Подання

Надсилання статей

Вже маєте Ім'я користувача/Пароль для видання СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ?
Увійдіть на сайт

Потрібні Ім'я користувача/Пароль?
Зареєструйтеся

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх подань необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

 

Керівництва для авторів

1.    Обсяг статті –10–20 сторінок (без списку використаних джерел і анотацій).
2.    Порядок оформлення першої сторінки статті:

 • ВЕЛИКИМИ літерами друкується ЗАГОЛОВОК;
 • нижче – Ім'я та ПРІЗВИЩЕ автора (авторів);
 • нижче – місце праці (навчання),
  • e-mail; ORCID ID (Ви можете зареєструвати ORCID ID на сайті https://orcid.org/) автора (авторів);
  • нижче – анотація (2200-2800 знаків) та ключові слова (5 слів чи словосполучень, не дубльованих у назві) українською мовою.
3.    Структура статті:
 • постановка проблеми та її зв'язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв'язання даної проблеми, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується стаття;
 • формулювання мети дослідження (постановка завдань);
 • методи та організація дослідження;
 • виклад основного матеріалу з аналізом отриманих наукових результатів;
 • висновки і перспективи подальших пошуків у цьому напрямку,
 • списки використаних джерел (обидва мовою оригіналу).

4.    Список використаних джерел – мінімум 10 посилань на періодичні наукові видання, що вийшли за останні 10 років (самоцитування не має перевищувати 10 %) – оформлений згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006
5.    References оформлений згідно з Vancouver style

6.    Після списку використаних джерел

 • НАЗВА статті;
 • Ім'я та ПРІЗВИЩЕ автора (авторів);
 • місце праці (навчання),
 • e-mail; ORCID ID автора (авторів);
 • анотація (2200–2800 знаків) та ключові слова (5 слів чи словосполучень, не дубльованих у назві) англійською мовою.

 

Технічні вимоги щодо оформлення матеріалів:

 

1)   статті подаються в електронному варіанті (Word 97-2003&6.0/95-RTF, назва файлу має складатися з прізвища першого автора);

2)   формат А 4; поля: ліве – 2,5, верхнє, нижнє, праве – 2 см;

3)   шрифт гарнітура Times New Roman, кегль – 14 пт;

4)   відступ на абзац 1 см, міжрядковий інтервал – 1,5;

5)   між словами 1 пробіл;

6)   ілюстративний матеріал (тільки чорно-білий!) подається у форматі JPG або TIF;

7)   таблиці й ілюстрації обов’язково повинні супроводжуватися підписами та посиланнями на них у тексті статті.

 

Статті слід надсилати на e-mail:

sportscience.ua@gmail.com ("СПОРТИВНА НАУКА УКРАЇНИ").

 

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.

 1. !   Статті мають бути оригінальними, ніде не друкованими, не поданими до публікації в інші видання.
 2. Файл подання є документом у форматі Microsoft Word або RTF
 3. Інтернет-посилання у тексті супроводжуються повними коректними адресами URL.
 4. Текст набраний 14-м розміром кеглю з міжрядковим інтервалом 1,5 пт ; авторські акценти виділені курсивом, а не підкресленням (всюди, крім адрес URL); всі ілюстрації, графіки та таблиці розміщені безпосередньо у тексті, там, де вони повинні бути за змістом (а не у кінці документу).
 5. Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 6. Матеріал подається у рецензовані розділи журналу, тому при оформленні файлу подання мають бути виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.
 

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.

 


ISSN: 1993-5757