BEZPIECZEŃSTWO ZDROWOTNE NA TLE ZACHOWAŃ RYZYKOWNYCH UCZNIÓW

Marcin BIAŁAS, Alicja PĘCZAK-GRACZYK

Анотація


Szkoła, będąc środowiskiem mającym na celu edukację oraz wychowanie, staje się jednoznacznie miejscem, gdzie spotykają się różne metody wychowawcze oraz wartości. We współczesnej szkole istnieje również wiele zagrożeń dla uczniów, na których mogą wpływać rówieśnicy, czerpiąc wzorce zachowań niekoniecznie z dobrych źródeł lecz z Internetu lub patologii społecznych. Niniejsza praca traktuje o wpływie ryzykownych zachowań na bezpieczeństwo zdrowotne uczniów.

Повний текст:

PDF

Посилання


Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 1982 r. nr 3, poz. 19, z późn. zm)

Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie warunków i sposobów organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z dnia 8 listopada 2001 r. (Dz. U. Nr 135 z 2001 r. poz. 1516

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. 2018 poz. 214) Netografia:

http://www.neurocentrum.pl/dcten/wp-content/uploads/Kr%C 3 %B 3l_h1.pdf (dostęp 17.09.2021 r.)

http://www.sejm.gov.pl/ (dostep 17.09.2021 r.

http://www.szkolabezprzemocy.pl/ (dostęp 17.09.2021 r.)

https://womgorz.edu.pl/files/Informacja%20Pedagogiczna/Zdrowie_i_bezpieczestwo_uczniw.pdf (dostęp 17.09.2021 r.)


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.