різних видів занять.

Установлено, що за даними оцінювання рівня фізичного стану (РФС) у 37,7 % студенток він є нижчим за середній; у 60,4 % – середнім; у 1,9 % – вищим за середній рівень. Осіб із низьким та високим рівнями фізичного стану не виявлено.

Експериментальна перевірка розроблених програм виявила вірогідно більшу їхню оздоровчу ефективність порівняно з традиційною методикою занять. Після завершення педагогічного експерименту кількість cтуденток ЕГ із нижчим за середній рівнем фізичного стану достовірно зменшилася з 40,0 до 8,0 % (р<0,05), а кількість студенток із середнім РФС достовірно збільшилася з 60,0 до 92,0 % (р<0,05). Після педагогічного експерименту в КГ кількість студенток із нижчим за середній РФС недостовірно збільшилася з 32,1 до 46,4 %, із середнім, навпаки, зменшилася з 64,3 до 50,0 % (р>0,05) та з вищим за середній – залишилася на попередньому рівні і становила 3,6 %.


Ключові слова


фітнес- програма, рухова активність, рівень фізичного стану, заклади вищої освіти, здоровий спосіб життя.

Повний текст:

PDF

Посилання


Беляк Ю. Передумови формування концепції оздоровчого фітнесу для жінок / Юлія Беляк // Проблеми активізації рекреаційно-о здоровчої діяльності населення : матеріали VIII Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю. – Львів, 2012. – С. 195–200.

Блавт О. З. Диференційований підхід до рухового режиму студентів спеціальних медичних груп залежно від характеру і тяжкості захворювання : дис. … канд. наук з фіз. виховання і спорту : [спец.] 24.00.02. «Фізична культура, фізичне виховання різних груп населення» / Блавт О. З. ; ЛДУФК. – Львів, 2012. – 271 с.

Іваночко В. В. Особливості складання оздоровчих фітнес- програм для студенток спеціальної медичної групи / В. В. Іваночко, І. Б. Грибовська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 15, Науково- педагогічні проблеми фізичної культури (фізична культура і спорт) : [зб. наук. пр.]. – Київ, 2011. – Вип. 13. – С. 208–212.

Леонова В. Нові технології у фізичному вихованні: фізичні навантаження для студентів з вадами серцево-судинної системи / Валентина Леонова, Оксана Дуржинська, Надія Ковбій // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2006. – Вип. 10, т. 1. – С. 289–293.

Характеристика рівнів адаптації організму студенток спеціальної медичної групи до фізичних навантажень по етапах фізичного виховання / Анатолій Магльований [та ін.] // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та спорту. – Львів, 2009. – Вип. 13, т. 2. – С. 82–88.

Меркулова З. Я. Пошук дієвих шляхів формування рухової культуриу процесі фізичного виховання студентіввищих технічних навчальних закладів / З. Я. Меркулова // Педагогіка, психологія та медико-б іологічні проблеми фізичного виховання і спорту : наук. моногр. / за ред. С. С. Єрмакова. – Харків, 2008. – № 6. – C. 54–56.

Мордвінова А. Програма фізичного виховання студентів спеціальних медичних груп, хворих на вегето- судинну дистонію / Мордвінова А., Бурла О. // Молода спортивна наука України : зб. наук. пр. з галузі фіз. виховання, спорту і здоров’я людини. – Львів, 2011. – Вип. 15. – С. 169–175.

Юшковська О. Г. Теоретичне обґрунтування питання застосування занять оздоровчої аеробіки, як засобу компенсації дефіциту рухової активності дівчат, хворих на нейроциркуляторну дистонію / О. Г. Юшковська, Є. В. Долгієр // Слобожанський науково- спортивний вісник. – 2009. – № 1. – С. 154–158.

Hoff J. Maximal strength training improves aerobic endurance performance / J. Hoff, A. Gran, J. Helgerud // Scand. J. Med. Sci. Sports. – 2002. – Vol. 12(5). – P. 288–295.

Formation of professionally important qualities of students with weakened motor fitness using a health related and sport- oriented training program / V. A. Kuzmin, Yu. A. Kopylov, M. D. Kudryavtsev, I. A. Tolstopyatov, G. Y. Galimov, O. M. Ionova // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16(1), is. 1. – P. 136–145.

Mokrova T. Possible Effective Use of Kangoo Jump Complexes during the Physical Education of Young Students/

T. Mokrova, N. Bryukhanova, A. Osipov, T. Zhavner, E. Lobineva, A. Nikolaeva, A. Vapaeva, P. Fedorova // Journal of Physical Education and Sport. – 2018. – Vol. 18(1). – P. 342–348

Peluso M. A. Physical activity and mental health: the association between exercise and mood / M. A. Peluso, L. H. Guerra de Andrade // Clinics. – 2005. – Vol. 60(1). – P. 61–70.

Santina T. Psychosocial determinants of physical activity at school among Lebanese children: an application of the planned behavior theory / Santina T., Godin G., Gagne C., Guillaumie L. // Journal of Physical Education and Sport. – 2017. – Vol. 17(1). – P. 171–181. DOI:10.7752/jpes.2017.01026

Svietlova О. Prognostic assessment of physical fitness of schoolchildren with health disorders using functional indicators / Svietlova О., Kovalenko S., Rybalko A. // Journal of Physical Education and Sport. – 2016. – Vol. 16(4). – P. 1115–1121. DOI:10.7752/jpes.2016.04179

Ibrahim S. The effect of physical education program on the physical fitness levels of the orientation students of King Fahd University of Petroleum and Minerals / S. Ibrahim, A. Hameed A. Kaukab Azeem, H. Al Moslim // Journal of Physical Education and Sport. – 2013. – Vol. 13(2). – P. 203–208. DOI:10.7752/jpes.2013.02034


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.